1
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ................... č. ..........................., ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č.
2
260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.), opatrenia z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL (oznámenie č. 341/2018 Z. z.), opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL (oznámenie č. 26/2019 Z. z.), opatrenia z 12. júna 2019 č. 09456-2019-OL (oznámenie č. 167/2019 Z. z.), opatrenia zo 4. mája 2020 č. 08167-2020-OL (oznámenie č. 109/2020 Z. z.), opatrenia z 29. marca 2021 č. 09916-2021-OL (oznámenie č. 114/2021 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2021 č. 24503-2021-OL (oznámenie č. 440/2021 Z. z.) a opatrenia z 20. decembra 2021 č. 23960-2021-OL (oznámenie č. 531/2021) sa dopĺňa takto:
Za § 3a vkladá nový § 3b, ktorý znie:
㤠3b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2022 do 30. júna 2024
(1) Pevná cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od 1. júla 2022 do 30. júna 2024 poskytovateľovi, ktorý povolenie na prevádzkovanie mobilného hospicu a ktorý spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,20) je v období:
a) od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 v sume 55 eur,
b) od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v sume 58 eur,
c) od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 v sume 61 eur
za každú návštevu osoby v paliatívnej zdravotnej starostlivosti v jej domácom alebo v inom prirodzenom prostredí vykonanú lekárom a sestrou mobilného hospicu.
3
Podmienkou uplatnenia ceny podľa písm. a) až c) je, že môže byť realizovaných maximálne 8 návštev na osobu za 12 kalendárnych mesiacov s možnosťou zvýšenia počtu návštev po udelení súhlasu zdravotnou poisťovňou osoby.
(2) Pevná cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od 1. júla 2022 do 30. júna 2024 poskytovateľovi, ktorý povolenie na prevádzkovanie mobilného hospicu a ktorý spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,20) je 0,30 eur za jeden kilometer jazdy za každú návštevu osoby v paliatívnej starostlivosti v prirodzenom prostredí.
Podmienkou uplatnenia ceny podľa prvej vety je, že návšteva je vykonaná v dosahu maximálne 60 km od sídla mobilného hospicu. Náhrada za každý kilometer nad stanovený limit podľa druhej vety sa znižuje alikvotne o percento prekročenia tohto limitu.
(3) K pevnej cene vypočítanej podľa odseku 2 sa pripočíta cena za realizované výkony sestry mobilného hospicu podľa osobitného predpisu;21) ak návšteva bola vykonaná len sestrou.
(4) Pevná cena za poskytovanie špecializovanej paliatívnej zdravotnej starostlivosti od 1. júla 2022 do 30. júna 2024 poskytovateľovi, ktorý ma povolenie na prevádzkovanie hospicu a ktorý spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,20) je v období:
a) od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 v sume 89 eur na lôžkodeň,
b) od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v sume 94 eur na lôžkodeň,
c) od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 v sume 100 eur na lôžkodeň.
(5) Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie,20) prináleží cena za realizované výkony podľa osobitného predpisu;21) okrem ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej osobe s potrebou umelej pľúcnej ventilácie podľa osobitného predpisu22) za ktorý prináleží cena 9,50 eur za každú aj začatú hodinu.
(6) K cene vypočítanej podľa odseku 5 sa pripočíta cena 0,30 eur za jeden kilometer jazdy za každú návštevu osoby s potrebou ošetrovateľskej starostlivosti v jej domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom je osoba umiestnená.
Podmienkou uplatnenia ceny podľa prvej vety je, že návšteva bola vykonaná v dosahu maximálne 60 km od sídla agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Náhrada za každý kilometer nad stanovený limit podľa druhej vety sa znižuje alikvotne o percento prekročenia tohto limitu.
(7) Pevná cena za poskytovanú špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť od 1. júla 2022 do 30. júna 2024 poskytovateľovi, ktorý ma povolenie na prevádzkovanie nemocnice podľa osobitného
4
predpisu23) a ktorý prevádzkuje paliatívne oddelenie a spĺňa požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie stanovené pre paliatívne oddelenie,20) je v období:
a) od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 v sume 237 eur na lôžkodeň,
b) od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v sume 251 eur na lôžkodeň,
c) od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 v sume 266 eur na lôžkodeň
na tomto oddelení za podmienky, že priemerná dĺžka hospitalizácie za kalendárny mesiac na paliatívnom oddelení nepresiahne 12 dní. V prípade prekročenia priemerného počtu dní hospitalizácie na jedného pacienta sa pevná cena podľa prvej vety písm. a) c) primerane kráti v najbližšom zúčtovacom období.
Poskytovateľ si môže uplatniť cenu podľa písm. c) za podmienok podľa predchádzajúcej vety len do doby účinnosti nového úhradového mechanizmu naviazaného na klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, kódov chorôb, iných charakteristík poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo iných charakteristík poistenca podľa osobitného predpisu24), ak doba jeho účinnosti nastane pred 30. júnom 2024.
(8) Pevná cena za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľskej starostlivosti ako následnej zdravotnej starostlivosti alebo dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti je 6,60 eur na lôžkodeň v rozsahu minimálneho počtu lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa samosprávnych krajov.
(9) V prechodnom období od 1. júla 2022 do 30. júna 2024 sa neuplatňuje pevná cena za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti podľa prílohy č. 4 opatrenia, časť 869000 bod 6. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(10) Pevná cena za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľovi, ktorý uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti ako následnej zdravotnej starostlivosti alebo ako dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti je v období:
a) od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 v sume 58 eur na lôžkodeň,
b) od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v sume 78 eur na lôžkodeň,
c) od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 v sume 83 eur na lôžkodeň
v rozsahu minimálneho počtu lôžok na účely poskytovania tejto starostlivosti podľa samosprávnych krajov.
5
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 24 znejú:
20) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
21) príloha č. 1 nariadenia vlády č. 776/2004 Z. z., časť XL, bod I. Výkony sestier a pôrodných asistentiek v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
22) § 8 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ............./2022 Z. z.
23) § 7 ods. 4 písm. a) a písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z
24) § 2 ods. 1 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 odsek 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 274/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 59/2019 Z. z. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 12/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6
1.§ 8 znie:
„Verejná minimálna sieť pre hospic je stanovená najmenej dvoma hospicmi na územie samosprávneho kraja. Normatív mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny je uvedený v prílohe č. 9.“
2.V prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. sa v tabuľke č.1 za posledný riadok dopĺňa riadok, ktorý znie:
Paliatívna medicína
29
3.V prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. sa v tabuľke č. 2 za posledný riadok dopĺňa riadok, ktorý znie:
Počet lekárskych miest**
Odbor***
Bratislavskýkraj
Trnavskýkraj
Trenčianskykraj
Nitrianskykraj
Žilinskýkraj
Bansko-bystrickýkraj
Prešovskýkraj
Košickýkraj
Paliatívna medicína
4
3
4
3
3
4
4
4
4.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 1 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „160“ nahrádza číslom „436**“.
5.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. sa pod slová tabuľky č. 1 vkladajú slová, ktoré znejú:
„**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na území Slovenskej republiky.“.
6.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 2 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „54**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
7
7.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 3 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „45**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
8.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 4 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „47**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
9.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 5 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „54**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
10.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 6 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „55**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
11.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 7 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „51**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
12.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 8 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „66**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
13.V prílohe č. 6 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z. v tabuľke č. 9 v riadku označenom „Paliatívna medicína“ sa číslo „20“ nahrádza číslom „64**“ a pod doterajšie slová pod tabuľkou sa vkladajú slová, ktoré znejú: „**Normatív poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú paliatívnu starostlivosť, je ustanovený počtom 8 lôžok na 100 000 obyvateľov na územie kraja.“.
14.Za prílohu č. 8 sa vkladá príloha č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 640/2008 Z. z.
8
Normatív mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny
Tabuľka č. 1
Normatív mobilných hospicov*
Počet mobilných hospicov
Bratislavskýkraj
Trnavskýkraj
Trenčianskykraj
Nitrianskykraj
Žilinskýkraj
Bansko-bystrickýkraj
Prešovskýkraj
Košickýkraj
Slovenskárepublika
5
4
4
4
4
4
5
5
35
* Normatív mobilných hospicov je ustanovený počtom mobilného hospicu 0,65 na 100 000 obyvateľov na územie kraja, pri Prešovskom a Košickom kraji je zohľadnená ťažšia dostupnosť obyvateľov k ambulancii paliatívnej medicíny.
Tabuľka č. 2
Normatív ambulancií paliatívnej medicíny*
Počet ambulancií paliatívnej medicíny
Bratislavskýkraj
Trnavskýkraj
Trenčianskykraj
Nitrianskykraj
Žilinskýkraj
Bansko-bystrickýkraj
Prešovskýkraj
Košickýkraj
Slovenskárepublika
3
3
3
3
3
3
4
4
24
* Normatív ambulancií paliatívnej medicíny je ustanovený počtom 18 lôžok na 1 ambulanciu paliatívnej medicíny.“
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
9
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z .......................... ,
ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 odsek 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 (oznámenie č. 02395-OL-2014 (oznámenie č. 125/2014 Z. z.), výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z.), opatrenia z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016 (oznámenie č. 335/2016 Z. z.), opatrenia zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL (oznámenie č. 23/2018 Z. z.) a opatrenia zo 7. júla 2021 č. 13660-2021-OL (oznámenie č. 295/2021 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 4ab sa vkladajú § 4aa až § 4ad, ktoré znejú:
㤠4aa
Ambulancie paliatívnej medicíny a oddelenia paliatívnej medicíny povinné splniť minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu najneskôr do 30. júna 2024. Za splnenie požiadavky na personálne zabezpečenie podľa prvej vety sa považuje aj zaradenie lekára do prípravy na špecializáciu v špecializačnom odbore paliatívna medicína najneskôr do 30. júna 2024.
§ 4ab
10
Hospice a mobilné hospice povinné splniť minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu najneskôr do 30. júna 2024. Za splnenie požiadavky na personálne zabezpečenie podľa prvej vety sa považuje aj zaradenie lekára do prípravy na špecializáciu v špecializačnom odbore paliatívna medicína najneskôr do 30. júna 2024.
§ 4ac
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti povinné splniť minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie uvedené v prílohe č. 1, V. časť, v bode 2. písm. b) 22. bodu „osobné motorové vozidlo na návštevu pre sestru“ najneskôr do 30. júna 2023.“.
§ 4ad
Mobilné hospice povinné splniť minimálnu požiadavku na materiálno-technické vybavenie uvedenú v prílohe č. 1, VI. časť, v bode 2. písm. b) 23. bodu osobné motorové vozidlo na návštevnú službu pre lekára a sestru“ najneskôr do 30. júna 2023.“.
2. V prílohe č. 1, I. časť Ambulancie, II. Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, D. Ambulancie vnútorného lekárstva, v časti XX. Ambulancia paliatívnej medicíny, v bode 1. písm. a) sa nahrádza slovami:
„a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína........ 1,“.
3. V prílohe č. 1, V. časť Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v bode 2. písm. b) sa za 21. bod dopĺňa 22. bod, ktorý znie:
„22. osobné motorové vozidlo na návštevnú službu pre sestru,“.
4. V prílohe č. 1, VI. časť Mobilný hospic, v bode 1. písm. a) sa nahrádza slovami:
„a) odborný zástupca mobilného hospicu poskytujúci paliatívnu zdravotnú starostlivosť spĺňajúci takúto odbornú spôsobilosť:
1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri mobilných hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, 2. najmenej päť rokov odbornej zdravotníckej praxe ......... 1,“.
5. V prílohe č. 1, VI. časť Mobilný hospic, v bode 1. písm. b) sa nahrádza slovami:
„b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri mobilných hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ......... 1,“.
6. V prílohe č. 1, VI. časť Mobilný hospic, v bode 2. písm. b) sa za 22. bod dopĺňa 23. bod, ktorý znie:
„23. osobné motorové vozidlo na návštevnú službu pre lekára a sestru,“.
11
7. V prílohe č. 2, Tabuľka č. 3 Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých, v riadku 41 označenom „Paliatívna medicína/Hospic“, v druhom stĺpci sa vypúšťajú slová „internista/algeziológ/neurológ“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie
NÁVRH
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. .../2022 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a odsek 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v
12
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 sa za slová „ošetrovateľskej starostlivosti“ vkladá čiarka a slová „vrátane ošetrovateľskej starostlivosti ako následnej zdravotnej starostlivosti alebo dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti “.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z .......... 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 odsek 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z. a vyhlášky č. 163/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
13
1.§ 8 znie:
㤠8
Mobilný hospic je určený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti a na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti2) v prirodzenom sociálnom prostredí, v ktorom je osoba umiestnená.“.
2.§ 13 znie:
㤠13
Hospic je určený na poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti3) a dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosti4) osobe s nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti. Účelom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia a stabilizácia zdravotného stavu osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje. V hospici možno prevádzkovať aj mobilný hospic.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:
2) § 10e ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ......./2022 Z. z.
3) § 10e ods. 3 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ......./2022 Z. z.
4) § 10d ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ......./2022 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
č. .../2022 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
14
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 odsek 2 a podľa § 3 odsek 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády č. 223/2005 Z. z. a nariadenia vlády č. 246/2018 Z. z. sa mení takto:
1.Všeobecná časť – Spoločné výkony, I. Rady a štandardné vyšetrenia, bod 2. Štandardné vyšetrenia sa vkladajú kódy 1b a 11a, ktoré znejú:
Kód
Zdravotný výkon
1b
Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):
Konzultácia s pacientom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje:
-cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche popis subjektívnych ťažkostí,
-diagnostický záver,
-v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu,
-v prípade potreby záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
-poskytnutie informácií poistencovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane nefarmakologickej a farmakologickej terapie.
Vykazovanie výkonu:
-výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj z online prostredia, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
-výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,
-výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie poistenca, vykazuje sa samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta (v prípade poskytovateľov špecializovanej ambulantnej starostlivosti najviac 2x za deň na jedného pacienta).
