1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ..... 2022,
o stavebnom odpade a odpade z demolácií
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 105 ods. 3 písm. ae) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi, stavebnými odpadmi
a odpadmi z demolácií
(1) Pri realizácii stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby sa oddelene zhromažďujú
a) stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať a to minimálne v rozsahu prílohy č. 1 bod 1,
b)odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 7 využité ako vedľajší produkt a to minimálne v rozsahu prílohy č. 1 bod 2,
c)stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo znečistené nebezpečnými látkami a to minimálne v rozsahu prílohy č. 1 bod 3.
(2)Pri realizácii stavby, údržbe stavby a odstraňovaní stavby je potrebné so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami nakladať takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na recykláciu alebo na prípravu na opätovné použitie.
§ 2
Rozsah zmluvných podmienok
(§ 77 ods. 3 písm. d))
Zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií musí obsahovať minimálne:
a)druhy odpadov s ktorými bude nasledovný držiteľ fyzicky nakladať,
b)spôsob nakladania s odpadmi,
c)plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov (len v prípade ak nejde o spracovateľa odpadu),
d)oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas celej doby zmluvného vzťahu (príloha).
2
§ 3
Požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií
(§ 17 ods. 1 písm. n))
(1) Prevádzkovateľ mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukazuje pre každé miesto prevádzky a počas celej doby prevádzky na uvedenom mieste požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z nasledovných dokladov
a) certifikát zhody systému riadenia výroby vydaný oprávnenou notifikačnou osobou, alebo
b)vyhlásenie o parametroch pre stavebný výrobok uvedený vo vykonávacom predpise s), alebo
c)nepovinný certifikát pre stavebný výrobok neuvedený vo vykonávacom predpise s) vydaný v súlade s podnikovou normou.
(2) Prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukazuje počas celej doby prevádzky požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z nasledovných dokladov
a) certifikát zhody systému riadenia výroby vydaný oprávnenou notifikačnou osobou alebo
b)vyhlásením o parametroch pre stavebný výrobok uvedený vo vykonávacom predpise s) alebo
c)nepovinný certifikát pre stavebný výrobok neuvedený vo vykonávacom predpise s) vydaný v súlade s podnikovou normou.
(3)Činnosť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktorý preukáže počas celej doby prevádzky požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z dokladov uvedených v ods. 1 alebo 2 bude považovaná za recykláciu v súlade s vydaným súhlasom podľa § 97 ods. 1 písm. c) alebo h).
§ 4
Špecifické požiadavky na prevádzkovanie mobilného zariadenia na spracovanie stavebného odpadu a odpadu z demolácií
(§17 ods. 1 písm. o))
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia na spracovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií preukazuje počas celej doby činnosti zariadenia v intraviláne obce aj plnenie:
a)prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí v súlade s osobitným právnym predpisom h),
b)všeobecných technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky v súlade s osobitným právnym predpisom o).
§ 5
Špecifické požiadavky na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál pre zaradenie ako vedľajší produkt
(§ 2 ods. 4 písm. f))
(1)Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak v súlade s vykonávacím predpisom x) bol vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorého súčasťou sú:
3
a)analýzy vykonané akreditovaným subjektom,
b)územie nie je zaradené v zozname environmentálnych záťaží.
(2)Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak sa neuplatní postup podľa písm. a), len ak je deklarované, že limitné hodnoty látok nepresiahnu limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad uvedené vo vykonávacom predpise xx), uskutočnené akreditovaným subjektom.
(3)Dokumentácia, ktorou je potrebné dokladovať, že nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál je vedľajším produktom musí minimálne obsahovať:
a)identifikácia osoby, ktorej je vedľajší produkt odovzdaný a jej oprávnenosť na jeho nadobudnutie / o jeho potrebe (fotokópia dokladu v prílohe),
b)identifikácia miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to minimálne číslo parcely, adresa a špecifikácia stavby,
c)druh a množstvo vedľajšieho produktu ku ktorému sa údaje vzťahujú,
d)výsledky podrobného inžinierskogeologického prieskumu alebo splnenie podmienky podľa ods. 2.
§ 6
Špecifické požiadavky na odstránené asfaltové zmesi
pre zaradenie ako vedľajší produkt
(§ 2 ods. 4 písm. f))
(1)Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)asfaltovou zmesou homogénna zmes zložená z prírodného alebo umelého kameniva, plniva, cestného alebo umelého asfaltového spojiva a ďalších prísad, prímesí a zložiek, ktoré sa používajú k jej výrobe,
b)odstránenou asfaltovou zmesou asfaltová zmes získaná z odfrézovaných alebo iným spôsobom odstránených asfaltových vrstiev pozemných komunikácií, dopravných a iných plôch.
(2)Odstránené asfaltové zmesi je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak je k dispozícii dokumentácia z jej výstavby obsahujúca minimálne certifikát asfaltových zmesí, ktoré boli použité pri výstavbe.
(3)Odstránené asfaltové zmesi, iné ako uvedené v ods. 2, je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak spĺňajú aj nasledovné požiadavky:
a)nie je znečistená inými látkami ako tými, ktoré sa používajú k ich výrobe, aplikácii, alebo pri bežnej prevádzke; toto znečistenie je prípustné, ak neohrozuje možnosť využitia odstránenej asfaltovej zmesi bežným spôsobom,
b)nie sú znečistené dechtom,
c) uskutočnené reprezentatívne odbery vzoriek a následné analýzy parametrov akreditovaným subjektom.
(4)Dokumentácia, ktorou je potrebné dokladovať, že odstránená asfaltová zmes je vedľajším produktom musí minimálne obsahovať:
4
a)identifikácia osoby, ktorej je vedľajší produkt odovzdaný a jej oprávnenosť na jeho nadobudnutie (fotokópia dokladu v prílohe),
b)identifikácia miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to minimálne číslo pozemnej komunikácie a kilometer, alebo adresa odstránenia, alebo špecifikácia stavby,
c)množstvo vedľajšieho produktu ku ktorému sa údaje vzťahujú,
d)certifikát použitej asfaltovej zmesi z výstavby pri postupe podľa ods. 2,
e)protokol o uskutočnenom vzorkovaní a o laboratórnych skúškach alebo ich fotokópia pri postupe podľa ods. 3.
§ 7
Špecifické požiadavky na odstránené stavebné materiály
pre zaradenie ako vedľajší produkt
(§ 2 ods. 4 písm. f))
(1)Odstránené stavebné materiály ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ani nie znečistené nebezpečnými látkami je možné podľa § 2 ods. 4 zákona považovať za vedľajší produkt, ak spĺňajú aj nasledovné požiadavky:
a)ide o prírodnú látka alebo vec, ktorá bola od stavby, ktorej bola pôvodne súčasťou, oddelená,
b)pri ich ďalšom použití sa nevyžaduje overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku y), ani nie je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu yy),
c)sú následne po odstránení priamo použiteľné ako nekonštrukčné časti stavby.
(2)Dokumentácia, ktorou je potrebné dokladovať, že odstránený stavebný materiál je vedľajším produktom musí minimálne obsahovať:
a)druh a množstvo vedľajšieho produktu ku ktorému sa údaje vzťahujú,
b)identifikácia miesta vzniku vedľajšieho produktu, a to minimálne adresa a špecifikácia stavby,
c)identifikácia osoby, ktorej je vedľajší produkt odovzdaný a jej oprávnenosť na jeho nadobudnutie / o jeho potrebe (fotokópia dokladu v prílohe).
§ 8
Náležitosti ohlásení
(§ 77 ods. 3 písm. e) a f))
(1)Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác podáva pôvodca odpadu ustanovený v § 77 ods. 2 zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2)Ohlásenie po ukončení demolačných prác podáva pôvodca odpadu ustanovený v § 77 ods. 2 zákona na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...
18)Bod 1.2. a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES.
5
19)Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
x) § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon
xx)Príloha č. 1 a príloha č. 2 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.
y)zákon 133/2013 Z. z.
yy)zákon 56/2018 Z.z.
o)príloha č. 3 časť II. bod 1 vyhlášky č. 410/2012 Z.z.
h)vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
s)Príloha č. 1 a 2 vyhláška č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
6
Príloha č. 1
Vyhlášky č. .../2022 Z.z.
Odstránené stavebné materiály, stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré sa oddelene zhromažďujú.
