1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
979
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z. zákona č. 216/2021 Z. z. zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 430/2021 Z. z. a zákona č. 518/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené vykonávacím predpisom,
o) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať počas celej doby činnosti zariadenia aj plnenie technických a organizačných požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom.“
2.§ 77 vrátane nadpisu znie:
㤠77
Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií
(1)Na účely tohto zákona
a)stavebné odpady a odpady z demolácií odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác,98) zabezpečovacích prác,99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb,100) pri úprave stavieb101) alebo odstraňovaní stavieb102) (ďalej len „stavebné a demolačné práce“),
b)selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
2
(2) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu102a); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
(3) Pôvodca odpadu podľa odseku 2 zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný
a)zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy,22a)
b)vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
c)stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
d)zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
e)pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
f)po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
(4)Osoba uvedená v odseku 2 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98 až 102a znejú:
„98) § 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
99) § 94 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
100) § 86 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
101) Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
102) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
102a) Napríklad § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3
3.V § 97 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas podľa odseku 1 písm. u) je možné udeliť s platnosťou najviac do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia.125d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 125d znie:
125d) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie:
„ae) postup selektívnej demolácie pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými odpadmi s demolačnými odpadmi, ako aj uskutočňovania stavby alebo údržby stavby podľa § 77 ods. 3 písm. b), minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií podľa § 77 ods. 3 písm. d), požiadavky na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, špecifické požiadavky pre výkopové zeminy, odstránenú asfaltovú zmes, odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť vedľajším produktom podľa prílohy č. 8b piateho bodu siedmeho bodu a obsah ohlásenia podľa § 77 ods. 3 písm. e) a f).“.
5. V § 117 ods. 3 sa slová „§ 17 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 písm. f), n), o)“ a slová § 77 ods. 4 sa nahrádzajú slovami § 77 ods. 3 a 4 a na konci sa vkladá bodkočiarka a tieto slová „§ 135k“.
6. Za § 135j sa vkladá nový § 135k, ktorý znie:
㤠135k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2022
Pôvodca odpadov podľa § 77 ods. 2 zákona, ktorému bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu102a) do 30. júna 2022 je povinný zosúladiť povinnosti uložené § 77 ods. 3 písm. a) d) do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
7. V prílohe č. 3 časť VI. vrátane nadpisu znie:
„VI. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie
1.Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a odpadu z demolácie je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
2.Cieľom odpadového hospodárstva pôvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolácie je zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.“.
4
8. Príloha č. 8b sa dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú:
„5. nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak sú splnené aj požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom,
6. odstránenú asfaltovú zmes spĺňajúcu požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom,
7. odstránené stavebné materiály spĺňajúce požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2022.