1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v platnom znení
Návrh zákona z ... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
PRÍLOHA III
Č: 1
O: 1
OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ BYŤ SÚČASŤOU AKČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 ODS. 4 PÍSM. a)
1.Súčasťou týchto opatrení sú pravidlá týkajúce sa:
(1) období, keď je zakázaná aplikácia určitých typov hnojív na pôdu;
N
Zákon
Návrh zákona
§: 10c
O: 1
§: 10c
O:2
Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať zakázané obdobia uvedené v
prílohe č. 2
, ak odseky 2 až 11 neustanovujú inak. Zakázané obdobia sa nevzťahujú na výkaly a moč pasúcich sa zvierat a pri hnojení zakrytých plôch v skleníkoch a fóliovníkoch.
Obhospodarovateľ môže požiadať kontrolný ústav o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1. Kontrolný ústav môže udeliť výnimku zo zákazu podľa odseku 1 len na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach so svahovitosťou do na obdobie 14 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia alebo, ak ide o ornú pôdu zaradenú do nízkeho stupňa obmedzenia alebo stredného stupňa obmedzenia, na obdobie 28 dní od začiatku zakázaného obdobia alebo 14 dní pred koncom zakázaného obdobia pre aplikáciu kvapalných hospodárskych hnojív, akýchkoľvek hnojív z chovu hydiny a drobných hospodárskych zvierat, kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom a priemyselných hnojív s obsahom dusíka, ak v tomto období nastane priaznivý vývoj klimatických podmienok a priemerná denná teplota vzduchu je na základe meteorologických predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu vyššia ako C s prognózou jej dlhšieho trvania. Žiadosť obhospodarovateľa o udelenie výnimky zo zákazu podľa odseku 1 sa eviduje v registračnom a informačnom systéme, ktorý vedie organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo.
Ú
2
PRÍLOHA III
Č: 1
O: 2
OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ BYŤ SÚČASŤOU AKČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 ODS. 4 PÍSM. a)
1.Súčasťou týchto opatrení sú pravidlá týkajúce sa:
(2) kapacity zásobníkov na skladovanie maštaľného hnoja; táto kapacita musí byť väčšia ako kapacita požadovaná na skladovanie počas najdlhšieho obdobia, v ktorom je aplikácia na pôdu v ochranných pásmach zakázaná, s výnimkou prípadov, keď sa dá príslušnému orgánu preukázať, že akékoľvek množstvo hnoja prevyšujúce skutočnú skladovaciu kapacitu sa bude likvidovať spôsobom, ktorý nepoškodí životné prostredie;
N
Zákon
Zákon
Zákon
Zákon
§: 10b
O: 1
§: 10b O:2
§: 10b O:3
§: 10b O:4
Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa
§ 2 písm. u)
, alebo fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku pôdu podľa
§ 2 písm. u)
a chová zvieratá, (ďalej len „obhospodarovateľ“) je povinná mať vybudované skladovacie kapacity nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá a na skladovanie maštaľného hnoja na technicky spevnených plochách
7c)
v zraniteľných oblastiach najmenej na šesťmesačnú produkciu. Potreba skladovacích nádrží na maštaľný hnoj, močovku a hnojovicu na šesť mesiacov pre jedno zviera je uvedená v
prílohe č. 1
. Ak obhospodarovateľ nemá vybudované skladovacie kapacity podľa prvej vety, môže zabezpečiť uskladnenie kvapalných hospodárskych hnojív a maštaľného hnoja v skladovacích nádržiach alebo na spevnených plochách u inej osoby alebo ich odovzdať na iné využitie, najviac však v objeme zodpovedajúcom trojmesačnej skladovacej kapacite. Obhospodarovateľ je povinný spôsob nakladania s kvapalnými hospodárskymi hnojivami a maštaľným hnojom preukázať a oznámiť kontrolnému ústavu do 15 dní na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle kontrolného ústavu.
Obhospodarovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív boli nepriepustné a vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a zabezpečené proti prítoku povrchových vôd.
Obhospodarovateľ môže tuhé hospodárske hnojivá a kompost voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach (ďalej len „voľná skládka“) len vtedy, ak
a) poľnohospodárska pôda je zaradená v nízkom stupni alebo strednom stupni obmedzenia,
b) vzdialenosť voľnej skládky od povrchového vodného zdroja je najmenej 100 m pri svahovitosti parcely do 3°.
