1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Vymedzuje sa okruh záverečných správ, ktoré je možné poskytnúť z geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra širokej verejnosti, pričom ide aj o správy, ktoré v minulosti podliehali režimu utajenia (v dĺžke do 10 rokov). Ide najmä o záverečné správy z geologických úloh financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov vrátane geologických úloh financovaných z rozpočtov obcí a samosprávnych krajov a záverečných správ z geologických úloh zameraných na geologický prieskum životného prostredia vrátane zosuvných území, sanácie geologického prostredia a sanácie environmentálnych záťaží.
K bodu 2
Odsek 5 ustanovuje, že záverečné správy informáciami o životnom prostredí. Zároveň sa ustanovuje možné obmedzenie ich poskytovania na základe obmedzení, uvedených v odseku 2.
K bodu 3
Ustanovuje sa nová, aktívna povinnosť objednávateľa geologických prác informovať obec, v katastri ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zákona potvrdilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia, a to do jedného mesiaca odo dňa schválenia záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia. Zákon na oznámenie nekladie žiadne obsahové nároky, rovnako akú materiálnu podobu musí mať oznámenie (môže teda ísť o listinu alebo elektronický dokument), oznámenie musí mať vždy písomnú formu a z jeho obsahu musí byť zrejmé akej obce sa týka a aký je rozsah a závažnosť zisteného znečistenia.
Uvedenou povinnosťou sa zároveň prispieva k posilneniu práva verejnosti na informácie o stave životného prostredia, ktoré by mali byť čo najpresnejšie a najúplnejšie. Každý obyvateľ obce predsa právo vedieť, aké znečistenie sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti, čo môže on, alebo jeho zástupcovia v obecnom zastupiteľstve zabezpečiť, resp. vykonať pre minimalizáciu prípadných škodlivých dôsledkov takéhoto stavu.
K bodom 4 a 5
Písmeno d) sa precizuje a zároveň sa novým písmenom e) zavádza nová deliktuálna skutková podstata za účelom zabezpečenia vykonateľnosti novej povinnosti objednávateľa v zmysle § 19 ods. 6 geologického zákona.
K bodu 6
2
Prechodné ustanovenia sa týkajú navrhovaných zmien, najmä nového znenia § 19 ods. 3, umožňujúceho sprístupnenie údajov zo záverečných správ, ktoré podľa súčasnej právnej úpravy môžu podliehať režimu utajenia, pričom ide o informácie o stave životného prostredia, ku ktorým by mala mať verejnosť prístup, najmä z dôvodu zabezpečenia jej ústavných práv na informácie o stave životného prostredia. Pre zabezpečenie sprístupňovania záverečných správ z geofondu, na ktoré sa po novom vzťahuje predložený zákon, mala by postačovať 6-mesačná lehota.
K bodom 7 a 8
Ide o úpravu transpozičného ustanovenia a názvu transpozičnej prílohy s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Uvedenými novelizačnými bodmi sa zosúlaďuje geologický zákon s § 2 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K čl. II
Rozširuje sa možnosť vecného oslobodenia od poplatku za všetky spoplatnené úkony podľa položky 168, pokiaľ boli financované zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie. Uvedeným je riešená situácia, ak je napr. objednávateľom geologickej úlohy štát, pričom zhotoviteľom geologických prác je súkromný subjekt, ktorý bude v takomto prípade oslobodený od všetkých platieb za úkony podľa položky 168.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. augusta 2022. Navrhovaný dátum účinnosti je stanovený tak, aby sa každý mal možnosť oboznámiť s dostatočným predstihom pred nadobudnutím účinnosti zákona s jeho obsahom.
V Bratislave dňa 6. apríla 2022
Eduard Heger v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Budaj v.r.
minister životného prostredia
Slovenskej republiky