Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Nezaradení poslanci a členovia hnutia REPUBLIKA Miroslav Suja a Ondrej Ďurica predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zakotvenie tzv. „práva na použitie hotovosti“, a to v rámci posilnenia ochrany súkromia a slobody občanov, pred možnými budúcimi snahami o prechod na výlučne bezhotovostnú ekonomiku. Plne digitalizované platobné systémy spravidla podliehajú nepretržitej kontrole, a sú teda ľahko sledovateľné a aj blokovateľné.
Prechod na bezhotovostný platobný styk je urýchľovaný prirodzeným technologickým rozvojom, ale taktiež aj zvýšenými hygienickými požiadavkami (v rámci prevenčných opatrení, brániacich prenosu respiračných ochorení) a politickým tlakom Európskej únie.
Treba zdôrazniť, že cieľom tejto novely Ústavy nie je namietať prirodzenú a užitočnú elektronizáciu platieb alebo ju obmedzovať. Práve naopak, Slovenská republika musí udržiavať krok s modernými technológiami. Avšak vzhľadom k ochrane absolútneho súkromia platcov je potrebné ukotviť aj právo na používanie hotovosti, ktorá ako jediná umožňuje skutočne anonymné platby a poskytuje občanom absolútnu kontrolu nad ich súkromnými financiami.
Bezhotovostné elektronické platby zanechávajú, na rozdiel od hotovostných platieb, neustálu elektronickú stopu, ktorá môže byť zneužitá na sledovanie občanov. Bankové účty môžu byť zase občanom zablokované bankou alebo vládou, ako boli napríklad zablokované súkromné bankové účty šoférov protestujúcich proti likvidačným protipandemickým opatreniam vlády v Kanade. Využitím „kanadského“ modelu dochádza k odobratiu základných ľudských práv celých skupín obyvateľstva, ktoré nátlakom donútené podriadiť sa napríklad aj likvidačným vládnym opatreniam. Ekonomický nátlak vychádzajúci z politických rozhodnutí nesmie byť nástrojom represálií voči demokratickej názorovej opozícii.
Z dôvodu ochrany práv občanov na finančné súkromie sa považuje za nevyhnutné zaviesť do Ústavy SR právo fyzických osôb na používanie hotovostných platieb, t.j. buď na prijímanie platieb a plnení v hotovosti alebo úhradu vlastných záväzkov v hotovosti. Týmto nie je nijako dotknutá možnosť realizovať platby aj bezhotovostne, avšak táto možnosť musí zostať aj naďalej výlučne na dobrovoľnom základe.
Podľa navrhovanej novely Ústavy možno obmedziť „právo jednotlivca na hotovosť“, avšak len zákonom, len v čiastočnom (nevyhnutnom) rozsahu, a len v prípadoch nevyhnutných na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných a predchádzanie trestným činom.
V súčasnosti je stanovený právny rámec pre hotovostné platby medzi podnikateľmi v maximálnej výške 5.000,- EUR a medzi nepodnikateľmi v maximálnej výške 15.000,- EUR, a to zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov. Účinnosť uvedeného zákona by schválením predloženej novely nebola dotknutá.
Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Zakotvuje sa ústavné právo jednotlivca na hotovosť. Uvedené právo v kontexte základných ľudských práv a slobôd znamená, že každý právo na prijatie plnenia alebo úhradu záväzku v hotovosti.
Obmedziť toto právo možno len zákonom, a to v prípade, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných a predchádzanie trestným činom.
V súčasnosti bezhotovostné platby obmedzené zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov, a to stanovením maximálnej výšky s ohľadom na osoby, ktoré vykonávajú transakcie.
Článok II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.