TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018)
1.Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“).
2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-
da
Poznámky
Č: 2
O: 1
P: a
Smernica 2006/126/ES sa mení takto:
Článok 4 sa mení takto:
Odsek 4 sa mení takto:
i) v písmene e) sa tretia zarážka nahrádza takto:
- pre skupiny C1 a C1E je stanovený minimálny
vek 18 rokov;
ii) v písmene g) sa druhá zarážka nahrádza takto:
- pre skupiny C a CE je stanovený minimálny vek
21 rokov;
iii) v písmene i) sa druhá zarážka nahrádza takto:
- pre skupiny D1 a D1E je stanovený minimálny
vek 21 rokov;
iv) v písmene k) sa druhá zarážka nahrádza takto:
- pre skupiny D a DE je stanovený minimálny vek
24 rokov;
N
zákon č. 8/2009
Z. z.
§ 78
O: 1
P: d
P: e
P: f
Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je
18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.
Ú
Č: 2
O: 1
P: b
V: 1
Dopĺňa sa tento odsek:
7. Odchylne od minimálnych vekových hraníc stanovených v odseku 4 písm. g), i) a k) tohto článku je minimálnym vekom pre vydanie vodičského preukazu skupiny C a CE, D1 a D1E a D a DE minimálny vek predpísaný pre vedenie takýchto vozidiel držiteľmi OOS, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 3 písm. a) bode i) prvom odseku, článku 5 ods. 3 písm. a) bode ii) prvom odseku alebo v článku 5 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (*) v uvedenom poradí.
N
návrh zákona
§ 78
O: 7
O: 8
§ 76
Vodičské oprávnenie skupiny C a CE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41d)
Vodičské oprávnenie skupiny D a DE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41e)
41d) § 3 ods. 4 písm. a) prvý bod zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
41e) § 3 ods. 5 písm. a) prvý bod a písm. c) a d) zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 5
Ú
2
O: 11
V: 4
O: 12
V: 4
O: 15
V: 4
O: 16
V: 3
oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny C, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.41ag)
41ag) § 11 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vodičské oprávnenie skupiny CE udelené podľa § 78 ods. 5 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny CE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.
Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny D, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii,41ah) oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.
41ah) § 7 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z.
Vodičské oprávnenie skupiny DE udelené podľa § 78 ods. 6 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny DE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny DE v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.
Č: 2
O: 1
P: b
V: 2
Ak členský štát v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom i) druhým odsekom alebo článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom ii) druhým odsekom smernice 2003/59/ES povolí na svojom území vedenie vozidiel od nižšieho veku, platnosť vodičského preukazu sa obmedzí iba na územie členského štátu, ktorý ho vydal, kým držiteľ preukazu nedosiahne príslušný minimálny vek, ktorý sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, a nestane sa držiteľom OOS.
(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom
D
n. a.
3
výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. L 226, 10.9.2003, s. 4).
Č: 2
O: 2
V článku 6 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:
c) vozidiel s pohonom na alternatívne palivá uvedených v článku 2 smernice Rady 96/53/ES (*) s maximálnou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale nižšou ako 4 250 kg, bez prípojného vozidla, určených na prepravu tovaru osobami, ktoré najmenej dva roky držiteľmi vodičského preukazu skupiny B, pokiaľ je hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená výlučne vyššou hmotnosťou ich pohonného systému v porovnaní s pohonným systémom vozidla s rovnakými rozmermi, ktoré je vybavené konvenčným spaľovacím motorom zážihovým alebo vznetovým, a za predpokladu, že sa nezvýšila nosnosť vo vzťahu k tomu istému vozidlu.
(*) Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).
D
návrh zákona
§ 76
O: 7
V: 3
Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá,41af) ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg, ak je najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu.
41af) § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.
Ú
Č: 3
O: 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 23. mája 2020 s výnimkou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 1 bodom 6 tejto smernice, ktorý sa uvedie do účinnosti do 23. mája 2021. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
návrh zákona
Čl. III
Čl. I
príloha
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2022.
7. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 8. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).
Č
4
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)