D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Čepček návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predloženého návrhu zákona je:
a) zabezpečiť lepšiu informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým je umelé prerušenie tehotenstva, a zabezpečiť im tak prístup k väčšiemu množstvu informácií pre slobodné rozhodnutie,
b) zakázať propagácie a ponúkania umelého prerušenia tehotenstva reklamným spôsobom.
Ukazuje sa, že súčasné poučenie žien o nároku získať sonografický záznam zo sonografického vyšetrenia bolo realizované skôr formálne a preto sa navrhuje, aby sa pristúpilo k reálnemu sprístupneniu a odovzdaniu tohto záznamu ženám. Zároveň sa navrhuje zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz embrya alebo plodu a ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca embrya alebo plodu.
Umelé prerušenie tehotenstva nepovažuje spoločnosť za dobré riešenie. Reklama na umelé prerušenie tehotenstva sa javí ako neudržateľná a v rozpore s dobrými mravmi. Konkrétne medializované prípady takejto reklamy pre zahraničie ukazujú, že zákazová právna úprava vo vzťahu k takejto reklame je nevyhnutná a vhodná na posilnenie ochrany nenarodeného ľudského života.
Uvedenými zmenami sa tiež vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom navrhuje zosúladiť prax s nálezom Ústavného súdu SR (PL. ÚS 12/01-297) podľa ktorého „Lekár je pritom zrejme najvhodnejšou osobou na realizáciu ochrany nenarodeného ľudského života a pre ingerenciu v unikátnom vzťahu medzi nasciturom a jeho matkou aj s ohľadom na text Hippokratovej prísahy, ktorú lekári tradične po tisícročia skladajú a ktorá zosobňuje základný medicínsky etický kódex, pričom z nej zjavne vyplýva zásadný etický nesúhlas lekárskeho stavu s prerušením tehotenstva.“
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu zvyšuje ochranu rodinného prostredia.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa povinne zakotviť obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva o aktuálnom stave embrya alebo plodu.
K bodu 2
Odseky 5 a 6 ustanovujú, že lekár je povinný ukázať žene na monitore aktuálne zábery zo sonografického vyšetrenia a vysvetliť jej, čo je na monitore vidieť, tak, aby mala vizuálnu informáciu o vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj byť ukončený. Ak je to technicky možné musí lekár sprístupniť aj zvuk tlkotu srdca embrya alebo plodu, ktorého vývoj byť ukončený. Spolu s písomnými informáciami o umelom prerušení tehotenstva lekár odovzdá žene aj výtlačok záznamu sonografického vyšetrenia zobrazujúceho embryo alebo plod, ktorého vývoj byť ukončený. Sonografické vyšetrenie, ako aj odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia bude pre ženu bezplatné.
K Čl. II
Navrhuje sa vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť čo najnižší počet umelých ukončení tehotenstva, pričom možná reklama tohto zákroku odporuje tomuto cieľu. Cieľom návrhu je tiež zabrániť tomu, aby slovenskí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti propagovali potrat v zahraničí a podporovali tak potratovú turistiku na Slovensko. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka vo všeobecnosti umožňuje reklamu súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód. Predložený návrh stanovuje výnimku v prípade umelého prerušenia tehotenstva, ktoré nesmie byť predmetom reklamy.
K Čl. III
K bodu 1
Stanovuje sa zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva.
K bodu 2
Za porušenie zákazu reklamy umelého prerušenia tehotenstva sa stanovuje pokuta vo výške do 66 400 eur šíriteľovi reklamy a objednávateľovi takejto reklamy.
K Čl. IV
Účinnosť zákona sa navrhuje odo dňa vyhlásenia.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu – zvyšuje ochranu rodinného prostredia.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Čepček.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.