Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Návrh zákona nemá priamy vplyv na kvalitu životného prostredia. Zlepšujú sa informačné možnosti verejnosti o stave životného prostredia. Návrhom zákona sa výrazne posilňuje právo podľa článku 45 Ústavy Slovenskej republiky.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Návrh zákona nemá vplyv na chránené územia.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Návrh zákona nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Návrh zákona nepredpokladá negatívne vplyvy na životné prostredie.