Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo.
V recyklácii stavebných odpadov patrí SR posledné miesto s mierou recyklácie 54%, pričom za roky 2017 a 2018 úroveň recyklácie ešte viac poklesla. Zvýšenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pozitívne ovplyvní predovšetkým horninové prostredie a vodné útvary z dôvodu menšej miery skládkovania tohto odpadu.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Nie.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Neočakáva sa cezhraničný vplyv.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Predkladaným návrhom zákona sa neočakávajú negatívne vplyvy, ale výrazne pozitívne vplyvy na niektoré zložky životného prostredia.