N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ...............2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5936/2003 Z. z. v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona ť. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z., zákona č. 488/2021 Z. z. a zákona č. 488/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Paragraf 6, ods. 12 písm. b) znie:
„poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia30ba), zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia30ba), ktoré zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča do dovŕšenia
1. 25 rokov veku na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl a jazykových škôl pri základných školách a
2. 15 rokov veku na mzdy a prevádzku materských škôl, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo regionálny úrad, takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec, školských internátov alebo takých školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj regionálny úrad“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ba znie:
2.30ba)
§ 112, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.V paragrafe 9aa, ods. 6 sa za poslednou vetou dopĺňa nová veta, ktorá znie: Zmluva o financovaní nesmie obsahovať ďalšie podmienky, ktorými by poskytovateľ finančných prostriedkov podmieňoval financovanie okrem náležitostí podľa odseku 2.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.