NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2022
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení zákona č. 186/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 747/2004 Z. z., 310/2006 Z. z., 644/2006 Z. z., 677/2006 Z. z., 209/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 62/2008 Z. z., 434/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 137/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 105/2010 Z. z., 355/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., 334/2011 Z. z., 546/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 132/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 301/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 292/2016 Z. z., 97/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 109/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 231/2019 Z. z., 234/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 66/2020 Z. z., 68/2020 Z. z., 95/2020 Z. z., 275/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 310/2021 Z. z.. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 123aw sa vkladá § 123ax, ktoré vrátane nadpisu znie:
„§ 123ax Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2022
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30. júna 2022 zaslať sporiteľovi, ktorý je k 1. júnu 2022 sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a menej ako 52 rokov, tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Sporiteľ, ktorý záujem zostať sporiteľom v danom dôchodkovom fonde, je povinný toto tlačivo vyplniť, podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. júla 2022.
(2) Sporiteľ, ktorý je k 1. júnu 2022 sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sa dňom 31. augusta 2022 stáva sporiteľom v indexovom
negarantovanom dôchodkovom fonde, ak nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1. Ak dôchodková správcovská spoločnosť nespravuje indexový negarantovaný dôchodkový fond, sporiteľ prestúpi do akciového negarantovaného dôchodkové fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby sa sporiteľ podľa prvej vety stal sporiteľom v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, resp. akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde, pričom ustanovenia tohto zákona upravujúce prestup sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa na vykonanie tejto povinnosti použijú primerane; za deň prestupu sa považuje 31. august 2022. Pri výkone povinnosti podľa predchádzajúcej vety dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná speňažiť majetok v inom ako indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, resp. akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde; ustanovenie § 58 ods. 6 sa v tomto prípade do 31. augusta 2022 neuplatňuje. Ak sporiteľ podľa prvej vety nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1, právny úkon vykonaný pred 30. augustom 2022, ktorého obsahom je jeho prejav vôle byť sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorého právne účinky trvajú k 30. augustu 2022, sa stáva v tejto časti 31. augusta 2022 neplatný, a tento sporiteľ sa stáva sporiteľom v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, resp. akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde podľa prvej vety.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde, resp. akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona po presune majetku podľa odseku 2 najneskôr do 31. decembra 2022.
(4) Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 3 sa vzťahujú na časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.“.
2.Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
VYHLÁSENIE
Podpísaný
...........................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko)
týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že aj pri najlepšom dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde predstavuje priemerný ročný výnos za obdobie 18 rokov existencie druhého piliera len 2,3 percenta. Dostávam sa tak do rizika nízkeho zhodnotenia svojich finančných prostriedkov a nižšieho dôchodku. S vedomím tejto skutočnosti som rozhodnutý zostať sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, v ktorom som k dnešnému dňu sporiteľom.
V .................................. dňa ................... 2022
........................................
Podpis
Poučenie: Podľa § 123ax zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je sporiteľ, ktorý záujem zostať sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, povinný toto vyhlásenie podpísať a doručiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. júla 2022, inak sa dňom 31. augusta 2022 stane sporiteľom v indexovom, resp. akciovom negarantovanom dôchodkovom fonde.“.
3.Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. znie:
„VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V DÔCHODKOVOM FONDE
Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde:
𝑂
𝑡
=
𝐾
𝑁𝐴𝑉
𝑡
(
𝐴𝐻𝐷𝐽
𝑡
max
𝐴𝐻𝐷𝐽
𝑡
1
1,1)
Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
Otvýška odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde pre deň t
NAVtdruhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná pre deň t
AHDJtpredbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná pre deň t
maxAHDJt-1maximálna aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dosiahnutá za tri roky predchádzajúce dňu t, najneskôr od 1. apríla 2012
Kkoeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktorý môže byť maximálne vo výške 0,1
tpracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z., 5/2004 Z. z., 43/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 82/2005 Z. z., 244/2005 Z. z., 351/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 584/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 460/2006 Z. z., 529/2006 Z. z., 566/2006 Z. z., 592/2006 Z. z., 677/2006 Z. z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 204/2008 Z. z., 434/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 599/2008 Z. z., 108/2009 Z. z., 192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z., 285/2009 Z. z., 571/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 52/2010 Z. z., 151/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 543/2010 Z. z., 125/2011 Z. z., 223/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 348/2011 Z. z.,
521/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 413/2012 Z. z., 96/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 183/2014 Z. z., 195/2014 Z. z., 204/2014 Z. z., 240/2014 Z. z., 298/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 32/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 112/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 407/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., 355/2016 Z. z., 2/2017 Z. z., 85/2017 Z. z., 184/2017 Z. z., 264/2017 Z. z., 266/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 63/2018 Z. z., 87/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 191/2018 Z. z., 282/2018 Z. z., 314/2018 Z. z., 317/2018 Z. z., 366/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 105/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 225/2019 Z. z., 231/2019 Z. z., 321/2019 Z. z., 381/2019 Z. z., 382/2019 Z. z., 385/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 466/2019 Z. z., 467/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 63/2020 Z. z., 66/2020 Z. z., 68/2020 Z. z., 95/2020 Z. z., 125/2020 Z. z., 127/2020 Z. z., 157/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 258/2020 Z. z., 275/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 330/2020 Z. z., 365/2020 Z. z., 372/2020 Z. z., 388/2020 Z. z., 426/2020 Z. z., 126/2021 Z. z., 130/2021 Z. z., 215/2021 Z. z., 265/2021 Z. z., 283/2021 Z. z., 355/2021 Z. z., 397/2021 Z. z., 412/2021 Z. z., 431/2021 Z. z., 454/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 159 písm. a) sa vypúšťajú slová „0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.
2.V § 168 ods. 2 sa vypúšťa písm. c).
Nasledujúce písmená sa primerane prečíslujú.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2022.