Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008) v platnom znení.
Termín začiatku a ukončenia PPK
December 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Január 2022
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší
odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane
nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného
rozvoja a kvality života. Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené
medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo.
V recyklácii stavebných odpadov patrí SR posledné miesto s mierou recyklácie 54%, pričom za roky 2017 a 2018
úroveň recyklácie ešte viac poklesla. Zvýšenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály je nevyhnutnou reformou pre získanie prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 2 – Obnova budov.
Návrhom zákona sa novelizujú niektoré ustanovenia, ktoré predstavujú transpozičné opatrenia smernice 2008/98/ES v platnom znení.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom navrhovanej zmeny zákona je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.
Reforma zabezpečí, že najmenej 70% (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ), ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad.
4.Dotknuté subjekty
Predkladaným návrhom zákona budú dotknuté subjekty podnikajúce v odpadovom hospodárstve. Navrhované zmeny zákona sa dotknú firiem, ktoré sa venujú stavebníctvu, produkcii stavebným materiálov, konštrukčných firiem a subjektov zabezpečujúcich zhodnotenie odpadov.
5.Alternatívne riešenia
Príloha č. 1
2
Alternatíva 0 Neschválenie legislatívneho predpisu bude znamenať nesplnenie reformy Plánu obnovy a odolnosti KOMPONENT 2: Obnova budov, 1.2 Oblasť politiky Zelená ekonomika - Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom a tým ohrozenie získania financií z tohto programu. Zároveň nebudú splnené ciele recyklácie pre oblasť stavebných odpadov.
Alternatíva 1 Návrh zákona bude prijatý a splní sa jedna z podmienok reforiem Plánu obnovy a odolnosti a zároveň dôjde k zvýšeniu miery recyklácie stavebných odpadov
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Návrh vyhlášky MŽP SR o stavebnom odpade a odpade z demolácii
7.Transpozícia práva EÚ
Predkladaným návrhom zákona nedochádza k transpozícii smerníc nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti bude prebiehať každoročne hodnotením miery stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály pripraveného na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie, ktoré sa premietne do oficiálnych štatistík v oblasti odpadov.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladaný návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, informatizáciu, sociálne vplyvy, na služby pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Príloha č. 1
3
Vplyvy na podnikateľské prostredie sa v porovnaní s rokom 2021 premietnu do vyššej miery spracovania stavebného odpadu a jeho opätovné použitie v sektore výstavby. Firmám sa môžu zvýšiť náklady na vyššie spracovanie stavebného odpadu a potreba skladovacích kapacít. Na druhej strane sa im znížia náklady na nákup niektorých nových stavebných materiálov, ktoré bude nahrádzať recyklát. Presná kvantifikácia týchto vplyvov momentálne nie je možná aj kvôli tomu, že sa navrhovaná zmena bude týkať viacerých firiem, ktoré majú rozličné dodávateľské, spracovateľské a skladovacie kapacity.
Predkladaný návrh zákona môže mať aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale iba v tom prípade, ak budú porušené ustanovenia návrhu zákona podľa § 77 ods. 3 a 4, za ktoré je možné právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi uložiť príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur. V súčasnosti však nie je možné predpokladať, koľkým subjektom a aká výška pokuty bude uložená. Všeobecným pravidlom je dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
Predkladaný návrh zákona nemá sociálne vplyvy, nakoľko spresňuje v súčasne platné ustanovenie § 77 ods. 2 je pôvodcom odpadov, ten kto vykonáva stavebné práve pre fyzické osoby. Predložený návrh zákona spresňuje povinnosti ustanovené v § 12 ods. 6 platného zákona o odpadoch, ak si stavebné a rekonštrukčné práve vykonáva fyzická osoba – nepodnikateľ svojpomocne.
Prijatie reformy v podobe zmeny Zákona o odpadoch je nevyhnutnou reformou Plánu obnovy a odolnosti SR KOMPONENT 2: Obnova budov 1.1 Oblasť politiky - Zelená ekonomika - Reforma 3: Reforma nakladania so stavebným odpadom.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Ľubomír Ďuračka, odbor odpadového hospodárstva
12.Zdroje
Plán obnovy a odolnosti SR
Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025
Program odpadového hospodárstva SR 2021-2025
Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií (september 2016)
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 002/2022
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa o presné vyčíslenie počtu podnikateľských subjektov, vrátane MSP, ktoré budú dotknuté či ovplyvnené predkladaným materiálom, v bode 4. Dotknuté subjekty Doložky vybraných vplyvov.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa aby v Kalkulačke nákladov a v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.1.2 v tabuľke č. 2 zvýšil počet dotknutých subjektov vo všetkých opatreniach na modelový príklad 1000 subjektov. Počet dotknutých subjektov 80 považuje Komisia za podhodnotený.
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.4. Iné vplyvy na podnikateľské prostredie o pokuty podľa §117.
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie o vplyvy, ktoré v analýze nie obsiahnuté. (napr. § 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov ...doplnené o písmeno n) a o) v ods. 1 a záväzok z prílohy č. 3, časť VI ). Pokiaľ tieto povinnosti v praxi platné a zaužívané, predkladateľ túto informáciu zapracuje do analýzy.
Príloha č. 1
4
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v časti 3.2 „Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním“. V tejto časti je potrebné tiež uviesť k akým záverom sa dospelo v rámci konzultácií s podnikateľmi.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov sa uvádzajú žiadne vplyvy predmetného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy. S uvedeným konštatovaním sa Komisia nestotožňuje, nakoľko navrhovanou úpravou § 117 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. (čl. I novelizačný bod 5) sa rozširuje okruh pokút, ktoré môže uložiť príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa tohto zákona.
Vzhľadom na uvedené je potrebné v celom materiáli upraviť vykazovanie vplyvov predmetného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy. Súčasne podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, v ktorej predkladateľ kvantifikuje pozitívne vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky. Pokiaľ takáto kvantifikácia nie je možná, Komisia žiada v časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov uviesť zdôvodnenie.
K sociálnym vplyvom
Predkladateľ identifikoval sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona ako žiadne sociálne vplyvy. Predložený návrh zákona sa týka aj fyzických osôb nepodnikateľov, a to fyzických osôb, ktoré si budú stavebnú činnosť realizovať svojpomocne a fyzických osôb, pre ktoré stavebné práce alebo demolačné práce bude vykonávať iná osoba. Komisia považuje preto za potrebné, aby predkladateľ v bode 10. Poznámky zároveň deklaroval, že predložený návrh zákona nezakladá žiadne sociálne vplyvy v hodnotených oblastiach analýzy sociálnych vplyvov (body 4.1 4.4) podľa Metodického postupu pre túto analýzu (Príloha č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov), najmä však vplyvy na hospodárenie dotknutých domácností (bod 4.1 analýzy); inak je potrebné identifikovať sociálne vplyvy v bode 9. doložky vybraných vplyvov a vypracovať analýzu sociálnych vplyvov, ktorá sa tak stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu.
Konštatovanie o žiadnych sociálnych vplyvoch v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov považuje Komisia za potrebné uviesť, resp. hodnotenie sociálnych vplyvov považuje Komisia za potrebné vykonať vo vzťahu k fyzickým osobám nepodnikateľom, a to osobitne k fyzickým osobám, ktoré si budú stavebnú činnosť realizovať svojpomocne a fyzickým osobám, pre ktoré stavebné práce alebo demolačné práce bude vykonávať iná osoba.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Vyhodnotenie:
Všetky body boli zapracované v zmysle pripomienok komisie.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: