Príloha č. 1
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Netransponujú sa žiadne predpisy.
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Predkladaný návrh ma charakter Iniciatívneho materiálu, ktorý reaguje na problémy a potreby aplikačnej praxe, predovšetkým nemožnosť verejnosti oboznamovať sa s niektorými druhmi záverečných správ (najmä takých, ktoré sa týkajú environmentálnych záťaží).
3.Ciele a výsledný stav
Vyššia prístupnosť vybraných druhov záverečných správ pre širokú verejnosť a oznamovanie stavu znečisteného územia dotknutým obciam.
4.Dotknuté subjekty
Nepriamo dotknutá bude zainteresovaná verejnosť v súvislosti s možnosťou sprístupňovania záverečných správ. Dotknutý bude objednávateľ geologických prác, resp. poverený zhotoviteľ geologických prác v súvislosti s povinnosťou oznámiť obci, v katastrálnom území ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 geologického zákona potvrdilo riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia a taktiež s možnosťou sankčného postihu, v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti (ako nového druhu sankcie v § 38 ods. 1 geologického zákona).
5.Alternatívne riešenia
Doterajší právny stav neustanovoval povinnosť objednávateľa oznamovať obci stav znečistenia územia, a teda neexistovala možnosť sankcie za porušenie uvedenej povinnosti. Doterajšia právna úprava taktiež neustanovovala povinnosť sprístupňovania záverečných správ v rozsahu, v akom sa toto sprístupňovanie navrhuje predloženým návrhom zákona. Úlohou navrhovaných sankcií je preventívne pôsobiť na plnenie zákonných povinností, túto
Príloha č. 1
2
funkciu nie je možné nahradiť iným právnym nástrojom. Nie známe iné alternatívne riešenia, žiadne alternatívne riešenia sa nenavrhujú.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Predkladaný materiál má výlučne vnútroštátny charakter.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Navrhuje sa lehota päť rokov od účinnosti zákona na preskúmanie účelnosti. Ako kritériá pre posúdenie účelnosti sa navrhujú posúdenie miery informovanosti dotknutej verejnosti a dotknutých obcí o nových skutočnostiach vyplývajúcich z návrhu zákona, najmä dopytom na dotknuté obce a prostredníctvom štátneho geologického dozoru objednávateľov a zhotoviteľov geologických prác.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
Príloha č. 1
3
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predpokladajú sa mierne negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie (nevýznamná byrokratická záťaž). Je potrebné upozorniť, že objednávateľom môže byť aj nepodnikateľský subjekt. Celkovo vplyvy predkladaného materiálu na rozpočet verejnej správy marginálne, nanajvýš niekoľko stoviek eur ročne na strane pozitívnych (nový druh sankcií a rozšírenie existujúcej deliktuálnej skutkovej podstaty v § 38 ods. 1 písm. d) geologického zákona) aj negatívnych vplyvov (oslobodenie od poplatkov titulom položky 168 sadzobníka správnych poplatkov), s miernou prevahou negatívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Tomáš Hrvol, hlavný štátny radca odboru štátnej geologickej správy
tomas.hrvol@enviro.gov.sk
, 02 / 5956 4226
12.Zdroje
Štatistické a iné zdroje neexistujú, návrh zákona zakladá nové povinnosti, na ktoré nejestvujú štatistiky.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo dňa 16. marca 2022 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie rozpočtovo zabezpečené, negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
Príloha č. 1
4
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa, aby dopracoval Doložku vybraných vplyvov v časti 4. „Dotknuté subjekty“ o objednávateľa a v časti 5. „Alternatívne riešenia“ o minimálne nulový variant.
Odôvodnenie: Predkladateľ nezapracoval v plnom rozsahu zásadnú pripomienku z medzirezortného pripomienkového konania a predložil na záverečné posúdenie Doložku vybraných vplyvov bez vyplnenia jej povinných častí.
Komisia odporúča predkladateľovi v Doložke vybraných vplyvov v časti 10. „Poznámky“, aby zhrnul vplyvy vo viacerých oblastiach a uviedol prevládajúci charakter vplyvov (pozitívny/negatívny).