1.Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať:
-podlahové konštrukcie,
-sanitárna technika,
-sklo, ploché sklo, izolačné sklo, sklo určené na stavebné účely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetónu),
-drevo a výrobky z dreva neznečistené nebezpečnými látkami,
-dvere a okná a ďalšie výplne stavebných otvorov,
-betónové konštrukcie,
-tehly a podobné konštrukčné prvky,
-strešné škridle,
-keramické a iné obkladové prvky, sanitárna keramika,
-asfaltové zmesi neznečistené nebezpečnými látkami,
-zemina a kamenivo neznečistené nebezpečnými látkami,
-štrk zo železničného zvršku neznečistený nebezpečnými látkami,
-sadrokartónové dosky neznečistené nebezpečnými látkami,
-konštrukčné kovové stavebné diely a iné kovové výrobky,
-plastové výrobky a materiály z PVC (Polyvinilchlorid) okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina a pod.
-plastové stavebné výrobky a materiály iné ako z PVC,
-penový polystyrén, ktorý neobsahuje nebezpečné látky,
-minerálna vlna, ktoré neobsahuje nebezpečné látky,
-polyvinylchlorid (okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolačné fólie, strešná krytina).
2.Odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt:
-nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
-odstránená asfaltová zmes
-odstránené stavebné materiály
3.Stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami:
-izolačné materiály s obsahom azbestu,
-stavebné materiály obsahujúce azbest,
-sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo znečistené nebezpečnými látkami,
-asfaltové zmesi – katalógové číslo 17 03 01,
-zemina a kamenivo znečistené nebezpečnými látkami,
-štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky,
-penový polystyrén znečistený nebezpečnými látkami,
-minerálna vlna znečistená nebezpečnými látkami,
-iné izolačné materiály obsahujúce nebezpečné zložky alebo znečistené nebezpečnými látkami,
-stavebné materiály na báze sadry znečistené nebezpečnými látkami,
-stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce ortuť,
7
-stavebné odpady a odpady z demolácií obsahujúce PCB,
-zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehly, škridly a keramických výrobkov znečistený nebezpečnými látkami,
-iné stavebné odpady a odpady z demolácií, vrátane ich zmesí znečistené nebezpečnými látkami,
-stavebné diely obsahujúce minerálne oleje alebo nimi znečistené,
-škvara obsahujúce alebo znečistená nebezpečnými látkami,
-elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (napr. plynové lampy obsahujúce Hg, žiarivky, úsporné žiarovky, kondenzátory obsahujúce PCB, iné elektrozariadenia obsahujúce PCB, káble s inými izolačnými kvapalinami),
-chladiace látky a izolačné materiály z chladiacich a klimatizačných zariadení s aj čiastočne halogénovými chlór-fluórovými uhľovodíkmi,
-materiály obsahujúce polycyklické aromatické uhľovodíky iné než asfaltové zmesi uvedené pod katalógovým číslom 17 03 01,
-stavebné diely, ktoré obsahujú alebo k ich impregnácii boli použité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové oleje,
8
Príloha č. 2
Vyhlášky č. .../2022 Z.z.
Ohlásenie pred realizáciou demolačných prác
ORGANIZÁCIA STAVBA
IČO
Obchodné meno:
Názov:
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum
------------------------------------------------------- Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
1.Nakladanie s odpadmi
2.Vedľajšie produkty
Por.číslo
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov
Predpokladaná hmotnosť odpadu
(v tonách)
Predpokladaný spôsob spracovania
1
2
3
4
Por.číslo
Názov vedľajšieho produktu
Predpokladaná hmotnosť
(v tonách)
Predpokladaný spôsob umiestnenia
1
2
3
4
9
Príloha č. 3
Vyhlášky č. .../2022 Z.z.
Ohlásenie po realizácii demolačných prác
ORGANIZÁCIA STAVBA
IČO
Obchodné meno:
Názov:
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Adresa
Ulica:
Obec: PSČ:
Štatutárny orgán
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Zodpovedná osoba
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Dátum
------------------------------------------------------- Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko a podpis
1.Nakladanie s odpadmi
2.Vedľajšie produkty
Por.číslo
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov
Hmotnosť odpadu
(v tonách)
Spôsob spracovania
1
2
3
4
Por.číslo
Názov vedľajšieho produktu
Celková hmotnosť
(v tonách)
Spôsob umiestnenia
1
2
3
4