1/49
TABUĽKA ZHODY
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019)
1.Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
5.Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov
6.Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
7.Zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy v znení neskorších predpisov
9.Vyhláška Úradu podpredsedu 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov
10.Návrh zákona č..../2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
2/49
Č: 1
O: 1P: a)
V záujme presadzovania využívania otvorených dát a stimulovania inovácie v oblasti výrobkov a služieb sa touto smernicou ustanovuje súbor minimálnych pravidiel, ktorými sa riadi opakované použitie a praktické opatrenia na uľahčenie opakovaného použitia:
a) existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora členských štátov;
N
10.
10.
2.
10.
§ 21b
O: 1
§ 21b
O: 3
§ 21d
O: 1
§ 21g
O: 1
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú k dispozícii
a) povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. a) je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4 a združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa odseku 4 alebo § 2 ods. 1.
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky, prednostne v elektronickej podobe ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi. 27nc) Formáty a metaúdaje musia v čo najväčšom rozsahu spĺňať formálne otvorené štandardy.
Ú
3/49
Č:1 O:1
P: b)
b) existujúcich dokumentov v držbe verejných podnikov, ktoré:
i) pôsobia v oblastiach vymedzených v smernici 2014/25/EÚ,
ii) pôsobia ako poskytovatelia služieb vo verejnom záujme podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007,
iii) pôsobia ako leteckí dopravcovia pri plnení záväzkov v rámci služby vo verejnom záujme podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 1008/2008 alebo
iv) pôsobia ako majitelia lodí Spoločenstva pri plnení záväzkov v rámci služby vo verejnom záujme podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 3577/92;
N
10.
§ 21b
O:5
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. b) je právnická osoba, na ktorú povinná osoba podľa odseku 3 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv, a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu27ba) v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu,27bb) alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu,27bc) alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu.27bd) Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa odseku 3 priamo alebo nepriamoa) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b) ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Ú
Č:1 O:1
P: c)
c) výskumných údajov podľa podmienok stanovených v článku 10.
N
10.
§ 21f
O:9
(9) Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c), výskumné údaje sa sprístupňujú na účel opakovaného použitia, na podnikateľský účely alebo nepodnikateľský účel, ak financované z finančných prostriedkov, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy7aa) vrátane neštátnych účelových fondov a zároveň osoby vykonávajúce výskum alebo osoby financujúce výskum ich sprístupnili
Ú
4/49
prostredníctvom inštitucionálnej databázy alebo tematickej databázy.
Č:1 O:2
P: a)
Táto smernica sa nevzťahuje na:
a) dokumenty, ktorých poskytovanie nepatrí do rozsahu verejných úloh dotknutých subjektov verejného sektora v zmysle práva alebo iných záväzných pravidiel členského štátu alebo, v prípade neexistencie takýchto pravidiel, v zmysle vymedzenom v súlade s bežnou administratívnou praxou v príslušnom členskom štáte za predpokladu, že je rozsah verejných úloh transparentný a podlieha preskúmaniu;
N
10.
§ 21c
O: 1
P: b)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
b) ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby podľa § 21b ods. 3 vymedzených zákonom,
Ú
Č:1 O:2
P: b)
b) dokumenty v držbe verejných podnikov, ktoré:
i) vyhotovené mimo rozsahu poskytovania služieb všeobecného záujmu v zmysle vymedzenia v práve alebo iných záväzných pravidlách členského štátu;
ii) súvisia s činnosťami, ktoré priamo vystavené hospodárskej súťaži, a preto podľa článku 34 smernice 2014/25/EÚ nepodliehajú pravidlám verejného obstarávania;
N
10.
§ 21c
O: 3
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu, ktorú k dispozícii povinná osoba podľa § 21b ods. 5 a ktorá
a) je vytvorená mimo rozsahu poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo
b) sa týka činnosti priamo vystavenej hospodárskej súťaži na trhu podľa osobitného predpisu.27laa)
Ú
Č:1 O:2
P: c)
c) dokumenty, v súvislosti s ktorými majú tretie strany práva duševného vlastníctva;
N
10.