11a
Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
Popis výkonu (ďalej len „výkon“):
Konzultácia s poistencom prostredníctvom preukázateľnej elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografií pacienta/vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej dokumentácie.
Konzultácia s poistencom obsahuje:
15
-cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche,
-zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskytovateľ k dispozícií,
-vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie,
-poučenie poistenca,
-diagnostický záver,
-určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Vykazovanie výkonu:
-výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj z online prostredia,
-diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly,
-prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
-výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,
-ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii, vykazujú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne, a výkon sa nevykazuje,
-výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta.
2.Všeobecná časť Spoločné výkony, II. Osobitné postupy, za bod 5. Konzílium sa vkladá bod 6., ktorý znie:
„6. Krízová intervencia pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Kód
Zdravotný výkon
44aa
Krízová intervencia pacientovi, ktorému je poskytovaná špecializovaná paliatívna starostlivosť
Popis výkonu:
Krízová intervencia pacientovi, ktorému je poskytovaná špecializovaná paliatívna starostlivosť za účelom zvládnutia kritickej situácie pri zhoršení klinického stavu vrátane psychosociálnej podpory sa môže realizovať osobne alebo formou telemedicíny (telefonicky, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo webovej aplikácie, alebo videohovoru) a obsahuje:
-cielenú anamnézu
-popis subjektívnych ťažkostí
-diagnostický záver
-poučenie o možnostiach zvládania kritickej situácie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane farmakoterapie
-vyhotovenie záznamu o intervencii do zdravotnej dokumentácie osoby
Vykazovanie výkonu:
Výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína po začatí poskytovania pacienta do špecializovanej paliatívnej starostlivosti, psychiater alebo psychológ
16
-výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť v prítomnosti pacienta (ak ide o osobnú krízovú intervenciu) alebo bez osobnej prítomnosti pacienta (ak ide o krízovú intervenciu formou telemedicíny),
-zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie je časový údaj z online prostredia ak je to technicky možné, popis zdravotného výkonu v trvaní najmenej 30 minút, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení návštevy iného lekára,
-výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,
-výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie pacienta,
-výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta,
-opakované vykázanie v jednom liečebnom prípade vyžaduje osobitné zdôvodnenie v zdravotnej dokumentácii.
44ab
Krízová intervencia príbuznému alebo blízkej osobe po smrti pacienta, ktorému bola poskytovaná špecializovaná paliatívna starostlivosť
Popis výkonu:
Krízová intervencia príbuznému alebo blízkej osobe po smrti pacienta, ktorému bola poskytovaná špecializovaná paliatívna starostlivosť za účelom zvládnutia straty blízkej osoby sa môže realizovať osobne alebo formou telemedicíny (telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo webovej aplikácie, alebo videohovoru) a obsahuje:
Vykazovanie výkonu:
Výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína po smrti pacienta, ktorému bola poskytovaná špecializovaná paliatívna starostlivosť, psychiater alebo psychológ
-výkon sa vykazuje pod rodným číslom blízkej osoby zomrelého pacienta,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie blízkej osoby je údaj, či ide o krízovú intervenciu v prítomnosti blízkej osoby alebo o krízovú intervenciu poskytnutej blízkej osobe formou telemedicíny,
-dôvod poskytnutia krízovej intervencie je uvedený v zdravotnej dokumentácii blízkej osoby,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie je časový údaj z online prostredia, popis vykonanej krízovej intervencie v trvaní najmenej 30 minút, záznam o odporučení návštevy iného lekára,
-výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,
-výkon sa vykazuje samostatne, najviac 3x po smrti pacienta, ktorému bola poskytovaná paliatívna zdravotná starostlivosť
3.Všeobecná časť Spoločné výkony, XL. Výkony sestier a pôrodných asistentiek v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a sestier pôrodných asistentiek pracujúcich na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa pod riadok s výkonom 3406 vkladá riadok, ktorý znie:
Kód
Zdravotný výkon
3406a
Sledovanie a kontrolovanie klinického stavu pacienta s trvalou potrebou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí pacienta
Popis výkonu:
17
Sledovanie a kontrolovanie klinického stavu pacienta s trvalou potrebou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí pacienta v trvaní maximálne 8 hodín v rámci jedného dňa, maximálne 5 dní v týždni.
Vykazovanie výkonu:
Výkon môže vykazovať sestra agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
-výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť v domácom prostredí pacienta alebo v zariadení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je pacient umiestnený na základe súdneho rozhodnutia,
-zdravotná indikácia sa zdôvodňuje v zdravotnej dokumentácii,
-súčasťou zdravotnej dokumentácie je aj popis zdravotného výkonu a dĺžka jeho trvania,
-výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi,
-výkon sa vykazuje samostatne, najviac 1x za deň na jedného pacienta.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2022.