1
- Návrh -
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z .......... 2022,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 5 zákona č. 330/1991 Z. z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. ... /2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade, postupe na jeho získanie a o skúške určených a ďalších štátnych zamestnancov ministerstva, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav.
§ 2
Osobitný kvalifikačný predpoklad
(1)Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie odborných vedomostí potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1.
(2)Osobitný kvalifikačný predpoklad sa overuje skúškou po absolvovaní odbornej prípravy. Štátny zamestnanec1, ktorý plní úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav ( ďalej len „štátny zamestnanec“) môže písomne požiadať ministerstvo o súhlas s vykonaním skúšky bez absolvovania odbornej prípravy.
(3)O získanie osobitného kvalifikačného predpokladu môže písomne požiadať ministerstvo aj štátny zamestnanec ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorý nie je povinný spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad ale ktorý plní úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav podľa zákona., ak spĺňa podmienku podľa § 5 ods. 7.
§ 3
Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu
(1)Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu trvá najmenej 30 hodín a skladá sa zo všeobecnej časti a odbornej časti v rozsahu podľa prílohy.
(2)Odbornú prípravu a organizačné práce s ňou spojené vykonáva akreditovaná odborná vzdelávacia inštitúcia.
(3)Odborná príprava štátneho zamestnanca sa uskutoční spravidla do šiestich mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo od určenia služobným úradom.
1 ) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
(4)Termín a miesto začatia odbornej prípravy oznámi ministerstvo štátnemu zamestnancovi písomne najneskôr 30 dní pred jej začatím.
§ 4
Skúška
(1)Obsahom skúšky je overenie odborných vedomostí potrebných na výkon štátnej správy podľa § 1 v rozsahu uvedenom v prílohe.
(2)Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Test je hodnotený ako úspešný, ak účastník skúšky dosiahol najmenej 75 % hodnoty bodov testu.
(3)Ústnu časť skúšky možno vykonať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky.
(4)Skúška sa vykonáva pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“) vymenovanou ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Komisiu tvoria predseda komisie a štyria členovia komisie. Predseda komisie je zamestnancom ministerstva. Členstvo v komisii je čestné.
(5)Termín a miesto skúšky alebo opakovanej skúšky oznámi predseda komisie štátnemu zamestnancovi písomne tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(6)Činnosť komisie riadi predseda komisie. Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(7)Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(8)Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi účastníkovi skúšky jej výsledok, ktorý sa zapíše do samostatného protokolu o výsledku skúšky. Protokol podpísaný predsedom komisie sa predloží služobnému úradu štátneho zamestnanca, ktorý ho vloží do osobného spisu štátneho zamestnanca.
(9)Ak štátny zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr po šiestich mesiacoch odo dňa neúspešnej skúšky.
(10) Ak sa štátny zamestnanec z vážneho dôvodu nemohol zúčastniť na skúške alebo opakovanej skúške, môže vykonať skúšku v náhradnom termíne určenom komisiou.
(11) Vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúške je súčasťou registratúry ministerstva.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
3
Príloha k vyhláške
č. .... /2022 Z. z.
Rozsah osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav
I. Všeobecná časť
(1) Základné právne poznatky a vedomosti
o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
o slobodnom prístupe k informáciám a o právnej ochrane údajov v informačných systémoch,
o kontrole v štátnej správe, o zásadách vyhotovovania úradných písomností, o vybavovaní petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov,
o úradných postupoch vybavovania agendy v prepojení na správny poriadok.
(2) Všeobecné právne poznatky a vedomosti vo väzbe na pozemkové úpravy
o katastri nehnuteľností, o pozemkových úpravách, o usporiadaní vlastníctva k pozemkom a o pozemkových spoločenstvách,
o ochrane prírody a krajiny, o vodohospodárskych opatreniach, o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli,
o klimatických hrozbách a protieróznych opatreniach, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
II. Odborná časť
Rozhodovacia, riadiaca a kontrolná činnosť v pozemkových úpravách:
prípravné konanie pozemkových úprav,
úvodné podklady projektu pozemkových úprav,
projekt pozemkových úprav,
vykonanie projektu pozemkových úprav,
oprava chybných údajov projektu pozemkových úprav.