§ 21c
O: 1
P: c)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
c) na ktorú právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) tretia strana; to neplatí, ak tretia strana udelila súhlas,
Ú
Č:1 O:2
P: d)
d) dokumenty, ako citlivé údaje, ktoré na základe prístupových režimov členského štátu vyňaté z prístupu okrem iného aj z týchto dôvodov:
i) ochrana národnej bezpečnosti (konkrétne bezpečnosti štátu), obrana alebo verejná bezpečnosť,
ii) dôvernosť štatistických údajov,
iii) dôvernosť obchodných údajov (vrátane obchodného, profesionálneho alebo podnikového tajomstva);
N
2.
§ 21c
O:1
P: g), h) a a)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
g) ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy,
h) ktorá sa týka havarijných plánov,
Ú
5/49
§ 8
O:1
§ 10
O:1,2 a 3
evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania, výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú politiku27j) a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt,27k)
a) ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
Ochrana utajovaných skutočností
(1) Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona12) alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona,12) ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis.12)
Ochrana obchodného tajomstva
(1) Informácie označené ako obchodné tajomstvo17) povinná osoba nesprístupní.
(2) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie
a) týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a
6/49
prírodné dedičstvo,18) životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability,19)
b) o znečisťovaní životného prostredia,20)
c) ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
d) o štátnej pomoci21) a informácie podľa § 3 ods. 2.
(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa § 5a.
Č:1 O:2 P: e)
e) dokumenty, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený z dôvodu citlivých informácií o ochrane kritickej infraštruktúry v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. d) smernice 2008/114/ES;
N
10.
§ 21c
O:1
P: k)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
k) ktorá sa týka citlivej informácie o kritickej infraštruktúre, 27kd)
Ú
Č:1 O:2
P: f)
f) dokumenty, ku ktorým je obmedzený prístup na základe prístupových režimov členských štátov, vrátane prípadov, keď občania alebo právnické osoby musia preukázať osobitný záujem o získanie prístupu k dokumentom;
N
2.
§ 21c
O:1
P: i)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
i) ktorej sprístupnenie obmedzujú vo vzťahu k vymedzeným subjektom osobitné prepisy27ka) alebo na ktorej sprístupnenie je nevyhnutné splnenie zákonných predpokladov podľa osobitného predpisu,27kb)
Ú
Č:1 O:2
P: g)
g) logá, heraldické znaky a insígnie;
N
2.
§ 21c
O:1
P: j)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
j) ktorá je časťou dokumentu obsahujúceho výlučne logá, heraldické
Ú
7/49
znaky a insígnie,
Č:1 O:2
P: h)
h) dokumenty, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený na základe prístupových režimov z dôvodu ochrany osobných údajov, a časti dokumentov dostupné na základe uvedených režimov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktorých opakované použitie bolo vymedzené v práve ako nezlučiteľné s právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo ako narúšajúce ochranu súkromia a integritu fyzickej osoby, najmä podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva o ochrane osobných údajov;
N
2.
§ 21c
O:1
P: a)
§ 8
O: 1 a 2
§ 9
O:1 až 4
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
a) ktorá sa nesprístupňuje podľa ustanovení tohto zákona okrem § 11 ods. 1 písm. c),
Ochrana utajovaných skutočností
(1) Ak požadovaná informácia tvorí utajovanú skutočnosť podľa osobitného zákona 12) alebo je predmetom bankového tajomstva alebo daňového tajomstva podľa osobitného zákona, 12) ku ktorým žiadateľ nemá oprávnený prístup, povinná osoba ju nesprístupní s uvedením odkazu na príslušný právny predpis. 12)
(2) Porušením alebo ohrozením bankového tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a.
Ochrana osobných údajov a osobnosti
(1) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 13) Ustanovenia osobitných
Ú
8/49
predpisov tým nie sú dotknuté. 14)
(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených zákonom, 9) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. 16) Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba. 13)
(3) Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom 9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, 16a) poslancom obecného zastupiteľstva, 16b) predstaveným v štátnej službe, 16c) odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, 16d) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, 16e) vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, 16f) nadriadeným v služobnom pomere 16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. 16h) Podľa prvej
9/49
vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
(4) Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere, 16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3, len ak sprístupnenie nie je v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov 16i) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije.
Č:1 O:2
P: i)
i) dokumenty, ktoré majú v držbe verejnoprávni vysielatelia a ich pobočky a iné subjekty alebo ich pobočky na účely plnenia poslania verejnoprávneho vysielania;
N
2.
§ 21c
O:1
P: d)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
Ú
10/49
d) ktorú k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti vysielania,27c)
Č:1 O:2 P: j)
j) dokumenty, ktoré majú v držbe iné kultúrne inštitúcie ako knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy;
N
10.
§ 21c
O:1
P: f)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
f) ktorú k dispozícii kultúrna inštitúcia; to neplatí pre informáciu, ktorú k dispozícii múzeum,27f) galéria,27f) knižnica27g) vrátane akademickej knižnice27ga) a archív27h), ktoré povinnou osobou alebo ktoré povinná osoba zriadila,
Ú
Č:1 O:2
P: k)
k) dokumenty, ktoré majú v držbe vzdelávacie inštitúcie sekundárnej a nižšej úrovne, a v prípade všetkých ostatných vzdelávacích inštitúcií dokumenty, ktoré nie uvedené v odseku 1 písm. c);
N
10.
§ 21c
O:1
P: e)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
e) ktorú k dispozícii škola27d) a v prípade iných vzdelávacích inštitúcií na informáciu, ktorá nie je výskumným údajom,
Ú
Č:1 O:2
P: l)
l) dokumenty, ktoré nie uvedené v odseku 1 písm. c), v držbe organizácií vykonávajúcich výskum a organizácií financujúcich výskum vrátane organizácií založených na účely transferu výsledkov výskumu.
N
10.
§ 21c
O:1
P: l)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
l) ktorú k dispozícii osoba vykonávajúca výskum a osoba financujúca výskum okrem výskumných údajov.
Ú
Č:1
O:3
Táto smernica vychádza z prístupových režimov Únie a vnútroštátnych prístupových režimov, a tieto ňou nie dotknuté.
N
2.
§ 21b O:8
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na sprístupnenie informácie na účel opakovaného použitia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 2 až 21a.
Ú
11/49
Č:1
O:4
Touto smernicou nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES a zodpovedajúce ustanovenia vnútroštátneho práva.
N
2.
§ 9
O:1 až 4
Ochrana osobnosti a osobných údajov
(1) Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.13) Ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.14)
(2) Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,9) povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca.16)
(3) Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,16a) poslancom obecného zastupiteľstva,16b) predstaveným v štátnej službe,16c) odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu
Ú
12/49
Národnej rady Slovenskej republiky,16d) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,16e) vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci,16f) nadriadeným v služobnom pomere16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.16h) Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
(4) Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3, len ak sprístupnenie nie je v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov16i) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku
13/49
alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije.
Č:1
O:5
Povinnosti uložené v súlade s touto smernicou sa uplatňujú len do tej miery, pokiaľ zlučiteľné s ustanoveniami medzinárodných dohôd o ochrane práv duševného vlastníctva, najmä Bernského dohovoru, dohody TRIPS a zmluvy WCT.
N
10.
§ 21c
O:1
P: c)
Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu
c) na ktorú právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu23) tretia osoba; to neplatí, ak tretia osoba udelila súhlas,
Ú
Č:1
O:6
Subjekty verejného sektora si neuplatňujú právo zostavovateľa databázy ustanovené v článku 7 ods. 1 smernice 96/9/ES, aby sa zamedzilo opakovanému použitiu dokumentov nad rámec stanovený touto smernicou, alebo aby sa takéto opakované použitie obmedzilo.
N
10.
§ 21c
O: 4
Ak ide o informáciu, ktorá je predmetom osobitného práva zhotoviteľa databázy,27lb) povinná osoba podľa § 21b ods. 3 si pri sprístupňovaní informácie na účel opakovaného použitia toto právo neuplatňuje.
Ú
Č:1
O:7
Touto smernicou sa upravuje opakované použitie existujúcich dokumentov v držbe subjektov verejného sektora a verejných podnikov členských štátov vrátane dokumentov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2007/2/ES.
N
2.
§ 21d
O: 1
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
Ú
Ustanovenie § 21d ods. 1 infozákona predstavuje všeobecnú klauzulu sprístupňovania informácií na účely opakovaného použitia, pričom v zmysle nej povinná osoba sprístupňuje všetko, čo nie je vyňaté z tohto režimu – jednotlivé
14/49
výnimky upravuje predošlé ustanovenie § 21c, ktoré priestorové informácie (zákon č. 3/2010 Z. z.) nevyníma.
Č:2
O:1
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „subjekt verejného sektora“ štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami;
N
10.
2.
§ 21b
O:3
§ 2
O:1
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. a) je povinná osoba podľa § 2 ods. 1, právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 4 a združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa odseku 4 alebo § 2 ods. 1.
Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
Ú
Č:2
O:2
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
2. „verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:
a) sú zriadené na osobitný účel plniť potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani komerčný charakter;
b) majú právnu subjektivitu, a
c) z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo podliehajú riadiacemu dozoru týchto orgánov alebo inštitúcií; alebo majú v správnom, riadiacom
N
2.
§ 21b O:4
Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1,
b) je ovládaná27b) povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 alebo
Ú
15/49
alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov menovaných štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami;
c) viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1.
Č:2
O:3
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
3. „verejný podnik“ je každý podnik pôsobiaci v oblastiach uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b), na ktorý môžu mať subjekty verejného sektora priamo alebo nepriamo dominantný vplyv prostredníctvom jeho vlastníctva, svojej finančnej účasti na ňom alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Dominantný vplyv zo strany subjektov verejného sektora sa predpokladá v ktoromkoľvek z týchto prípadov, v ktorých tieto subjekty priamo alebo nepriamo:
a) majú v držbe väčšinu upísaného kapitálu podniku;
b) kontrolujú väčšinu hlasovacích práv súvisiacich s akciami vydanými podnikom;
c) môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku;
N
10.
§ 21b
O:5
Povinnou osobou podľa odseku 1 písm. b) je právnická osoba, na ktorú povinná osoba podľa odseku 3 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv, a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu27ba) v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu,27bb) alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu,27bc) alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu.27bd) Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa odseku 3 priamo alebo nepriamoa) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b) ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Ú
Č:2
O:4
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
4. „univerzita“ je akýkoľvek subjekt verejného sektora, ktorý poskytuje postsekundárne vysokoškolské vzdelávanie vedúce k získaniu akademického titulu;
N
4.
§ 2
O:5
§ 2
Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov;
Vysoké školy majú výhradné právo
Ú
16/49
O:9
udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly, používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.
Č:2
O:5
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
5. „štandardná licencia“ je súbor vopred stanovených podmienok opakovaného použitia v digitálnom formáte, ktorý je pokiaľ možno zlučiteľný so štandardizovanými verejnými licenciami dostupnými online;
N
9.
§ 39
(1) Štandardom označenia údaja ako otvoreného údaja je
a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3 podľa § 38 ods. 1 písm. d),
b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak
1. právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,
2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,
3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky explicitne uvedené,
4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,
5. činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné,
c) najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na zabezpečenie splnenia podmienok
Ú
Za štandardné licencie považujeme licencie Creative Commons CC0 a CC-BY upravené vo vyhláške č. 78/2020.
