1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR za stranu HLAS – sociálna demokracia.
V Čl. I. sa navrhuje zaviesť novú výnimku z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade zákazky, ktorej predmetom potraviny dodávané prvovýrobcom daného tovaru a odberateľom je škola, zariadenie školského stravovania prípadne ich zriaďovateľ ak zadáva zákazku v prospech školy alebo zariadenia školského stravovania. Táto výnimka platí iba do predpokladanej hodnoty zákazky 50 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy. Návrh zákona teda de facto dvíha hornú hranicu finančného limitu zákaziek malého rozsahu pri tovare, ktorým sú potraviny dodávané ich prvovýrobcami.
Návrh zákona reflektuje na dlhodobé požiadavky aplikačnej praxe, keďže je verejný záujem na tom, aby sa do škôl a školských zariadení dostávali zdravé lokálne potraviny a aby legislatíva nenútila školy obstarávať potraviny za najnižšiu cenu bez ohľad na kvalitu. Zákon síce umožňuje i v súčasnom znení nastaviť kritériá hodnotenia zákazky smerom ku kvalite, avšak pre školy, školské stravovacie zariadenia a ich zriaďovateľov je vzhľadom na ich personálne kapacity nastavovanie takýchto kritérií príliš zložité, a preto v praxi nevyužívané. Taktiež na strane malých lokálnych prvoýrobcov potravín je veľmi zložité konkurovať veľkým reťazcom v boji o zákazníka, a to či z hľadiska ceny, tak i z dôvodu administratívnej náročnosti zapojenia sa do procesu verejného obstarávania vypracovaním a odoslaním ponuky. Predkladaným návrhom zákona sa rieši nielen otázka kvality nakupovaných tovarov a jedál ponúkaných deťom ako najzraniteľnejších osôb vo vývoji, ale predstavuje aj opatrenie na podporu a rozvoj lokálnych fariem, pestovateľov a iných prvovýrobcov potravín.
Cieľom návrhu zákona je tak zjednodušiť proces obstarávania potravín do školských jedální s úmyslom dosiahnutia toho, aby stravovacie zariadenia ponúkali i kvalitné bio potraviny od menších prvovýrobcov potravín a zároveň, aby boli podporení menší prvovýrobcovia potravín a bolo im umožňené získať podiel na verejných zakázkach.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplniť do ustanovenia § 1 nový odsek 16, ktorý do zákona o verejnom obstarávaní pridáva novú výnimku z pôsobnosti zákona vzťahujúcu sa na prípady zadávania zákazky, ktorej hodnota je nižšia ako 50 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, pričom predmetom zákazky je dodanie potravín dodávateľom, ktorý je ich prvovýrobca. Odberateľom týchto potravín je škola, zariadenia školského stravovania alebo zriaďovateľ školy či školského zariadenia, pokiaľ zadáva zákazku v ich prospech a
2
teda potraviny budú následne využité školou alebo školským stravovacím zariadením. V praxi totiž často pre jednotlivé stravovacie zariadenia obstaráva ich zriaďovateľ centrálnym spôsobom.
V úmysle predkladateľa je teda zvýšiť hranicu zákaziek malého rozsahu pre potraviny do vymedzenej hodnoty nadobudnutej od prvovýrobcu potraviny. Zároveň je návrhom zákona mienené dosiahnuť stav, kedy sa na účely posudzovania dosiahnutia vymedzeného limitu tejto výnimky za jednu zákazku považuje zákazka na typovo rovnakú potravinu, prípadne viac potravín ak dodávateľ produkuje viacero rôznorodých druhov potravín súhrnne počas kalendárneho roka/ platnosti zmluvy. Pre zákazku na iný typ potraviny sa potom bude počítať nový limit ako pre novú zákazku. Ich oddelenie sa nebude považovať za nedovolené rozdelenie zákaziek na účely zníženia limitu a obídenie zákona, pretože cieľom návrhu zákona je, práve naopak, dosiahnuť variabilitu dodávateľov prvovýrobcov, ktorí sa často venujú produkovaniu len jedného druhu typovo vymedzenej potraviny napríklad mäso, zelenina, mliečne výrobky, atď.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) ) v primárnom práve, a to
- čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)
b) v sekundárnom práve, a to
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 94; 28.3.2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
- Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
- Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie
c) judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- SDEÚ C-538/07C-531/16C 124/17.
4
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie prekladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.