Odôvodnenie: Pri návrhoch, ktoré predpokladajú súčasne pozitívne aj negatívne vplyvy na vybranú oblasť sa odporúča uviesť prevládajúci vplyv.
Komisia odporúča v časti 11. „Kontakt na spracovateľa“ uviesť údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky sa v časti 11. uvádza meno, priezvisko a funkcia spracovateľa, e-mailový a telefonický kontakt.
Komisia odporúča v časti 12. „Zdroje“ uviesť zdroje údajov potrebných pri vypracovaní Doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz.
Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky je predkladateľ povinný v Doložke vybraných vplyvov v časti 12. „Zdroje“ uviesť zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi, interné materiály, zákony a iné), z ktorých spracovateľ pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzal.
Komisia odporúča predkladateľovi v časti 4. „Dotknuté subjekty“ opraviť informáciu, týkajúcu sa zhotoviteľov geologických prác.
Odôvodnenie: Zhotoviteľov geologických prác Komisia považuje za podnikateľské subjekty. V samotnom zákone sa uvádza: § 4 Vykonávanie geologických prác(1) Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a toa) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o uvedenie informácií o pokutách v časti 3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko sa vzťahujú na podnikateľské subjekty.
Odôvodnenie: Materiál v § 38 ods. 1 písm. d) rozširuje doterajšiu deliktuálnu skutkovú podstatu správneho deliktu a zároveň ju doplňuje v § 38 ods. 1 písm. e. Tieto skutočnosti je potrebné uviesť v bode 3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V nadväznosti na zásadnú pripomienku MF SR uplatnenú v rámci medzirezortného pripomienkového konania predkladateľ v doložke vybraných vplyvov upravil vykazovanie vplyvov predmetného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy ako pozitívne a súčasne negatívne, avšak negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy označil ako rozpočtovo nezabezpečené. Vypracovaná analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy neobsahuje žiadne kvantifikácie deklarovaných vplyvov na rozpočet verejnej správy. V časti 2.2.1. analýzy
Príloha č. 1
5
vplyvov predkladateľ v súvislosti s rozšírením doterajších skutkových podstát správnych deliktov podľa navrhovaného doplneného znenia § 38 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov konštatuje, že sa môže v malej miere zvýšiť počet uložených sankcií, a teda predpokladá len nepatrný pozitívny vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy (príjmy Environmentálneho fondu). V súvislosti s navrhovanou úpravou položky č. 168 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa oslobodzuje od správnych poplatkov vydanie rozhodnutia, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie, predkladateľ uvádza, že uvedená zmena bude mať menší negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (príjmy štátneho rozpočtu). Súčasne uvádza, že možno predpokladať, že negatívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy bude prevažovať nad pozitívnym vplyvom rádovo v stovkách eur ročne.
Vzhľadom na uvedené žiada Komisia v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o kvantifikáciu pozitívnych a negatívnych vplyvov návrhu zákona na rozpočet verejnej správy na bežný rok a tri nasledujúce rozpočtové roky a uviesť aj návrh na krytie negatívnych vplyvov. Ak takáto kvantifikácia nie je možná, Komisia žiada uviesť zdôvodnenie. Súčasne žiada Komisia, aby predkladateľ v doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy jednoznačne uviedol, že prípadný výpadok príjmov bude zabezpečený v rámci schválených limitov kapitoly MŽP SR a nebude zakladať nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy. V doložke vybraných vplyvov preto žiada Komisia upraviť vykazovanie rozpočtovej zabezpečenosti identifikovaného negatívneho vplyvu na rozpočet verejnej správy z „Nie“ na „Áno“.
V súvislosti s čl. III vlastného materiálu Komisia uvádza, že zmeny v ňom uvedené premietnuté v aktuálnom znení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov uvádza upravený názov materiálu, ktorý uvedený zákon nepokrýva, avšak táto úprava nie je zohľadnená vo vlastnom materiáli. Uvedený nesúlad je potrebné odstrániť.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Vyhodnotenie pripomienok: Pripomienky boli zapracované v požadovanom rozsahu.
Príloha č. 1
6