Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
50. schôdza výboru
K číslu: CRD-113/2022
143
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 30. marca 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
B.p o v e r u j e
Jozefa LUKÁČA, člena výboru ako spravodajcu predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh zákona schváliť.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru