1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
________________________________________________________________
973
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .......... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z. a zákona č. 508/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 76 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá,41af) ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 4 250 kg, ak je najväčšia prípustná celková hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 41af znie:
41af) § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 134/2018 Z. z.“.
2.V § 76 ods. 11 tretej vete sa za slovom „viesť“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny C udelené podľa § 78 ods. 7 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny C, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.41ag)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ag znie:
41ag) § 11 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 76 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny CE udelené podľa § 78 ods. 7 oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny CE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.“.
4.V § 76 ods. 15 tretej vete sa za slovom „viesť“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny D udelené podľa § 78 ods. 8 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny D, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii,41ah) oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41ah znie:
41ah) § 7 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z.“.
5.V § 76 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Vodičské oprávnenie skupiny DE udelené podľa § 78 ods. 8 oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny DE, len ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, oprávňuje do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny DE v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.“.
6.V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) vydané potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie,41c) ak tak ustanovuje § 78 ods. 7 alebo ods. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41c znie:
41c) § 4 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.
7.§ 78 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Vodičské oprávnenie skupiny C a CE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41d)
(8) Vodičské oprávnenie skupiny D a DE možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.41e)“.
3
Poznámky pod čiarou k odkazom 41d a 41e znejú:
41d) § 3 ods. 4 písm. a) prvý bod zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
41e) § 3 ods. 5 písm. a) prvý bod a písm. c) a d) zákona č. 280/2006 Z. z. v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.
8.V § 80 ods. 4 sa slová „písm. a) a c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až f), q) a s)“.
9.V § 91 ods. 4 druhá veta znie: „Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom aj vtedy, ak bolo v cudzom štáte držiteľovi vodičského oprávnenia zakázané viesť motorové vozidlá na základe zistenej prítomnosti alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva v jeho organizme alebo odmietnutia podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky v jeho organizme a orgán Policajného zboru sa o tom dozvedel do jedného roka od začiatku zákazu.“.
10.§ 119a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Orgán Policajného zboru dočasne vyradí vozidlo z evidencie, ak dostal informáciu o zaistení vozidla podľa osobitného predpisu.65ab) Orgán Policajného zboru opätovne zaradí vozidlo do evidencie, ak dostal informáciu o ukončení zaistenia vozidla.“.
11.V § 137 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 50 km h-1 a viac alebo mimo obce o 60 km ∙ h-1 a viac,
e) počas vedenia vozidla držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.“.
Doterajšie písmená d) až aa) sa označujú ako písmená f) až ac).
12.V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý až siedmy bod sa označujú ako prvý až šiesty bod.
13.Príloha sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994
4
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z, zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení takto:
1.V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená k) a l).
2.V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „a) až l)“ nahrádzajú slovami „a) až k)“.
3.V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
4.V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
5.V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
6.V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
7.V § 22 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
8.V § 22 ods. 3 písm. e) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
5
9.V § 22 ods. 4 sa slová „písm. h), i), k) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. h), i) a l)“, čiarka za slovom „konaní“ sa nahrádza bodkočiarkou a slová „ak osobitný zákon neustanovuje inak“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí pri priestupku podľa odseku 1 písm. h) tretieho bodu, ak sa ho páchateľ dopustil tretíkrát a viac za posledných 12 mesiacov, alebo ak osobitný zákon ustanovuje inak“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2022.