17/49
uvedených v písmene b),
d) poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).
Č:2
O:6
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
6. „dokument“ je:
a) každý obsah bez ohľadu na príslušné médium (na papieri alebo v elektronickej forme, alebo ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), alebo
b) akákoľvek časť takého obsahu;
N
2.
§ 21b
O:2
Informáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku 1 nie je počítačový program.
Ú
Č:2
O:7
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
7. „anonymizácia“ je proces zmeny dokumentov na anonymné dokumenty, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby nebolo možné alebo viac nebolo možné identifikovať dotknutú osobu;
N
10.
§ 21b O:6
P: a)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
a) anonymizáciou proces zmeny informácií na anonymné informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby viac nebolo možné identifikovať dotknutú osobu,
Ú
Č:2
O:8
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
8. „dynamické údaje“ dokumenty v digitálnej forme, ktoré podliehajú častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu ich premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; údaje generované senzormi sa zvyčajne považujú za dynamické údaje;
N
10.
§ 21b O:6
P: b)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
b) dynamickým údajom informácia v elektronickej podobe, ktorá podlieha častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu jej premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; dynamickým údajom je spravidla informácia generovaná senzormi,
Ú
Č:2
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
N
10.
§ 21b
Na účely opakovaného použitia
Ú
18/49
O:9
9. „výskumné údaje“ dokumenty v digitálnej forme, okrem vedeckých publikácií, ktoré sa zbierajú alebo tvoria v priebehu vedecko-výskumných činností a ktoré sa používajú ako dôkazy v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptujú za potrebné na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu;
O:6
P: c)
informácií sa rozumie
c) výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedecko-výskumnej činnosti, okrem vedeckých publikácií, ktoré sa zbierajú alebo tvoria v priebehu vedecko-výskumných činností a ktoré sa používajú ako dôkazy v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptujú za potrebné na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu,
Č:2
O:10
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
10. „súbory údajov s vysokou hodnotou“ dokumenty, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných a dôstojných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch údajov;
N
10.
§ 21b O:6
P: d)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
d) súborom informácií s vysokou hodnotou informácie, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch informácií,
Ú
Č:2
O:11
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
11. „opakované použitie“ je činnosť, počas ktorej fyzické alebo právnické osoby používajú dokumenty, ktoré majú v držbe:
a) subjekty verejného sektora, na komerčné alebo nekomerčné účely, ktoré iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, na ktoré boli dokumenty zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi subjektmi verejného sektora výhradne na účely plnenia ich verejných úloh, alebo
b) verejné podniky, na komerčné alebo nekomerčné účely,
N
10.
§ 21b O:1
Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú k dispozícii
a) povinná osoba podľa odseku 3, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby,
b) povinná osoba podľa odseku 5, na
Ú
19/49
ktoré iné, než je pôvodný účel poskytovania služieb vo všeobecnom záujme, na ktoré boli dokumenty zhotovené, s výnimkou výmeny dokumentov medzi verejnými podnikmi a subjektmi verejného sektora výhradne na účely plnenia verejných úloh subjektov verejného sektora;
§ 21b O:7
podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme.
Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh a medzi povinnými osobami podľa odseku 3 a povinnými osobami podľa odseku 5 pri plnení úloh povinných osôb podľa odseku 3. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6.
Č:2
O:12
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
12. „osobné údaje“ osobné údaje v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 1 nariadenia (EÚ) 2016/679;
N
7.
§ 2
Osobnými údajmi údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Ú
Č:2
O:13
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
13. „strojovo čitateľný formát“ je súborový formát štruktúrovaný tak, že softvérové aplikácie môžu ľahko identifikovať, rozpoznať a extrahovať špecifické údaje vrátane jednotlivých faktov a ich vnútornú štruktúru;
N
10.
§ 21b
O: 6
P: e)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
e) strojovo spracovateľným formátom formát elektronického dokumentu v dátovej štruktúre, ktorá umožňuje
Ú
20/49
technickému prostriedku alebo programovému prostriedku, ktoré ich spracúvajú, porozumieť ich dátovej štruktúre, identifikovať a extrahovať konkrétny údaj a porozumieť jeho významu,
Č:2
O:14
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
14. „otvorený formát“ je súborový formát, ktorý je nezávislý od platforiem a je sprístupnený verejnosti bez akéhokoľvek obmedzenia, ktoré by zamedzovalo opakovanému použitiu dokumentov;
N
9.
§ 39
(1) Štandardom označenia údaja ako otvoreného údaja je
a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3 podľa § 38 ods. 1 písm. d),
b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom použitia, ktorý je splnený, ak
1. právne aspekty prístupu k údaju a jeho používaniu explicitne vysporiadané,
2. je umožnené vytvorenie právnych vzťahov pre používanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,
3. je prístup k údaju umožnený všetkým osobám za rovnakých podmienok, pričom tieto podmienky explicitne uvedené,
4. je údaj možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ho kombinovať s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť z datasetu bez povinnosti použitia ostatných údajov datasetu,
5. činnosti podľa štvrtého bodu bezodplatné,
c) najmä použitie licencie Creative Commons CC0 alebo CC-BY na
Ú
21/49
zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v písmene b),
d) poskytovanie metaúdajov datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa písmen b) a c).
Č:2
O:15
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
15. „formálny otvorený štandard“ je štandard, ktorý bol stanovený písomne s podrobným uvedením špecifikácií požiadaviek na to, ako zabezpečiť interoperabilitu softvéru;
N
10.
§ 21b
O: 6
P: f)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
f) formálne otvoreným štandardom štandard použitia súborov v informačných technológiách verejnej správy,27be) ktorého popis je zverejnený prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,27bf)
Ú
Č:2
O:16
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
16. „primeraná návratnosť investícií“ je percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje fixnú úrokovú sadzbu ECB o viac ako päť percentuálnych bodov;
N
10.
§ 21b
O: 6
P: g)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
g) primeranou návratnosťou investícií percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov,
Ú
Č:2
O:17
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
17. „tretia strana“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejného sektora ani verejným podnikom a ktorá má v držbe údaje.
N
10.
§ 21b
O: 6
P: h)
Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie
h) treťou stranou fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od povinnej osoby podľa § 21b ods. 3 alebo ods. 5, ktorá disponuje informáciami.
Ú
Č:3
O:1
S výhradou odseku 2 tohto článku členské štáty zabezpečujú, aby boli dokumenty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica v súlade s článkom 1, opakovane použiteľné na komerčné alebo nekomerčné účely v súlade s kapitolami III a IV.
N
2.
§ 21d O:1
Povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže
Ú
22/49
povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.
Č:3
O:2
Pri dokumentoch, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľmi knižnice vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy, a pri dokumentoch v držbe verejných podnikov členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď je opakované použitie takýchto dokumentov povolené, boli tieto dokumenty opakovane použiteľné na komerčné alebo nekomerčné účely v súlade s kapitolami III a IV.
N
10.
§ 21d O:2
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na informácie, ku ktorým múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice a archívy vykonávajú majetkové práva duševného vlastníctva a s ktorými môžu nakladať v prospech iných osôb podľa osobitného predpisu27la) a na informácie, ktoré k dispozícii povinná osoba podľa § 21b ods. 5. Múzeá, galérie, knižnice, akademické knižnice, archívy a povinné osoby podľa § 21b ods. 5 však môžu sprístupniť informácie podľa predchádzajúcej vety, o čom zverejnia oznam na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
Ú
Č:4
O:1
Subjekty