DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve- článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012).
b)v sekundárnom práve
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313 EHS (Ú. v. L 41, 14.2.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), gestor: MS SR,
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007) v platnom znení, gestor: MŽP SR,
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019), gestor: MS SR.
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo dňa 18. júla 2007 vo veci C-517/06 Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike, Zb. [2007] Predmet: Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/98/ES - Opakované použitie informácií verejného sektora - Neprebratie v stanovenej lehote. Výrok: Výrok Rakúska republika si tým, že neprijala všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora do právnej úpravy spolkových krajín Štajersko a Salzbursko, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice.
-Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo dňa 27. septembra 2007 vo veci C-529/06 Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu, Zb. [2007] Predmet: Nesplnenie povinnosti členským štátom Smernica 2003/98/ES Opakované použitie informácií verejného sektora Neprebratie v stanovenej lehote. Výrok: Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.
-Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo dňa 27. septembra 2007 vo veci C-465/06
Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu, Zb. [2007] Predmet: Nesplnenie povinnosti členským štátom Smernica 2003/98/ES Opakované použitie informácií verejného sektora Neprebratie v stanovenej lehote. Výrok: Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie úplného súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.
-Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo dňa 13. decembra 2007 vo veci C-528/06 Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu, Zb. [2007] Predmet: Nesplnenie povinnosti členským štátom Smernica 2003/98/ES Opakované použitie informácií verejného sektora Neprebratie v stanovenej lehote. Výrok: Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora v stanovenej lehote, nesplnilo svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto smernice.
-Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo dňa 27. októbra 2011 vo veci C‑362/10 Európska komisia proti Poľskej republike, Zb. [2011] Predmet: Nesplnenie povinnosti členským štátom Neprijatie ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkami 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora v stanovenej lehote. Výrok: Poľská republika si tým, že v stanovenej lehote neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie článkov 2 4, 6 8, 10 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora do poľského právneho poriadku, nesplnila povinnosti, ktoré jej z týchto článkov vyplývajú.
-Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo dňa 12. júla 2012 vo veci C‑138/11 Compass-Datenbank GmbH proti Rakúskej republike, Zb. [2012] Predmet: Návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci výkladu článku 102 ZFEÚ Pojem ‚podnik‘ Údaje z obchodného registra uložené v databáze Zhromažďovanie a poskytovanie týchto údajov za poplatok Dôsledok nepovolenia opakovaného použitia uvedených údajov zo strany orgánov verejnej moci Právo ‚sui generis‘ stanovené v článku 7 smernice 96/9/ES.
-Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo dňa 14. novembra 2018 vo veci C-215/17 Nova Kreditna Banka Maribor d.d. proti Slovinskej republike, Zb. [2018] Predmet: Návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci výkladu článku 1 ods. 2 písm. c) smernice 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ako aj článku 432 ods. 2 a článku 446 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení
-lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora
(prepracované znenie) bola stanovená do 17. júla 2021,
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
-proti Slovenskej republike prebieha v súčasnosti konanie pod číslom INFR 2021/0512 (formálne oznámenie zo dňa 29. septembra 2021)
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
-zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
-úplne