Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Navrhujú sa zmeny a upresnenia smerujúce k lepšej zrozumiteľnosti a prehľadnosti právnej úpravy a vylúčeniu výkladových pochybností.
B. Osobitná časť
K článku I
Navrhovaná úprava je legislatívno-technickou úpravou dopĺňajúcou chýbajúci odkaz na legislatívnu úpravu v súčasnom znení zákona.
Doterajšia právna úprava taxatívne vymenúva náležitosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča, navrhuje sa pre odstránenie pochybnosti pri výklade zákonného textu ohľadom pripomienok k zmluve o doplnenie o tom, že na poskytovateľov nebudú kladené ďalšie podmienky v snahe podmieniť financovanie, či zásahmi do poskytovaného vzdelávania alebo motivované snahou vyhnúť sa financovaniu zákona.
K článku II
Navrhuje sa účinnosť zákona odo dňa jeho vyhlásenia.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s inými zákonmi a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie navrhovaného zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Predpokladajú sa pozitívne sociálne vplyvy a pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, rovnosť mužov a žien a vplyvy na zamestnanosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Analýza vplyvov
A. 3. 1. Sociálne vplyvy
Predkladaný materiál pozitívny vplyv v oblasti sociálnej exklúzie, keďže sprehľadňuje právnu úpravu zabezpečujúcu spravodlivé financovanie školských zariadení.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Materiál bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR.
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Analýza vplyvov na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Minimálne povinné obsahové náležitosti analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu za účelom náležitého analytického posudzovania konkrétnych priamych a nepriamych vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Obsahom analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu musí byť analýza vplyvov na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Každý z týchto konkrétnych vplyvov sa analyzuje samostatne a tak aby bolo možné najmä jednoznačne posúdiť jednotlivé vplyvy z nasledovných hľadísk:
7.1 Vplyv na rodinné prostredie:
Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu?
Nie.
Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
Nie.
navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
Návrh nekladie prekážky, ktoré by bránili pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí. Môže mať pozitívny vplyv na umožnenie slobodnejšieho výberu školského zariadenia a lepšiu dostupnosť školských zariadení.
navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
Nie.
7.2 Vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký?
pozitívny vplyv na súdržnosť rodiny. Môže podporiť výber školského zariadenia v súlade s hodnotovou orientáciou rodičov.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
Navrhovaná právna úprava môže mať nepriamy pozitívny vplyv.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín?
Nie.
navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Nie.
7.3 Vplyv na výchovu detí:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
Áno. Umožnenie slobodnejšieho výberu školského zariadenia.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
Nie.
7.4 Vplyv na práva rodičov voči deťom:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
Áno. Podporuje možnosť výberu školského zariadenia v súlade s hodnotovou orientáciou rodičov.
7.5 Vplyv na základné zásady zákona o rodine:
navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
Nepriamy pozitívny vplyv.
7.6 Vplyv na uzavieranie manželstva:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
Nie.
navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založeniu rodiny?
Nie.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
Nie.
7.7 Vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín:
navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam.
Navrhovaná úprava posilní možnosť výberu školského zariadenia aj pre nižšie príjmových rodičov.