Obhospodarovateľ je pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív a kompostu na voľnej skládke povinný
a) zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu povrchových vôd alebo podzemných vôd,
Ú
3
Zákon
§: 10b O:5
b) uskutočniť vývoz maštaľného hnoja z pevnej podložky na voľnú skládku najskôr po troch mesiacoch od poslednej navážky; to sa nevzťahuje na tuhé hospodárske hnojivá z hlbokých podstielok, pri stelivových prevádzkach s kanalizáciou na oddelenie močovky od maštaľného hnoja a z chovu zvierat bez produkcie močovky pri dennej spotrebe steliva vyššej ako 6 kg na dobytčiu jednotku na deň, o ktorej sa vedie evidencia o spotrebe podstielky a o počte chovaných zvierat a ktoré môžu byť uložené na poľnohospodárskej pôde bez nutnosti predchádzajúceho uskladnenia na pevných hnojiskách, pričom vývoz na voľnú skládku sa nesmie uskutočniť v období, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa
prílohy č. 2
,
c) spracovať voľnú skládku do ôsmich mesiacov od prvej navážky najneskôr však do začiatku obdobia, v ktorom je používanie dusíkatých hnojivých látok v zraniteľných oblastiach zakázané podľa
prílohy č. 2
; opakované zriadenie voľnej skládky na tom istom mieste možno po štyroch rokoch,
d) viesť evidenciu o mieste skladovania a prvej navážke hnoja a kompostu na voľnú skládku.
Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá bez spevnenej podložky je zakázané v zraniteľných oblastiach na poľnohospodárskej pôde
a) s vysokým stupňom obmedzenia,
b) trvalo zamokrenej,
c)s hladinou podzemnej vody vyššou ako 0,6 m, a to aj dočasne,
d) na svahu so sklonom väčším ako 3°,
e)v inundačnom území vodného toku,
f)na území v okolí odkrytých podzemných vôd, ak to určil orgán štátnej vodnej správy,
g)na zrnitostne ľahkých pôdach.
PRÍLOHA III
Č: 1
O: 3
OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ BYŤ SÚČASŤOU AKČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 ODS. 4 PÍSM. a)
1. Súčasťou týchto opatrení sú pravidlá týkajúce sa:
N
Zákon
§:10c O:3
Obhospodarovateľ môže použiť dusíkaté hnojivé látky
a) na pôde bez vegetačného krytu bezprostredným zaoraním, ak ide o tuhé hnojivá, a podpovrchovou aplikáciou, ak ide o kvapalné hnojivá, pri hospodárení na odvodnených územiach s funkčným melioračným
4
(3) obmedzenia aplikácie hnojív na pôdu, ktoré zodpovedá vhodným postupom v poľnohospodárstve a berie do úvahy charakteristiky daného ochranného pásma, a to najmä:
a) pôdne podmienky, typ pôdy a sklon;
b) klimatické podmienky, dažde a zavlažovanie;
c) využívanie pôdy a poľnohospodárske postupy vrátane systémov striedania plodín;
pritom je potrebné zachovať rovnováhu medzi:
i)predpokladaným množstvom dusíka potrebným pre plodiny a
ii)zásobovaním plodín dusíkom získaným z pôdy a hnojenia, pričom úroveň tohto prísunu dusíka sa rovná:
— množstvu dusíka prítomnému v pôde v okamihu, keď ho plodina začína využívať v značnej miere
(prebytočné množstvá na konci zimy),
— prísunu dusíka prostredníctvom čistej mineralizácie zásob organického dusíka v pôde,
— prísunu dusíkatých zlúčenín z maštaľného hnoja,
— prísunu dusíkatých zlúčenín z chemických a iných hnojív.
Zákon
Zákon
§ 10c
O:4
§: 10c O: 6
systémom spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia,
b) ak dodrží dávky dusíka pre jednotlivé plodiny podľa ich potreby živín, ktorá je uvedená, v prílohe č. 3.
Obhospodarovateľ je povinný dodržiavať celkové dávky dusíka v minerálnych hnojivách pri zohľadnení množstva využiteľného dusíka z použitých hospodárskych hnojív a hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom podľa príloh č. 4 až 6.
Obhospodarovateľ môže
a) použiť najviac 40 kg/ha dusíka vo forme kvapalných a tuhých minerálnych hnojív a 80 kg/ha dusíka vo forme kvapalných hospodárskych hnojív a kvapalných hnojivých látok s organicky viazaným dusíkom s prihliadnutím na príjmovú kapacitu plodín v jesennom období a zníženie rizika strát dusíka do vodných zdrojov v čase po zbere plodín do začiatku zakázaného obdobia; to sa nevzťahuje na maštaľný hnoj a iné tuhé hnojivá s organicky viazaným dusíkom, ktoré možno použiť aj pod jarné plodiny,
b) použiť v jarnom období najvyššiu jednorazovú dávku dusíka z kvapalných a tuhých minerálnych hnojív 60 kg/ha na poľnohospodárskej pôde v nízkom a strednom stupni obmedzenia a 40 kg/ha na poľnohospodárskej pôde vo vysokom stupni obmedzenia; pri plodinách náročných na dusík, najmä kukurici na zrno, repke olejnej alebo hlúbovej zelenine, pestovaných na pozemkoch so svahovitosťou do možno jednorazovú dávku dusíka zvýšiť o 50 % okrem poľnohospodárskej pôdy vo vysokom stupni obmedzenia,
c) aplikovať vyzretý kompostovaný hnoj, najmä rozdrvený hnoj od oviec na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním v jarnom období.
PRÍLOHA III
Č: 2
OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ BYŤ SÚČASŤOU AKČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 ODS. 4 PÍSM. a)
2. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť vo vzťahu ku každému poľnohospodárskemu podniku alebo k určitému množstvu dobytka, aby množstvo maštaľného hnojiva aplikovaného každoročne na pôdu, vrátane toho, ktoré sa
na ňu dostane priamo od zvierat, neprekročilo množstvo stanovené na hektár.
N
Zákon
§: 10c O:7
P: e)
Obhospodarovateľ je povinný
e) dodržiavať dávky dusíka aplikovaného vo forme hospodárskych hnojív tak, aby neprevýšili dávku dusíka 170 kg/ha za hospodársky rok, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj exkrementy zvierat na pasienku a nezapočítava sa dusík pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy; produkcia dusíka jedným zvieraťom za kalendárny rok je uvedená v
prílohe č. 4
, obsah živín v hospodárskych hnojivách je uvedený
5
Množstvom stanoveným na hektár je množstvo hnoja obsahujúce 170 kg dusíka. Avšak:
a) v prvom štvorročnom akčnom programe môžu členské štáty povoliť množstvo hnoja obsahujúceho do
210 kg dusíka;
b) počas a po skončení prvého štvorročného akčného programu môžu členské štáty stanoviť iné množstvá ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Tieto množstvá musia byť stanovené tak, aby to nemalo vplyv na dosiahnutie
cieľov špecifikovaných v článku 1, pričom musia byť zdôvodnené na základe objektívnych kritérií, napríklad:
— dlhé obdobia rastu,
— plodiny s vysokou absorpciou dusíka,
— vysoká čistá zrážkovosť daného ohrozeného pásma,
— pôdy s mimoriadne vysokou schopnosťou denitrifikácie.
V prípade, že členský štát povolí iné množstvo podľa písm. b), informuje o tom Komisiu, ktorá preskúma
oprávnenosť tohto povolenia v súlade s postupom stanoveným v článku 9.
v
prílohe č. 5
, pričom hodnoty v nej uvedené platia, ak analytický rozbor vykonaný akreditovanou osobou
7d)
nepreukáže iné hodnoty obsahu dusíka v hospodárskom hnojive, a limitné dávky dusíka pri jednotlivých plodinách sú uvedené v
prílohe č. 7
,
PRÍLOHA III
Č: 3
OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ BYŤ SÚČASŤOU AKČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 ODS. 4 PÍSM. a)
3. Členské štáty môžu vypočítať množstvá uvedené v odseku 2 na základe počtu zvierat.
N
Zákon
§:10c O:7
P: f)
Obhospodarovateľ je povinný
f) zabezpečiť, aby sa pri aplikácii dusíkatých hnojivých látok podľa odseku 6 neprekročili limitné dávky pre plodiny uvedené v
prílohe č. 7
; to sa vzťahuje aj na aplikáciu len minerálnych dusíkatých hnojív, ak sa neaplikujú hospodárske hnojivá.