1
(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z., vyhlášky č. 29/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2020 Z. z., vyhlášky č. 224/2020 Z. z., vyhlášky č. 316/2021 Z. z. a vyhlášky č. 317/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom f), ktoré znie:
„f) potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie podľa § 78 ods. 7 alebo ods. 8 zákona, ak ide o osobu, ktorá ukončila takýto kurz základnej kvalifikácie.“.
2.V prílohe č. 9 časti II. Národné kódy sa na konci pripájajú tieto slová:
„C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI
700. Do dovŕšenia veku 23 rokov povolené viesť len motorové vozidlá v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2022.