(Návrh)
VYHLÁŠKA
.../2022
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z ... 2022,
ktorou sa ustanovujú kritéria pre výpočet úhrady za sprístupňovanie informácií verejného sektora na účely ich opakovaného použitia
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 21k ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2022 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Ustanovenie § 1 upraví kritérium objektívnosti, ktoré bude vychádzať z vopred daných premenných, ktoré bude potrebné brať do úvahy pri vypočítavaní celkovej sumy úhrady za sprístupnenie informácií tak, aby sa eliminoval prvok subjektívnosti, či nepredvídateľnosti postupu povinnej osoby.
§ 2
Ustanovenie § 2 upraví kritérium transparentnosti, ktoré v konkrétnom prípade bude predpokladať požiadavku na ex ante zverejňovanie premenných, ktoré berie povinná osoba do úvahy pri vypočítavaní celkovej sumy úhrady za sprístupnenie informácií tak, aby tieto informácie boli známe žiadateľovi ešte pred podaním žiadosti o sprístupnenie informácií verejného sektora na ich opakované použitie.
§ 3
Ustanovenie § 3 upraví kritérium overiteľnosti, ktoré podstata bude spočívať v tom, že povinná osoba pri vypočítavaní celkom sumy úhrady za sprístupnenie informácií bude musieť žiadateľovi uviesť, ktoré premenné brala do úvahy tak, aby žiadateľ mal možnosť si overiť správnosť výpočtu týchto nákladov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2022.