N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Medzi § 2 a 4 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Právo na informácie a zákaz nátlaku na matku“
§ 3
(1)Matka právo poznať zdravotný stav svojho dieťaťa od počatia. Zdravotnícki pracovníci pomáhajú matke a jej nenarodenému dieťaťu a sú povinní jej poskytnúť komplexné informácie o jej zdravotnom stave a o zdravotnom stave jej nenarodeného dieťaťa.
(2) Umelé prerušenie tehotenstva je umelé ukončenie tehotenstva potratom a vážne negatívne dôsledky. Matka právo byť o nich informovaná. Umelé ukončenie tehotenstva potratom nie je odporúčaným riešením nečakaného tehotenstva a zákon obmedzuje jeho vykonávanie.
(3)Zdravotnícky pracovník nesmie nabádať matku k umelému ukončeniu tehotenstva potratom.
(4)Vyvíjanie akéhokoľvek nátlaku alebo nútenie matky k umelému ukončeniu tehotenstva potratom sa zakazuje.
(5)Propagácia umelého ukončenia tehotenstva potratom sa zakazuje. Informácie o zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, ktoré umelé ukončenie tehotenstva potratom vykonávajú, poskytne ministerstvo zdravotníctva na základe žiadosti matky po predchádzajúcom poskytnutí poučenia o iných možnostiach riešenia situácie matky pri nečakanom tehotenstve.
(6)Zdravotnícky pracovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že matku k umelému
ukončeniu tehotenstva potratom niekto núti násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy.“.
2.§ 4 znie:
„Umelé ukončenie tehotenstva potratom sa dovoľuje vykonať iba ak
a) nie je možné inak zachrániť život matky,
b) nie je možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky,
c) je nenarodenému dieťaťu jednoznačne diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov alebo
d) je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov.“.
3.§ 5 znie:
„(1) Dôvody uvedené v § 4 písm. a) c) musia pred vykonaním umelého ukončenia tehotenstva potratom potvrdiť nezávislé lekárske správy minimálne dvoch lekárov z odboru gynekológia a pôrodníctvo alebo odboru príslušného diagnóze.
(2) Dôvod uvedený v § 4 písm. d) sa pred vykonaním umelého ukončenia tehotenstva potratom preukazuje vyjadrením prokurátora potvrdzujúcim dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu na matke s možným následkom tehotenstva, ktoré sa ukončiť.
(3) Umelé ukončenie tehotenstva potratom podľa § 4 písm. c) a d) nie je možné vykonať, ak by sa tým podstatne ohrozilo zdravie matky.
(4) Trvanie tehotenstva sa ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie.“.
4.§ 6 znie:
„Umelé ukončenie tehotenstva potratom podľa § 4 sa vykonáva na základe písomnej žiadosti matky a jej informovaného súhlasu udeleného podľa osobitného predpisu.1) Pri neplnoletej matke sa vyžaduje aj písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu.2). Umelé ukončenie tehotenstva potratom podľa § 4 a) a b) je možné vykonať bez písomnej žiadosti matky, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť a žiadosť nemožno včas získať, ale sa predpokladať. Umelé ukončenie tehotenstva potratom sa vykoná najskôr 96 hodín po odoslaní hlásenia o poskytnutí poučenia, ktoré predchádzalo informovanému súhlasu.1) okrem prípadov poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a) a b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.“.
2) § 6b ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 7 sa za slová „zdravotnícke zariadenie“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
6.V § 8 ods. 1 sa za slová „zdravotníckom zariadení“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
7.§ 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10Umelé ukončenie tehotenstva potratom vykonávané cudzinkám
Umelé ukončenie tehotenstva potratom okrem prípadov uvedených v § 4 písm. a) a b) sa nevykoná cudzinkám, ktoré v Slovenskej republike nemajú trvalý pobyt.“.
8.V § 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1.
9.§ 12 sa vypúšťa.
10.V § 14 sa v bode 3 bodka nahrádza bodkočiarkou a za ňu sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.“.
Čl. II
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z., sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Prokurátor bez zbytočného odkladu po podaní žiadosti vydá tehotnej matke písomné vyjadrenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu na matke s možným následkom tehotenstva. Ak si prokurátor uplatní výhradu vo svedomí, zabezpečí prokuratúra vydanie písomného vyjadrenia iným prokurátorom bez zbytočného odkladu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.