ÚRAD NA OCHRANU OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI  
Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
969  
Správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov  
protispoločenskej činnosti  
za rok 2021  
podľa § 13 ods. 13 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov  
Návrh uznesenia  
Národná rada Slovenskej republiky  
Berie na vedomie  
Správa o činnosti Úradu na ochranu  
oznamovateľov protispoločenskej  
činnosti za rok 2021  
Predkladá  
Mgr. Zuzana Dlugošová v. r.  
Predsedníčka Úradu na ochranu  
oznamovateľov protispoločenskej činnosti  
Bratislava marec 2022