NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 64/2022 Z. z. a zákona č. 86/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, pričom predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorým potraviny, dodávateľom je prvovýrobca daného tovaru a odberateľom škola zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu25h), zariadenia školského stravovania podľa osobitného predpisu25i) alebo ich zriaďovateľ, pokiaľ zadáva zákazku v ich prospech.“
Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25h a 25i znejú:
25h) § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25i) § 139 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.