DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Keďže predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa.
A.2. Vplyvy:
Vplyv
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
X
– sociálnu exklúziu
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Nahradenie zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa zákonom o príspevku na predprimárne
vzdelávanie dieťaťa bude mať pozitívny vplyv na situáciu rodín s deťmi v období ich
predprimárneho vzdelávania, a to najmä prostredníctvom uľahčenia návratu žien na trh práce
či uľahčenia hľadania si práce (vrátane žien utekajúcich z Ukrajiny pred vojnou), keďže budú
mať viac možností umiestniť svoje dieťa do materskej školy. Rovnako tak sa zlepší finančná
situácia rodín s deťmi od 3 rokov veku, ktoré aktuálne nemajú žiadnu finančnú podporu od
štátu, a prostredníctvom ktorej budú môcť úplne alebo aspoň sčasti financovať náklady na
predprimárne vzdelávanie svojho dieťaťa.. Zároveň sa zlepší čerpanie príspevku, ktorý sa
aktuálne nečerpá takmer vôbec a Slovenská republika tak nevyužíva finančné možnosti zo
strany Európskej únie, ktoré jej boli poskytnuté a namiesto toho vynakladá nemalé finančné
zdroje zo štátneho rozpočtu na vyplácanie rodičovského príspevku.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné