2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. L 57, 18.2.2021) vrátane gestora.
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebraté spolu s uvedením rozsahu ich prebratia, príp. potreby prijatia ďalších úprav
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čiastočné prebratie
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne