DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) reaguje na niektoré problémy a potreby aplikačnej praxe, pričom hlavným cieľom predkladanej úpravy je vymedzenie okruhu záverečných správ, najmä záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže, ktoré budú verejne prípustné, pričom doterajšia úprava umožňovala poskytovať informácie z „utajených“ záverečných správ zo strany Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra iba ústredným orgánom štátnej správy nevyhnutne potrebných z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.
Návrhom zákona bude novelizovaný aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s oslobodením od poplatku za všetky spoplatnené úkony podľa položky 168, pokiaľ boli financované zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu. Taktiež nepredpokladá žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na služby pre občana, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.