Návrh
Zákon
z ........... 2022,
o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť a predprimárne vzdelávanie dieťaťa do nástupu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (ďalej len „príspevok“) ako sociálnej dávky.
(2) Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov1 (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na zabezpečenie starostlivosti o dieťa alebo účasti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní.
§ 2
Predprimárne vzdelávanie
(1) Predprimárne vzdelávanie na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti a vzdelávania dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.
(2) Predprimárne vzdelávanie sa vykonáva
a) v rodinnom prostredí dieťaťa,
b) v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon vzdelávania a starostlivosti o dieťa
alebo
c) v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej vzdelávanie a starostlivosť o dieťa.
(3) Poskytovateľ starostlivosti a predprimárneho vzdelávania dieťaťa podľa tohto zákona (ďalej len „poskytovateľ“) je
a) zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,2
b) iná právnická osoba, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie dieťaťu,3
1
§ 45
,
48
,
§ 56 ods. 1
a
2
a
§ 103
zákona č.
36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 Napríklad zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.
448/2008 Z.
z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
3 Napríklad zákon č.
213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
zákon č.
83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
c) fyzická osoba, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie dieťaťa podľa osobitného
predpisu,4
d) iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo
e) rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).
§ 3
Oprávnená osoba
(1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.
(2) Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
(3) Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.
(4) Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.
(5) Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov5 alebo
schváli dohodu rodičov6 o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov, príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa príspevok vyplácal pred zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sa rodičia dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.
(6) Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní príspevku, môže si nárok na príspevok uplatniť každý z rodičov najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 4
Podmienky nároku na príspevok
(1) Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
a) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
b) sa poskytuje predprimárne vzdelávanie dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
c) trvalý pobyt7, prechodný pobyt7 alebo jej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa
osobitného predpisu8 na území Slovenskej republiky a
d) dieťa trvalý pobyt7, prechodný pobyt7 alebo mu bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa
osobitného predpisu8 na území Slovenskej republiky.
4 Zákon č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5
§ 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov
6 § 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
7 § 3 7 zákona č.
253/1998 Z. z.
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
Zákon č.
48/2002 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8 § 29 až 36 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
(2) Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá
a) je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu9 alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,10
b) z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu,11 alebo
c) z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.
(3) Za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského12 alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa. Za zárobkovú činnosť sa na účely tohto zákona považuje aj obdobie prvých troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom oprávnenej osobe zanikol nárok na rodičovský príspevok13 alebo obdobnú dávku v cudzine v dôsledku dosiahnutia veku dieťaťa, do ktorého sa rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine vypláca.
(4) Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z
oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské12 alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský
príspevok13 alebo obdobná dávka v cudzine.
(5) Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,
a) pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské12 alebo obdobná dávka v cudzine alebo
b) na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi
(manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného
predpisu.14
§ 5
Suma príspevku
(1) Príspevok za kalendárny mesiac je v sume
a) úhrady za poskytované predprimárne vzdelávanie dieťaťa (ďalej len „úhrada“) dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 350 eur,
b) určených mesačných príspevkov podľa osobitného predpisu,15 najviac v sume 200 eur, ak
predprimárne vzdelávanie dieťaťu poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
c) 50 eur, ak predprimárne vzdelávanie zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a
e).
(2) Sumy príspevku môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 6
9
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
10
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
11 Zákon č.
328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
12
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
13 § 4 zákona č. 571/2009 Z. z.
14
§ 46 ods. 9
a
10
zákona č.
5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15
§ 28
,
140 a 141 zákona č. 245/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Výplata príspevku
(1) O príspevku rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo adresy pobytu osoby, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu8 (ďalej len „platiteľ“).
(2) Ak je úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu15 určený dennou sadzbou, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu15 určený dennou sadzbou vynásobia dvadsiatimi. Ak je predprimárne vzdelávanie dieťaťa dohodnutá v rozsahu menšom ako päť pracovných dní za týždeň, na určenie mesačnej výšky príspevku sa úhrada alebo príspevok podľa osobitného predpisu15 vypočítajú ako súčin štvornásobku počtu dní predprimárneho vzdelávania dieťaťa v rozsahu dohodnutom za týždeň a úhrady alebo príspevku podľa osobitného predpisu15 určených dennou sadzbou.
(3) Príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, a to do výšky účelne vynaložených nákladov.
(4) Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
(5) Príspevok sa vypláca najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok.
(6) Pri zmene poskytovateľa počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume, ktorá je vyššia.
(7) Príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny.
(8) Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
(9) Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.
§ 7
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
§ 8
Odňatie a vrátenie príspevku
(1) Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.
(2) Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.
(3) Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.
(4) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, vedela, alebo musela z okolností predpokladať, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5) Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť
výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.16
(6) Príspevok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.17
§ 9
Konanie
(1) Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.
(2) Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je
pridelené, a adresu trvalého pobytu7, prechodného pobytu7 alebo pobytu osoby, ktorej bolo
poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu8 oprávnenej osoby a dieťaťa, miesto
poskytovania predprimárneho vzdelávania, výšku dohodnutej úhrady alebo určených
príspevkov podľa osobitného predpisu15 a identifikačné údaje o poskytovateľovi podľa § 2 ods.
3 písm. a) c), a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno,
priezvisko a adresu pobytu,7 ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje
16 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
268/2006 Z. z.
o rozsahu zrážok
zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
17 § 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
233/1995 Z. z.
§ 78 ods. 5
zákona č.
71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), a to meno, priezvisko, dátum narodenia a
adresu pobytu7. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ na účel rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(3) O priznaní príspevku sa nevydáva rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže požiadať písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.
(4) Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.
(6) Rozhodnutia a iné písomnosti vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo platiteľa s uvedením mena, priezviska a funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo v mene platiteľa a namiesto podpisu tejto fyzickej osoby faksimile jej podpisu.
(7) Na konanie o príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní18 okrem
§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
(1) Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
(2) Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1
písm. a) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytované predprimárneho
vzdelávanie dieťaťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytované predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.
§ 11
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku
18 Zákon č.
71/1967 Zb.
v znení neskorších predpisov.
(1) Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ďalšie
právnické osoby a fyzické osoby, kto príslušné na poskytovanie údajov na účely príspevku, povinné spolupracovať s platiteľom vo veciach poskytovania príspevku a na jeho žiadosť
oznamovať osobné údaje uvedené v § 9 ods. 2 o oprávnenej osobe, o dieťati a o
poskytovateľovi, ak je ním fyzická osoba.
(2) Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v
súvislosti s poskytovaním príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy,
ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto
povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.19
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) O žiadostiach o príspevok podaných do 31. augusta 2022, o ktorých sa právoplatne
nerozhodlo do 31. augusta 2022, sa rozhodne a príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. augusta
2022 podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov účinného do 31. augusta 2022; ak nárok na príspevok trval aj po 31. auguste
2022, považuje sa tento príspevok od 1. septembra 2022 za príspevok priznaný podľa tohto
zákona.
(2) Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok po 31. auguste 2022 za obdobie
pred 1. septembrom 2022, o nároku na tento príspevok sa rozhodne a príspevok sa vyplatí za
obdobie do 31. augusta 2022 podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31. augusta 2022; ak nárok na príspevok
trvá aj po 31. auguste 2022, považuje sa tento príspevok od 1. septembra 2022 za príspevok
priznaný podľa tohto zákona.
§ 13
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z. a zákona č. 86/2022 Z. z.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.