1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Juraj KRÚPA, Michal ŠIPOŠ, Juraj ŠELIGA a Milan LAURENČÍK.
Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine aj rozmer informačnej vojny, ktorá prekračuje územie zasiahnuté vojnou a negatívne ovplyvňuje celý svet. Masívna ruská propaganda a podsúvanie dezinformácií majú za cieľ spochybniť kto je vo vojnovom konflikte agresor a kto obeť a ospravedlňovať agresiu nasmerovanú aj voči civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre Ukrajiny. V tejto súvislosti sa aj na Slovensku rozmohlo šírenie dezinformácií a podvodných statusov, ktorých účelom je zahmlievať a spochybňovať realitu, ovplyvňovať verejnú mienku a nahrávať ruskej propagande. Šírenie dezinformácií a tzv. „škodlivého obsahu“ ako prostriedku na vedenie hybridnej vojny je nesporne jednou z najnebezpečnejších foriem prebiehajúceho vojnového konfliktu a má veľký dosah na vnímanie reality obyvateľstvom.
V rámci zákona č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine došlo k novelizácii zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v ktorom bola upravená právomoc Národného bezpečnostného úradu a do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a ochrany osôb zúčastňujúcich sa na týchto aktivitách ako aj konečného užívateľa týchto služieb. V dôsledku pokračujúceho konfliktu je potrebné časové obdobie, počas ktorého je Národný bezpečnostný úrad oprávnený využívať svoju právomoc predĺžiť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti a ani žiadne sociálne vplyvy, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet).
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa obdobie časovej pôsobnosti do 30. septembra 2022.
K Čl. II
Účinnosť sa navrhuje na 1. júla 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Juraj KRÚPA, Michal ŠIPOŠ, Juraj ŠELIGA a Milan LAURENČÍK
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
5
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.