Príloha č. 3a
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len „Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
Príloha č. 3a
2
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
Navrhovaný zákon predpokladá neekonomické vplyvy na podnikateľské prostredie s miernym navýšením byrokracie, v prípade väčších podnikov prakticky marginálne. Povinnosť objednávateľa alebo zhotoviteľa geologických prác bude pozostávať zo spracovania údajov zo znečisteného územia, z vypracovania oznámenia pre dotknutú obec (obce), spolu s mapou a súvisiace evidenčné a archivačné úkony. Všetky uvedené činnosti je možné vykonávať výlučne elektronicky, zákon nevyžaduje listinnú formu oznámenia, samotné oznámenie bude koncipované ako tzv. cyklolist (štandardizovaná mustra).
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1
oznámenie existencie znečistenia územia dotknutej obci (v katastrálnom území ktorej sa takáto záťaž nachádza) zo strany
569/2007
§ 19 ods. 6
SK
2022
Objednávateľ / zhotoviteľ geologických prác
N
N
0,00
0,00
Nemá vplyv na ekonomické / personálne náklady
Príloha č. 3a
3
objednávateľa geologických prác (geologického prieskumu))
Príloha č. 3a
4
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Bez konzultácií.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Návrh materiálu nemá vplyv na konkurencieschopnosť a produktivitu.
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh materiálu vytvára len menšie administratívne bremeno pre malú časť (dotknutých) podnikateľských subjektov (objednávatelia, ak podnikateľmi, príp. zhotovitelia geologických prác v intenciách nového § 19 ods. 6 návrhu zákona), ktoré nevyžaduje navýšenie finančných prostriedkov a vytváranie nových pracovných miest. Súčasne sa rozširuje deliktuálna skutková podstata správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. d), ktorá je spôsobilá postihnúť aj podnikateľské subjekty, rovnako sa zavádza nová deliktuálna skutková podstata správneho deliktu podľa § 38 ods. 1 písm. e), ktorou sa zabezpečuje splnenie povinnosti podľa nového § 19 ods. 6.