N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z ... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.
244/1998 Z. z.
, ústavného zákona č.
9/1999 Z. z.
, ústavného zákona č.
90/2001 Z. z.
, ústavného zákona č.
140/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
323/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
463/2005 Z. z.
, ústavného zákona č.
92/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
210/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
100/2010 Z. z.
, ústavného zákona č.
356/2011 Z. z.
, ústavného zákona č.
232/2012 Z. z.
, ústavného zákona č.
161/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
306/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
427/2015 Z. z.
, ústavného zákona č.
44/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
71/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
137/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
40/2019 Z. z.
, ústavného zákona č.
99/2019 Z. z.
a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za Čl. 36 sa vkladá nový Čl. 36a, ktorý znie:
„(1) Každý má právo na prijatie plnenia alebo úhradu záväzku v hotovosti.
(2) Výkon práva podľa odseku 1 možno v nevyhnutnom rozsahu obmedziť len zákonom v prípade, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranu práv a slobôd iných a predchádzanie trestným činom.“
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.