1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
1.Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“)
2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č11 O1
Príprava na opätovné použitie a recyklácia
1. Členské štáty prijmú opatrenia na podporu činností prípravy na opätovné použitie, najmä prostredníctvom podpory vytvárania a podpory sietí prípravy na opätovné použitie a opravy, a to uľahčovaním tam, kde je to v súlade s vhodným nakladaním s odpadom ich prístupu k odpadu nachádzajúcemu sa v zberných systémoch alebo zariadeniach, ktorý môže byť pripravený na opätovné použitie, ale nie je určený na prípravu na opätovné použitie týmito systémami alebo zariadeniami, a podporou využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení.
Členské štáty prijmú opatrenia na podporu recyklácie vysokej kvality a na tento účel s výhradou článku 10 ods. 2 a 3 zriadia systémy triedeného zberu odpadu.
S výhradou článku 10 ods. 2 a 3 členské štáty zriadia triedený zber minimálne pre papier, kov, plast a sklo a do 1. januára 2025 pre textil.
Členské štáty prijmú opatrenia na podporu selektívnej demolácie s cieľom umožniť odstránenie a bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a uľahčiť opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality selektívnym odstraňovaním materiálov, a zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu minimálne pre drevo, minerálne zložky (betón, tehly, dlaždice a keramika, kameň), kov, sklo, plast a sadru.
N
zákon č. 79/2015 Z. z.
§81 O7
(1)
(7) Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná
a)
zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci,
b)
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1.
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania109) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1),
2.
jedlých olejov a tukov z domácností a
3.
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
c) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky a textil
d)
umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1.zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z
Ú
2
domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2.užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,
e)
umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou; ustanovenie odseku 22 tým nie je dotknuté,
f)
na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje podľa § 28 ods. 5 písm. d) druhého bodu,
g)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci nebol zavedený ich množstvový zber a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor,
h)
zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce,
i)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
j)
zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu
109a)
za obdobie predchádzajúceho
kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
3
zákon č. 79/2015 Z. z
§7
§ 7 Program predchádzania vzniku odpadu
(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.
(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.
(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého odpadu a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Opisuje opatrenia a ak je to potrebné návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.
(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných príslušných opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj opis prínosu uplatnených nástrojov a uplatnených opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4a.
(5) Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.
4
Zákon č. 79/2015 Z. z.
Návrh zákona
§8
§ 77
(6) Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.
Programy odpadového hospodárstva
§ 8 Základné ustanovenia
(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.
(2) Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(3) Program obsahuje
a) názov orgánu, ktorý program vypracúva a základné údaje o území, pre ktoré sa program vypracúva, alebo základné údaje o držiteľovi polychlórovaných bifenylov,
b) charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, ktorý program vypracúva,
c) záväznú časť a smernú časť,
d) vyhodnotenie predchádzajúceho programu.
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)Na účely tohto zákona
a)stavebné odpady a odpady z demolácií odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce“),
b)selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
5
(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané stavebné povolenie; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
(3) Pôvodca odpadu podľa ods. 2 zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:
a)zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI, bodu 2 pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,
b)vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
c)stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
d)zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
e)pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu,
6
predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
f)po ukončení demolačných prác, najneskôr do tridsiatich dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcom druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
(4)Osoba uvedená v odseku 2 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
Č11 O2
2. S cieľom splniť ciele tejto smernice a priblížiť sa k európskemu obehovému hospodárstvu s vysokou úrovňou efektívneho využívania zdrojov, členské štáty prijmú potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:
a) do roku 2020 sa zvýši príprava na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 50 % podľa hmotnosti;
b) do roku 2020 sa zvýši príprava na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti;
c) do roku 2025 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 55 hmotnostných %;
d) do roku 2030 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 60 hmotnostných %;
N
Návrh zákona
Príloha č. 3 bod VI.
VI.
1. Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadov pod katalógovým číslom 17 05 04.
2. Cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
Ú
7
e) do roku 2035 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 65 hmotnostných %.
Č23 O2
Povolenia sa môžu udeľovať na určité obdobie a môžu sa obnovovať.
N
Návrh zákona
§ 97 O 16 P
(16) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu.
125c)
. Súhlas podľa odseku 1
písm. u) je možné udeliť s platnosťou najviac do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia.125d)
125d) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Ú
Č 36 O2
2. Členské štáty ustanovia sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na ich vykonanie. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
Návrh zákona
§ 117 O3
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa
§ 6 ods. 10
;
§ 12 ods. 1
,
2
,
6
;
§ 14 ods. 1 písm. b)
,
c)
,
d)
,
e)
,
i)
,
j)
,
m)
;
§ 14 ods.
6
;
§ 15 ods. 13
;
§ 16 ods. 3
;
§ 16 ods. 8 písm. c)
,
e)
,
f)
,
g)
;
§ 17 ods. 1 písm. f)
, n), o);
§ 21 ods. 3 písm. i)
,
k)
,
s)
;
§ 22
;
§ 23
;
§ 25 ods. 4
,
6
,
10
,
12
;
§ 26 ods. 1 písm.
b)
;
§ 27 ods. 4 písm. a)
,
b)
,
c)
,
d)
,
i)
,
l)
;
§ 27 ods. 8
,
12
,
13
,
17
,
18
,
19
,
21
;
§ 28 ods. 4 písm. a)
,
b)
,
f)
,
g)
,
m)
,
q)
,
r)
,
u)
,
v)
,
w)
,
x)
,
y)
,
z)
,
aa)
,
ab)
,
af)
,
ag)
,
ah)
;
§ 28 ods.
5
;
§ 28 ods. 12 písm. c)
;
§ 28 ods. 13
;
§ 29 ods. 1 písm.
a)
,
c)
,
d)
,
h)
,
j)
,
k)
,
l)
,
o)
;
§ 29 ods. 2
;
§ 30 ods. 1
,
2
,
3
,
4
;
§ 31 ods. 6
,
ods. 11 písm. a)
,
b)
,
c)
,
d)
,
e)
,
f)
,
g)
,
h)
,
i)
,
j)
,
k)
,
l)
,
m)
,
n)
,
o)
,
p)
,
r)
,
s)
,
12
,
13
,
14
,
15
,
17 písm.
c)
;
§ 31 ods. 8
;
§ 34 ods. 1 písm. a)
,
b)
,
c)
,
d)
,
f)
,
g)
,
h)
,
i)
,
j)
,
k)
;
§ 34 ods. 3
,
4
,
5
,
6
;
§ 35
;
§ 36
;
§ 38 ods. 2
,
3
;
§ 39 ods. 1
,
3
;
§ 39 ods. 4 písm. a)
,
b)
,
c)
;
§ 39 ods. 5
;
§ 40 ods. 2
;
§ 41 písm. g)
,
h)
,
i)
,
j)
,
k)
,
l)
;
§ 44 ods. 3
;
§
44 ods. 8 písm. a)
,
d)
,
e)
,
m)
,
q)
,
r)
,
s)
,
v)
,
w)
;
§ 44 ods.
9
;
§ 45
;
§ 46 ods. 1 písm. d)
,
e)
;
§ 47 ods. 1 písm. d)
,
e)
;
§ 47 ods. 2 písm. d)
,
e)
;
§ 49
;
§ 50 ods. 1
,
2
;
§ 51 písm.
h)
,
i)
;
§ 53 ods. 1
,
5
,
6
;
§ 54 ods. 1 písm. a)
,
b)
,
c)
;
§ 57
ods. 1
,
2
,
4
;
§ 59 ods. 1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,
9
,
10
;
§ 61 ods.
1 písm. a)
,
b)
,
c)
,
d)
,
e)
,
f)
,
g)
,
k)
;
§ 63 ods. 1
;
§ 64 ods.
2 písm. c)
,
d)
,
e)
;
§ 65 ods. 1 písm. b)
,
g)
,
h)
,
i)
,
j)
,
k)
,
l)
,
m)
,
t)
;
§ 66 ods. 2
,
3
,
5
;
§ 70
;
§ 72
;
§ 73 ods. 10
;
§ 74
ods. 2 a 3
;
§ 75 ods. 2
,
3
;
§ 76 ods. 6
,
7
,
8
,
9
,
10
;
§ 77
ods. 3 a 4
;
§ 78
;
§ 79 ods. 15
,
19
;
§ 81 ods. 9
; § 125 ods. 1, 2, 3, 4,
§ 135ea ods. 3
;
§ 135eb ods. 6
,
7
,
8
;
§ 135ec
, § 135k.
Ú
8
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)