1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021.
Návrh zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Ako ďalší podstatný dôvod rozšírenia dôvodov na vykonanie pozemkových úprav možno uviesť, že návrh zákona odstraňuje nesúlad zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) a súčasnej podoby zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“), ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a pod.
Návrh zákona predkladá riešenie spôsobom vyňatia konania o pozemkových úpravách zo zákona č. 66/2009 Z. z. a začlenenie tohto špecifického konania do samostatného ustanovenia zákona č. 330/1991 Zb., pričom sa nastavujú jednoznačné procesné a technické podmienky konania o pozemkových úpravách, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok a spôsobu začatia konania, určenia spôsobu vyrovnania, posudzovania podmienok primeranosti vyrovnania a pod.
Pokiaľ ide o ďalšie legislatívne zmeny návrh zákona, zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
Návrh zákona vzhľadom na jednotlivé fázy konania o pozemkových úpravách ustanovuje obsahové náležitostí zloženia jednotlivých dokumentácií a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude na konkrétne prípady vyžadovať úplná dokumentácia. Ďalšie legislatívne zmeny riešia problémy doručovania počas pozemkových úprav v podobe ustanovenia opatrovníka v prípadoch, kedy vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
Návrh zákona z hľadiska potreby odstránenia nejasností a aplikačných problémov z praxe zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k definovaniu možných spôsobov riešenia vlastníctva pozemku, na ktorom sa trvalý porast nachádza v pozemkových úpravách.
Ďalšie legislatívne zmeny sa dotýkajú skutočnosti, ktoré môžu vlastníci pozemkov prijať v zásadách umiestnenia nových pozemkov pri jednoduchých pozemkových úpravách na iné účely ako je hospodárenie na pôde. Ide hlavne o tzv. „príspevok na účelové komunikácie“. Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa združenia účastníkov pozemkových úprav, pričom reagujú na zmeny v zákone č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
Návrh zákona zároveň vychádzal aj z dvoch nelegislatívnych materiálov:
1. „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých
2
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý schválila vláda SR uznesením č. 350 z 22. augusta 2018.
2. „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 21. augusta 2019. Z hľadiska dopadov na rozpočet verejnej správy uvádzame, že pri príprave obidvoch horeuvedených nelegislatívnych materiálov predkladateľ vypracoval podrobnú analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. V obidvoch prípadoch predmetná analýza bola predmetom rokovania a schválenia vládou SR.
Návrh zákona v článkoch II. a IV. reflektuje aj na organizačné zmeny Slovenského pozemkového fondu, pri riešení reštitučných nárokov náhrad z depozitu a neexistenciu právnej úpravy na povinnosť osvedčenia podpisu na plnomocenstve. V novelizačnom článku III sa upravujú opatrenia proti drobeniu pozemkov, ktoré vzniknú aj po vykonaní pozemkových úprav. Cieľom návrhu je sprísniť opatrenia proti drobeniu vlastníctva pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom a zamedziť zvyšovaniu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike.
Z hľadiska dopadov na rozpočet verejnej správy uvádzame, že pri príprave obidvoch horeuvedených nelegislatívnych materiálov predkladateľ vypracoval podrobnú analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. V obidvoch prípadoch predmetná analýza bola predmetom rokovania a schválenia vládou SR. Návrh zákona predstavuje ďalší krok, ktorý je realizovaný v podobe nastavenia jednotlivých legislatívnych zmien za účelom naplnenia opatrení v uvedených nelegislatívnych materiáloch. Podľa materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ časti „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy na roky 2021-2023 predstavuje indikatívny výpočet, pričom konkrétne nároky na rozpočet verejnej správy budú predmetom rokovaní pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky. Návrh zákona nebude mať vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona predpokladá pozitívne aj negatívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv, ale aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právnymi aktmi Európskej únie.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
4
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 15.7.2020Ukončenie: 12.8.2020
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
25.9.-15.10.2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
31.12.2021
2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Návrh zákona reflektuje na dlhodobé aplikačné problémy a pri jeho tvorbe sa vychádzalo aj z dvoch nelegislatívnych materiálov.
1. Materiál s názvom „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 350 z 22. augusta 2018.
2. „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR 21. augusta 2019 uznesením č. 358. Uvedený materiál vychádzal z potreby urýchleného riešenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na Slovensku. Návrh zákona definuje nasledovné problémy:
- návrh zákona odstraňuje nesúlad zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 66/2009 Z. z.“) a súčasnej podoby zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“), ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, nejednoznačnom určení subjektu poskytujúceho náhradu a pod,
- nedostatočné vzdelanostné predpoklady pre vedúcich zamestnancov príslušných okresných úradov pozemkových a lesných odborov s neadekvátnym vzdelaním, nakoľko proces pozemkových úprav je zdĺhavým konaním a nie je žiaduce, aby dochádzalo k podstatnej chybovosti v rámci pozemkových úprav aj vzhľadom na to, že prevažná časť finančných prostriedkov je poskytnutá zo štátneho rozpočtu, či prostriedkov EÚ,
- nedostatočná právna úprava v súvislosti s nejednoznačným vymedzením dokumentácie v rámci projektu pozemkových úprav, čo vyvoláva aplikačné problémy a nejednoznačný výklad pre jednotlivých zhotoviteľov v rámci Slovenskej republiky,
- neexistencia definovania čo sa považuje za trvalý porast a trvalý porast na cudzom pozemku
- absolútne neriešiteľný problém s doručovaním v prípadoch keď účastník zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho.
Uvedený stav podstatne zapríčiní predĺženie konania o pozemkových úpravách o niekoľko rokov.
3. Ciele a výsledný stav
Návrh zákona predkladá riešenie spôsobom vyňatia konania o pozemkových úpravách zo zákona č. 66/2009 Z. z. a začlenenie tohto špecifického konania do samostatného ustanovenia zákona č. 330/1991 Zb., pričom sa nastavujú jednoznačné procesné a technické podmienky konania o pozemkových úpravách, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok a spôsobu začatia konania, určenia spôsobu vyrovnania, posudzovania podmienok primeranosti vyrovnania a pod.
Návrh zákona ďalej predkladá ďalšie legislatívne zmeny
- v súvislosti s nariadenými a povolenými pozemkovými úpravami,
- zavádza osobitný kvalifikačný predpoklad pre zamestnancov vedúcich projektov pozemkových úprav s vymedzením požiadaviek na vzdelanie a prax a stanovuje podmienky na jeho získanie,
5
- zavádza sa definícia vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a zároveň dochádza k vysporiadaniu otázky komu pripadne do vlastníctva pozemok, na ktorom sa trvalý porast nachádza,
- pojmovo vymedzuje zloženie dokumentácie prípravného konania a zároveň stanovuje výnimky pre prípady, v ktorých sa nebude vzhľadom na konkrétne prípady vyžadovať úplná dokumentácia,
- ustanovuje možnosť vlastníkom pozemkov dohodnúť sa v rámci zásad umiestnenia nových pozemkov pri jednoduchých pozemkových úpravách na výmere potrebnej na nový pozemok slúžiaci ako verejné zariadenie a opatrenie. Ide hlavne o tzv. „príspevok na účelové komunikácie“.
- reaguje na zmeny v zákone č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.,
- ustanovuje zánik nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom po vykonaní pozemkových úprav.
Návrh zákona v článkoch II. a IV. reflektuje aj na aplikačné problémy Slovenského pozemkového fondu v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry, riešení reštitučných nárokov náhrad z depozitu a neexistenciu právnej úpravy na povinnosť osvedčenia podpisu na plnomocenstve.
4. Dotknuté subjekty
Vlastníci pozemkov, nájomcovia poľnohospodárskej pôdy, projektanti pozemkových úprav, obce, vyššie územné celky, okresné úrady.
5. Alternatívne riešenia
Nulový variant by predstavoval ponechanie právnej úpravy bez zmeny, čo by zase konzervovalo a neriešilo právny stav so súčasnými nedoriešenými problémami uvedenými v bode 3.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky upravujúca podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a skúške určených štátnych zamestnancov ministerstva, okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav.
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.- bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.- bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Uznesením č. 350 dňa 22. augusta 2018 vláda SR schválila nelegislatívny materiál s názvom „Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní
6
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Materiál poskytol objektívny obraz o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a súčasne navrhol riešenia, ktorými by sa súčasný proces majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva zefektívnil a zrýchlil formou jednoduchých pozemkových úprav. V nelegislatívnom materiáli bolo konštatované, že nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na sociálne vplyvy.
V návrhu zákona premietnuté niektoré návrhy riešení a to: vyňatie zo zákona 66/2009 Z. z. a úprava priamo do zákona č. 330/1991 Zb. osobitnými ustanoveniami, ktorými sa jednoznačne špecifikujú procesné a technické podmienky pre vykonanie jednoduchých pozemkových úprav a poskytovanie vyrovnania iba v pozemkoch, teda nie finančné vyrovnanie, ktoré bolo práve z dôvodu jeho enormnej výšky vyčíslené v spomenutom nelegislatívnom materiáli (vyčíslený v sume 2 316 100 000 eur) . Vzhľadom na to, že obce a VÚC v procese jednoduchých pozemkových úprav žiadateľmi bude na ich zvážení, či takýto postup využijú aj vzhľadom na ich finančné možnosti, keďže by mali znášať náklady na činnosť projektanta pozemkových úprav a prípadné znalecké posudky. To znamená, že prípadné negatívne vplyvy týkajúce sa financovania pozemkových úprav vyplývajúce z návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov jednotlivých subjektov verejnej správy. V súčasnosti preto nie je možné kvantifikovať objem finančných prostriedkov pre jednotlivé subjekty verejnej správy, nakoľko uvedený postup možno považovať ako jeden z ďalších postupov usporiadania takýchto pozemkov (obce môžu na poskytnutie vyrovnania poskytnúť svoj pozemok v rámci zámeny alebo kúpiť pozemok a následne ponúknuť tento pozemok zámenou na vyrovnanie). Zároveň, čo sa týka vplyvov na zamestnanosť vo verejnej správe predkladateľ nepredpokladá zvýšený nárast tejto agendy a zároveň nepredpokladá ani potrebu navýšenia počtu zamestnancov.
Ďalším materiálom, na ktorý nadväzuje návrh zákona je „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ schválený uznesením vlády SR č. 358 21. augusta 2019. Vzhľadom na opatrenia na zrýchlenie pozemkových úprav uvedené v tomto nelegislatívnom materiáli boli dopady týchto opatrení na rozpočet verejnej správy kvantifikované v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. Do návrhu zákona len ustanovené procesné a technické podmienky na vykonanie opatrení na zrýchlenie pozemkových úprav. Zároveň uvádzame, že ministerstvo v rámci legislatívneho procesu a úloh vyplývajúcich z citovaných uznesení vlády SR pripravilo v roku 2019 návrh zákona č. 330/1991 Zb., ktorý bol schválený v NR SR 27.11.2019. Pani prezidentka zákon vetovala v decembri 2019 a na rokovaní NR SR v januári 2020 veto p. prezidentky nebolo prelomené.
Kvantifikácia vplyvov opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav na rozpočet verejnej správy vychádza z materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ schválený uznesením vlády SR č. 358 21. augusta 2019, a teda vyčíslenie vplyvov na rozpočet verejnej správy na roky 2021 2023 uvedené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu k predmetnému materiálu predstavuje indikatívny výpočet, pričom konkrétne nároky na rozpočet verejnej správy (finančné prostriedky a navýšenie počtu zamestnancov v rozpočte kapitol MPRV SR a MV SR) budú predmetom rokovaní pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.
Pokiaľ ide o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu 8j), ich úprava nevychádza z uvedených dvoch nelegislatívnych materiálov. Zároveň je potrebné konštatovať, že nepredkladáme zvýšenú záťaž na verejné financie ani na zamestnanosť vo verejnej správe, preto nie je potrebné aktualizovať rozpočtové vplyvy vyplývajúce z uvedených dvoch nelegislatívnych materiálov ani vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy k návrhu zákona. Uvádzame tiež, že v prípade postupu podľa § 8j je na samotnom zvážení žiadateľa ešte pred samotným začatím pozemkových úprav (rovnako ako v prípade postupu podľa § 8i), či bude zákonom upravený procesný postup realizovať vzhľadom na možné finančné náklady. Výdavky súvisiace s realizáciou projektu pozemkových úprav preto budú obmedzené v rámci finančných limitov samotného žiadateľa.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Mgr. Barbora Zachardová
tel.: +421 2 592 66 346
12. Zdroje
„Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 350 z 22. augusta 2018.
„Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ schválený uznesením vlády SR č. 358
7
21.08.2019.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu zásadné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Komisia žiada predkladateľa nielen o identifikáciu pozitívnych, ale aj o identifikáciu negatívnych vplyvov na podnikateľské prostredie a aj z toho vplyvy na MSP v Doložke vybraných vplyvov (Časť 9.).
Komisia nesúhlasí s tým, že materiál nepredpokladá žiadny vplyv na informatizáciu spoločnosti. V Čl. I novelizačný bod 17. a 40. sa hovorí o "registri trvalých porastov", ktorý sa v pôvodnom zákone nenachádzal, z čoho vyplýva, že sa zavádza nový register /elektronický systém/. Z uvedeného dôvodu je nutné uviesť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti do doložky vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov.
Upozorňujeme predkladateľa, že súčasťou hodnotenia sociálnych vplyvov analýzy sociálnych vplyvov je aj zhodnotenie vplyvov predkladaného návrhu na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých návrhom ovplyvnených skupín obyvateľstva (bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov, v ktorom sa identifikuje, popíše a kvantifikuje tento vplyv), a to podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov, ktorý je uvedený v Prílohe č. 4 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. V prípade, že predložený návrh zákona zasahuje do dotknutých vlastníckych a iných práv obyvateľov, je potrebné tieto vplyvy identifikovať v bode 9 doložky vybraných vplyvov v rámci sociálnych vplyvov a zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov, ktorá sa identifikáciou týchto vplyvov stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. V prípade prehodnotenia sociálnych vplyvov predloženého návrhu zákona je potrebné túto skutočnosť zohľadniť aj v príslušnom texte všeobecnej časti dôvodovej správy týkajúcom sa hodnotenia sociálnych vplyvov.
V doložke odporúčame predkladateľovi dopracovať časť 2. definícia problému v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Predkladateľ v časti 2 tvrdí, že návrh zákona reflektuje na dlhodobé aplikačné problémy, čo však nepredstavuje definíciu problému. Časť 2. pomenúvať základné problémy, na ktoré návrh reaguje a popísať príčiny problému a prípadne aj kvantifikovať jeho rozsah.
Zároveň odporúčame predkladateľovi zhodnotiť vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy a vypracovať ich analýzu. Materiál konštatuje, že „V súčasnosti preto nie je preto možné kvantifikovať objem finančných prostriedkov pre jednotlivé subjekty verejnej správy,...“ čo neznamená, že Vplyvy na rozpočet verejnej správy nie žiadne ako sa uvádza v doložke. V prípade, že kvantifikácia nie je možná, tieto vplyvy (vrátane ich charakteru) by mali byť aspoň popísané.
Komisia požaduje dopracovať doložku vplyvov na životné prostredie. Materiál v predkladacej aj dôvodovej správe uvádza, že po vykonaní pozemkovej úpravy nastanú pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, rovnaké pozitívne vplyvy sa predpokladajú aj na životné prostredie. Samostatná analýza vplyvov na životné prostredie by tiež mala byť súčasťou materiálu.
V doložke vybraných vplyvov Komisia navrhuje predkladateľovi vyznačiť aj negatívny vplyv služieb verejnej správy na občana a negatívny aj pozitívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe, a to z dôvodu, že vznikajú nové povinnosti pre občana a takisto vznikajú aj nové povinnosti pre orgán verejnej moci a zároveň niektoré povinnosti orgánu verejnej moci zanikajú.
Taktiež navrhujeme predkladateľovi vypracovať aj analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.
Zdôvodnenie:
1.Čl. I bod 9 predmetného materiálu § 5 ods. 3 sa dopĺňa písmenom g) okresnému úradu v sídle kraja
vzniká nová povinnosť vydávať stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii vo veciach prebiehajúcich
a plánovaných pozemkových úprav
2.Čl. I bod 17 predmetného materiálu - § 6 sa dopĺňa odsekmi 8 11 v odseku 8 vzniká nová povinnosť
okresnému úradu „Ak vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad mu do
vykonania zápisu dediča do katastra nehnuteľností na účely konania o pozemkových úpravách ustanoví opatrovníka z okruhu jeho blízkych osôb v poradí manžel alebo deti, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka obec“.
V odseku 11 vzniká nová povinnosť okresnému úradu viesť register trvalých porastov na cudzom pozemku.
3.Čl. I bod 24 predmetného materiálu v § 7 ods. 4 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k) vzniká nová
povinnosť pre okresný úrad vyzvať okrem žiadateľa aj Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej
lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu.
4.Čl. I bod 25 predmetného materiálu v § 7 sa vypúšťajú odseky 6 a 7 zaniká povinnosť okresnému úradu
prerokovať pozemkové úpravy s poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom, osobou, ktorá
8
obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu a s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.
5.Čl. I bod 26 predmetného materiálu v § 7 ods. 6 tretej vete sa vypúšťajú slová „okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“ okresnému úradu zaniká povinnosť
evidovať prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.
6.Čl. I bod 27 predmetného materiálu - § 7 sa dopĺňa odsekom 7 okresnému úradu vzniká nová povinnosť
vypracovať elaborát prípravného konania.
7.Čl. I bod 31 predmetného materiálu v § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4 okresnému úradu vzniká
nová povinnosť vyzvať vlastníkov trvalého porastu na cudzom pozemku, aby v určenej lehote požiadali
okresný úrad o zápis trvalého porastu na cudzom pozemku do registra porastov, určili hranice trvalého porastu na cudzom pozemku a preukázali vlastníctvo trvalého porastu na cudzom pozemku, ako aj oprávnenosť jeho výsadby.“
Zároveň týmto vzniká nová povinnosť aj pre občana.
8.Čl. I bod 32 predmetného materiálu v § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6 okresnému úradu vzniká
nová povinnosť informovať vlastníkov pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav so známym
pobytom , že sa začínajú pozemkové úpravy.
9.Čl. I bod 40 predmetného materiálu v § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e) okresnému úradu vzniká nová
povinnosť začať práce na vyhotovovaní registra porastov.
10.Čl. II bod 2 predmetného materiálu v § 16 ods. 6 sa dopĺňa druhá veta občanovi vzniká nová povinnosť,
a to mať podpis na plnomocenstve osvedčený.
11.Čl. III bod 2 predmetného materiálu v § 6 ods. 10 sa dopĺňa druhá veta - občanovi vzniká nová povinnosť,
a to mať podpis na plnomocenstve osvedčený.
Podľa doložky vybraných vplyvov nebude mať predložený materiál vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v bode 54. vlastného materiálu sa v § 11 ods. 11 pripájajú slová „pričom pri nariadených pozemkových úpravách pri celkovej výmere pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo 1 000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch“. V nadväznosti na uvedené žiadame predkladateľa o objasnenie, či toto ustanovenie nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy. Súčasne upozorňujeme, že ak by z predmetného návrhu zákona vplyv vyplýval, je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy a uviesť finančné krytie.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II. a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Vyjadrenie predkladateľa
K bodu 6:
Doplnením § 7 odsekom 7 (pôvodný novelizačný bod 27, teraz 29) okresnému úradu nevzniká nová povinnosť vypracovať elaborát prípravného konania. Elaborát prípravného konania bol v závere prípravného konania vypracovávaný vždy v súlade s metodickým návodom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Bolo potrebné túto povinnosť záväzne upraviť aj v zákone.
K bodu 9:
Doplnením § 9 ods. 1 písmenom e) (pôvodný novelizačný bod 40, teraz 43) okresnému úradu nevzniká nová povinnosť začať práce na vyhotovovaní registra porastov, pretože tento register bude súčasťou spracovávaného registra pôvodného stavu jeho písomnej časti v súčasnosti platnom znení zákona č. 330/1991 Zb.
K § 11 ods. 11, pôvodný novelizačný bod 54, teraz 59:
Nie je možné vyčísliť dopady na rozpočet verejnej správy, pretože v súčasnosti nie je známy počet katastrálnych území, kde sa bude vypracovávať projekt pozemkových úprav, a tiež dopredu nie je známy počet vlastníkov, ktorí budú písomne súhlasiť s náhradou v peniazoch pri výmere poľnohospodárskej pôdy do 200 m2, resp. pri výmere lesných pozemkov do 1000 m2.
Pripomienky Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov uvedené v ostatných bodoch stanoviska boli predkladateľom zapracované.
9
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Pre kvantifikáciu vplyvu nie k dispozícii relevantné údaje, vzhľadom na to, že nie je k dispozícii žiadna evidencia o počte vlastníkov podnikateľských subjektov, ktoré budú reálne ovplyvnené navrhovanou právnou úpravou a preto nie je možné ani hrubým odhadom stanoviť ich počet.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) ako predkladateľ návrhu zákona berie do úvahy, že môžu nastať prípady, kedy podnikateľský subjekt môže byť vlastníkom pozemku pod stavbou, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“).
V prípade, ak dôjde k procesu pozemkových úprav pre podnikateľa môžeme jednoznačne uviesť, že to bude predstavovať jednoznačne pozitívny dosah, nakoľko v podobe vyrovnania môže získať pozemok, ktorý bude (napr. pre jeho podnikateľské aktivity) hodnotnejší a podstatne viac disponibilnejší ako pôvodný pozemok. Zároveň uvádzame, že nie je možné tento vplyv v súčasnosti ani odhadom číselne kvantifikovať, nakoľko máme za to, že sa to prejaví u každého podnikateľa rôzne v závislosti od spôsobu využitia novozískaného pozemku.
Čo sa týka negatívnych dopadov, tie môžu nastať v prípadoch kedy sa nedokážu pozemkové úpravy zrealizovať, kedy sa problém rozdrobenosti pozemkov, zlého tvaru, dostupnosti pozemkom nevyrieši a nebude môcť podnikateľ napr. hospodáriť na vlastnej pôde ale bude musieť si opätovne pôdu, na ktorej chce hospodáriť prenajať od niekoho iného resp. uzavrieť podnájomný vzťah s ďalším subjektom.
Negatívny vplyv na súčasných nájomcov pozemkov môže mať vypustenie prednostného práva nájmu po pozemkových úpravách, pre nových záujemcov o nájom pozemkov toto ustanovenie naopak bude mať pozitívny vplyv.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Konzultácie k návrhu zákona prebehli od 23. júla 2020 do 20. augusta 2020. O konzultácie prejavili záujem AZZZ. Zástupcovia AZZZ boli oboznámení s návrhom zákona a nevzniesli žiadne pripomienky, nakoľko ide o návrh zákona, ktorý bol p. prezidentkou vetovaný v decembri 2019 a veto p. prezidentky sa v januári 2020 v NR SR nepodarilo prelomiť. Uvádzame, že návrh zákona obsahuje legislatívne zmeny, ktoré boli schválené na rokovaní NR SR 27.11.2019.
Ďalej je potrebné uviesť, že ministerstvo predloženým návrhom zákona nadväzuje na materiál, Analýza stavu a návrh riešenia pozemkových úprav podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 350 z 22. augusta 2018. Je potrebné zdôrazniť, že uvedený materiál bol výsledkom pracovnej skupiny, v ktorej členmi boli zástupcovia MF SR, ZMOS-u, VÚC a podnikateľských subjektov.
Ďalší materiál, na ktorý nadväzuje návrh zákona je materiál s názvom „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, bol schválený na rokovaní vlády SR 21. augusta 2019 uznesením č. 358. Predmetný materiál bolo potrebné vypracovať vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s rozdrobenosťou pozemkového vlastníctva na Slovensku.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie nedochádza.
10
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Bez vplyvu na inovácie.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nedochádza k nepriamym finančným nákladom
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona nevyvoláva žiadne zvýšenie administratívnych nákladov.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa v eurách ročne
Náklady na celé podnikateľské prostredie v eurách
Priame finančné náklady
Nepriame finančné náklady
Administratívne náklad
Celkové náklady regulácie
nie je možné kvantifikovať
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Bez priameho vplyvu na vytváranie obchodných bariér.
11
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
-
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
1.Doplnením § 5 ods. 3 písmenom g) (novelizačný bod 10) vzniká okresnému úradu v sídle kraja nová povinnosť vydávať stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii vo veciach prebiehajúcich a plánovaných pozemkových úprav.
2.Doplnením § 6 odsekom 8 (novelizačný bod 19) vzniká nová povinnosť ustanoviť opatrovníka pre prípady vymedzené v návrhu zákona.
3.Doplnením § 6 odsekom 11 (novelizačný bod 19) vzniká povinnosť viesť register trvalých porastov na cudzom pozemku a povinnosť vyzvať občana na zápis trvalého porastu a povinnosť začať práce na vyhotovovaní registra porastov (§ 8 ods. 3, novelizačný bod 34)
4.Doplnením § 7 ods. 4 písmenom k) (novelizačný bod 27) vzniká nová povinnosť pre okresný úrad vyzvať okrem žiadateľa aj Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu; obdobná povinnosť vzniká doplnením písmena l), pokiaľ ide o pozemkové úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. m).
5.Vložením nového odseku 5 v § 8 (novelizačný bod 35) okresnému úradu vzniká nová povinnosť informovať o začatí vykonávania pozemkových úprav.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Nie je možné jednoznačne uviesť názov služby, nakoľko tieto povinnosti definované v jednotlivých § v rámci príslušnej etapy konania o pozemkových úpravách. Nové služby verejnej správy, ktorých vytvorenie návrh zákona predpokladá, sú uvedené v bode 7.1.1.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
-
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Okresné úrady odbory pozemkové a lesné
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Nepriamy vplyv (popíšte)
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Priame finančné náklady sa pre občana zvyšujú zavedením povinnosti osvedčiť podpis na plnomocenstve v konaní podľa novelizovaných právnych predpisov (čl. II bod 3 - doplnenie § 11 odsekom 12 a čl. IV bod 7 doplnenie § 6 odsekom 15). Odmena za notárske úkony je stanovená osobitným predpisom (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov).
Zníženie nepriamych finančných nákladov
12
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Čas vybavenia požiadavky sa zvyšuje o čas potrebný na vyžiadanie povinných náležitostí k dosiahnutiu výsledku služby a o čas potrebný na ich doručenie.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Účastníci pozemkových úprav 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana