Príloha č. 3a
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
, (ďalej len
„Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
0
0
D. Administratívne náklady
0
0
Spolu = A+B+C+D
0
0
z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podniky
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
0
0
VÝPOČET mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
0
0
Príloha č. 3a
2
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
3
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
V súvislosti s transpozičnou časťou neboli identifikované regulácie na zmeny v nákladoch podnikateľoch.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií s podnikateľskými subjektmi pred predbežným pripomienkovým konaním
Uveďte formu konzultácií vrátane zdôvodnenia jej výberu a trvanie konzultácií, termíny stretnutí. Uveďte spôsob oslovenia dotknutých subjektov, zoznam konzultujúcich subjektov, tiež link na webovú stránku, na ktorej boli konzultácie zverejnené.
Uveďte hlavné body konzultácií a ich závery.
Uveďte zoznam predložených alternatívnych riešení problematiky od konzultujúcich subjektov, ako aj návrhy od konzultujúcich subjektov na zníženie nákladov regulácií na PP, ktoré neboli akceptované a dôvod neakceptovania.
Alternatívne namiesto vypĺňania bodu 3.2 môžete uviesť ako samostatnú prílohu tejto analýzy Záznam z konzultácií obsahujúci požadované informácie.
Verejnosť bola o príprave návrhu novely infozákona informovaná prostredníctvom predbežnej informácie PI/2020/146 zverejnenej na portáli Slov-lex v období od 21.07.2020 do 03.08.2020 (dostupné na
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/146
).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle čl. 5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov informovalo emailom zo dňa 05. augusta 2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (
dolozka@mhsr.sk
) o príprave novely zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“). Konzultácie k pripravovanému materiálu prebiehali formou písomných podnetov na adresu
dominika.citbajova@justice.sk
v rámci štandardnej doby trvania konzultácií s podnikateľskými
subjektmi štyroch týždňov (do 03. septembra 2021). Podklady k pripravovanému materiálu boli zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V priebehu trvania konzultačného procesu sa k pripravovanému materiálu písomne vyjadrili len dva subjekty (Slovenská komora daňových poradcov a Úrad pre reguláciu hazardných hier), pričom ich návrhy sa týkali národnej časti.
Rovnako boli podklady k pripravovanému materiálu zaslané v zmysle čl. 7 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov združeniu na podporu MSP. Na základe zaslaných podkladov Slovak Business Agency vyhodnotilo, že vykonanie testu MSP nie je v tomto prípade potrebné, o čom informovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky e-mailom zo dňa 09. augusta 2021.
Príloha č. 3a
4
Rovnako k podkladom, ktoré boli predmetom konzultácií zorganizovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v mesiaci august 2021 osobné stretnutia, a to s povinnými osobami, ktoré pokrývajú tzv. bezpečnostné zložky, mimovládnymi organizáciami a zástupcami samosprávy. Predmetom stretnutí boli úpravy v národnej časti.
3.3 Vplyvy na konkurencieschopnosť a produktivitu
Dochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér na trhu?
Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (napr. špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)?
Ovplyvňuje zmena regulácie cezhraničné investície (príliv/odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)?
Ovplyvní dostupnosť základných zdrojov (financie, pracovná sila, suroviny, mechanizmy, energie atď.)?
Ovplyvňuje zmena regulácie inovácie, vedu a výskum?
Ako prispieva zmena regulácie k cieľu Slovenska mať najlepšie podnikateľské prostredie spomedzi susediacich krajín EÚ?
Predkladaným návrhom zákona nedochádza k vytvoreniu resp. k zmene bariér pre vstup na trh. Práve naopak, predkladateľ sa domnieva, že viaceré navrhované povinnosti, ktoré predkladaný materiál navrhuje zaviesť, môžu prispieť k rozvoju trhu a tiež vedy a výskumu.
Konkurencieschopnosť:
Na základe uvedených odpovedí zaškrtnite a popíšte, či materiál konkurencieschopnosť:
zvyšuje nemení znižuje
Produktivita:
Aký má materiál vplyv na zmenu pomeru medzi produkciou podnikov a ich nákladmi?
Na základe uvedenej odpovede zaškrtnite a popíšte, či materiál produktivitu:
zvyšuje nemení znižuje
3.4 Iné vplyvy na podnikateľské prostredie
Ak materiál vplyvy na PP, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich častí, či pozitívne alebo negatívne, tu ich uveďte. Patria sem:
a)sankcie alebo pokuty, ako dôsledok porušenia právne záväzných ustanovení;
b)vplyvy súvisiace so žiadosťami o alebo prijímaním dotácií, fondov, štátnej pomoci a čerpaním iných obdobných foriem podpory zo strany štátu, keďže sprievodným javom uchádzania sa či získania benefitov, na ktoré nie je právny nárok priamo zo zákona, ale vzniká na základe prejavu vôle dotknutého subjektu;
c)regulované ceny podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách;
d)iné vplyvy, ktoré predpokladá materiál, ale nemožno ich zaradiť do častí 3.1 a 3.3.
Vo vzťahu ustanoveniam vzťahujúcim sa k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií
Príloha č. 3a
5
verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. L 172, 26.6.2019) bude navrhovaná právna úprava pozitívny dopad pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré na základe dát vytvárajú rôzne produkty a služby. Príkladom môžu byť mobilné aplikácie venujúce sa predpovedi počasia či dopravným informáciám, pre fungovanie ktorých informácie zverejňované v reálnom čase esenciálne. Návrh zákona bude mať celkovo pozitívny dopad na inovácie v oblasti komerčných produktov a služieb, ktoré však nemožno v súčasnosti bližšie špecifikovať a vyčísliť, a to ani odhadom.