VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-11561/2022 Národnej rady Slovenskej republiky
973
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2022