Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
50. schôdza výboru
Číslo: CRD-113/2022
140
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 30. marca 2022
k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o územnom plánovaní (tlač 830);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia.;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 140 – tlač 830
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830)
___________________________________________________________________________
1.K § 3 a § 5
V § 3 sa vypúšťajú slová „vyvážený a“ a v § 5 písm. v) sa vypúšťa slovo „vyvážený“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje terminologickú jednotnosť zákona vypustením nadbytočného slova, nakoľko súčasťou pojmu „udržateľný územný rozvoj“ definovaného v § 5 písm. u) je aj vyvážený rozvoj územia.
2.V § 4 tretej vete sa prvé slovo „využívanie“ nahrádza slovom „užívanie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
3.V § 4 štvrtej vete sa za slová „život obyvateľstva“ vkladajú slová „tak, aby nedochádzalo k vytváraniu priestorovo segregovaných alebo separovaných lokalít s koncentráciou generačne reprodukovanej chudoby vrátane podmienok na ich odstránenie,“, slová „ako aj“ sa nahrádzajú slovami „dbá na“ a slová „dbá na“ sa nahrádzajú slovami „ako aj na“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
4.K § 5
V § 5 písm. g) sa za slová „funkčným využívaním“ vkladá slovo „územia“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa ucelené znenie názvu jedného zo základných pojmov návrhu zákona.
5.V § 5 písm. g) sa slová „základnou funkciou, prípustnou funkciou a neprípustnou funkciou“ nahrádzajú slovami „podľa druhu prevádzok alebo činností v ňom, v členení na základnú funkciu, prípustnú funkciu a neprípustnú funkciu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
6.V § 5 písm. h) sa za slová „vymedzená časť územia“ vkladajú slová „mikroregiónu, obce alebo zóny“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia, nakoľko nie vo všetkých úrovniach podrobnosti územnoplánovacích dokumentácií sa využíva priestorovo-funkčný celok.
7.V § 5 písm. i) sa slová a ktorých súčasťou môžu byť aj primerané podmieňujúce opatrenia vo verejnom záujme k príslušnému priestorovo-funkčnému celku alebo
jeho časti nahrádzajú slovami príslušného priestorovo-funkčného celku alebo jeho časti a“.
Navrhovanou úpravou ide o vypustenie časti ustanovenia umožňujúceho orgánu územného plánovania uvádzať v územnoplánovacej dokumentácii územia, pre ktoré môže v rámci vydávania záväzných stanovísk od stavebníka vyžadovať v území výstavbu nad rámec jeho stavebného zámeru.
8.V § 5 písm. p) sa za slová „pozemné komunikácie“ vkladá čiarka a slová „cyklistické komunikácie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
9.V § 5 písm. q) sa za slová „výrobu elektriny“ vkladá čiarka a slová „elektrické rozvody“ a za slová „závlahové zariadenia a odvodňovacie zariadenia“ sa vkladá čiarka a slová „zariadenia vo verejných prístavoch ohraničených územnými obvodmi prístavov,“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
10.V § 5 písm. s) sa vypúšťajú slová „so súhlasom vlastníka“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia, z dôvodu, že v prípade napríklad verejných parkov je problémom zabezpečenie súhlasu vlastníkov, nakoľko ide o neznámych vlastníkov pozemkov.
11.V § 5 písm. v) sa za slová „záujem detí“ vkladajú slová „a sociálne vylúčených alebo ohrozených spoločenstiev“, slová „ekologickú stabilitu“ sa nahrádzajú slovami „územný systém ekologickej stability“ a za slová „ekologickú konektivitu“ sa vkladá čiarka a slová „zelenú infraštruktúru“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
12.V § 5 písm. w) sa slovo „vybavenosť,“ nahrádza slovami „stavba určená na vybavenosť v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a verejnej správy, stavba určená na“ a za slová „tvorbu krajiny“ sa vkladajú slová „a stavba“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia z hľadiska gramatickej správnosti.
13.V § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Orgán štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vykonáva najmä tieto činnosti orgánu územného plánovania:
a)vyjadruje sa k správe o stave Koncepcie územného rozvoja regiónu, územného plánu mikroregiónu a územného plánu obce,
b)na žiadosť orgánu územného plánovania zaujme stanovisko o rozporoch v procese prerokovania územnoplánovacej dokumentácie,
c)vykonáva dohľad nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,
d)nahrádza záväzné stanovisko orgánu územného plánovania pre rozhodovanie o povolení stavby podľa zákona o výstavbe a na povoľovanie ostatných činností podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „záväzné stanovisko“ ) podľa § 24 ods. 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
§ 16
a
17
zákona č. 44/1988 Zb.
o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov,
§ 12 16
a
§ 24
zákona č.
543/2002
Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
220/2004 Z. z.
o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 a 9 zákona č.
541/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákon č.
326/2005 Z. z.
o lesoch v znení
neskorších predpisov, § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
§ 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 160/2014 Z. z., zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 79/2015 Z. z.
o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou a odkazy k poznámkam pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
14.K § 7
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová v zmysle znenia § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
15.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Na čele úradu je predseda úradu, ktorého menuje a odvoláva vláda.“.
Navrhovanou úpravou sa mení spôsob menovania a odvolania predsedu úradu a to tak, že menujúcim a odvolávajúcim orgánom bude vláda tak, ako aj pri iných ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré zabezpečujú plnenie štátnej politiky v im zverenej oblasti.
16.V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v spôsobe menovania predsedu a spojenie pôvodných odsekov 1 a 2 do jedného.
17. V § 8 pôvodnom ods. 3 písm. d) sa za slovo „stavebníctvo“ vkladá čiarka a slová „priestorové plánovanie, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika“.
Navrhovanou úpravou ide o rozšírenie jednej z podmienok vymenovania za predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR tak, aby za predsedu mohla byť vymenovaná aj osoba so vzdelaním dosiahnutým v odboroch príbuzných architektúre, urbanizmu a stavebníctvu.
18.§ 8 pôvodný ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.“.
Navrhovanou úpravou ide o doplnenie jednej z podmienok vymenovania za predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a zároveň v zmysle poslednej vety odseku 7 tohto paragrafu aj o podmienku vymenovania podpredsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.
19.V § 8 pôvodnom ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v spôsobe menovania predsedu a spojenie pôvodných odsekov 1 a 2 do jedného.
20.V § 8 pôvodnom ods. 5 sa za slová „výkonom funkcie“ vkladajú slová „poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v spôsobe menovania predsedu a spojenie pôvodných odsekov 1 a 2 do jedného.
21.V § 8 pôvodnom ods. 7 úvodnej vete sa slová „Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „vláda“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v spôsobe menovania predsedu.
22.§ 8 sa za pôvodný ods. 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Vláda môže odvolať predsedu úradu aj bez uvedenia dôvodu.“.
Doterajšie odseky sa primerane preznačia.
Navrhovanou úpravou sa dopĺňa možnosť odvolania predsedu úradu bez udania dôvodu.
23.V § 8 pôvodnom ods. 9 sa slová „Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „Vláda“ a slovo „vláda“ sa vypúšťa.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu v spôsobe menovania predsedu.
24.V § 9 ods. 1 písm. a) sa za slovo „schválenie“ vkladajú slová „zadanie a“.
Navrhovanou úpravou sa exaktne dopĺňa pôsobnosť úradu ako orgánu územného plánovania vypracúvajúceho zadanie.
25.V § 9 ods. 1 písm. d), § 10 písm. d) a § 11 písm. e) sa za slovo „vyjadruje“ vkladajú slová „k návrhu zadania a“.
Navrhovanou úpravou sa exaktne dopĺňa pôsobnosť úradu ako orgánu územného plánovania vypracúvajúceho zadanie.
26.V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e), g), j) a p).
Doterajšie písmená sa primerane preznačia.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
27.V § 9 ods. 1 pôvodnom písm. f) sa za slová „orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie“ vkladajú slová „(ďalej len „orgán posudzovania vplyvov)“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
28.V § 9 ods. 1 pôvodnom písm. h) sa vypúšťajú slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“.
Navrhovanou úpravou ide o legislatívno-technickú úpravu systematiky návrhu zákona a odstránenie nadbytočnej duplicity uvedených slov smerom k splnomocňujúcim ustanoveniam.
29.K § 9 a § 22
V § 9 ods. 1, písm. p) a § 22 ods. 5 sa vypúšťa slovo „ostatných“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje v návrhu zákona používané slovné spojenia, v tomto prípade spojenie „povoľovanie činností podľa osobitných predpisov“ (napr. § 18 ods. 2, § 24 ods. 1 a 8).
30.V § 9 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. g) a j)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. j)“ a za slová „citlivých informácií“ vkladá čiarka a slová „obchodného tajomstva“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia a úpravu vnútorných odkazov.
31.V § 10 písm. a) a g) a § 11 písm. a) sa za slovo „schvaľuje“ vkladajú slová „zadanie a“.
Navrhovanou úpravou sa exaktne dopĺňa pôsobnosť samosprávneho kraja a obce ako orgánu územného plánovania vypracúvajúceho zadanie.
32.V § 10 písm. e) sa za druhé slovo „mikroregiónu“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „a“ a za slová „územného plánu obce“ sa vkladajú slová a k návrhu záväznej časti územného plánu zóny“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
33.V § 10 písm. l) a § 11 písm. j) sa slová „§ 25 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 12“.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov vzhľadom na doplnenie nových odsekov v § 25 týmto pozmeňujúcim návrhom.
34.V § 10 písm. m) sa slová „orgánom na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie“ nahrádzajú slovami „orgánom posudzovania vplyvov“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku.
.
35.V § 11 písm. a) sa za slová „návrh územného plánu obce vkladá čiarka a slovo „zadanie “ sa na konci pripájajú slová „na podklade ktorej vypracúva zadanie,“.
Navrhovanou úpravou sa exaktne dopĺňa pôsobnosť obce ako orgánu územného plánovania vypracúvajúceho zadanie.
36.V § 11 písm. e) sa slová „a k záväznej časti územnému plánu obce, s ktorej katastrálnym územím susedí,“ nahrádzajú slovami „a k návrhu záväznej časti územnému plánu obce, s ktorej katastrálnym územím susedí, alebo ktorej návrh záväznej časti územného plánu obce má na ňu vplyv,“.
Navrhovanou úpravou sa dopĺňa možnosť vyjadrenia aj obce nie priamo susediacej s obcou, ktorej návrh územného plánu sa prerokováva, ale ktorá môže byť navrhovanými zmenami dotknutou.
37.V § 11 písmeno i) znie:
„i) vydáva záväzné stanovisko z hľadiska súladu so záväznou časťou územného plánu obce, záväznou časťou územného plánu zóny a záväznou časťou územného plánu mikroregiónu, ak bol spracovaný,“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
38.§ 11 sa vypúšťa písmeno l) vrátane odkazu na poznámku pod čiarou 5)“a poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa. Doterajšie poznámky pod čiarou a odkazy k poznámkam pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa možnosť zabezpečenia obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
39.V § 12 ods. 1 druhej vete sa za slovo „spracovateľom“ vkladá čiarka a slová „ani osobou, ktorá je jeho zamestnancom, alebo osobou v inom pracovnoprávnom vzťahu alebo v obchodnoprávnom vzťahu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
40.V § 12 a § 27 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa možnosť zabezpečenia obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
41.V § 12 pôvodnom ods. 5 písm. b) sa slovo „obstarávania“ nahrádza slovom „spracovania“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
42.V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo prvého stupňa a najmenej päť rokov“ nahrádzajú slovami „alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo prvého stupňa v študijnom odbore stavebníctvo, priestorové plánovanie, geodézia a kartografia, poľnohospodárstvo a krajinárstvo alebo ekologické a environmentálne vedy a najmenej tri roky“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak, aby činnosti odborne spôsobilej osoby mohli vykonávať aj osoby s dosiahnutým vzdelaním v odboroch príbuzných urbanizmu.
43.V § 13 ods. 4 sa za slová „úmyselný trestný čin“ vkladajú slová „alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia a zmiernenie splnenia podmienky bezúhonnosti a to tak, že odborne spôsobilá osoba stráca bezúhonnosť len v prípade spáchania úmyselného trestného činu alebo iného trestného činu v spojitosti s výkonom povolania resp. s výkonom činnosti odborne spôsobilej osoby a ak do času zápisu do registra odborne spôsobilých osôb trest nebol zahladený.
44.V § 13 sa vypúšťa odsek 8.
Navrhovanou úpravou ide o legislatívno-technickú úpravu systematiky návrhu zákona a odstránenie nadbytočnej duplicity uvedeného odseku smerom k splnomocňujúcim ustanoveniam.
45.K § 14
V § 14 ods. 1 sa slová „profesijnej kvalifikácie“ nahrádzajú slovami „odbornej kvalifikácie“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo zosúlaďuje predpoklady výkonu funkcie spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie so zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
46.V § 14 ods. 3 písm. c) sa slovo „získať“ nahrádza slovami „vyžiadať si“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
47.V § 15 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta.
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa možnosť zabezpečenia obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
48.V § 16 odsek 5 znie:
„(5) Ďalšími záväznými územnoplánovacími podkladmi, ak boli spracované, krajinný plán, dokumentácia ochrany prírody a krajiny, mapa povodňového ohrozenia, projekt pozemkových úprav a zásady ochrany pamiatkového územia, ak ide o pamiatkové územie. Záväznými územnoplánovacími podkladmi, ak boli spracované, aj odvetvové koncepcie a iné relevantné podklady, ak ich záväznosť vyplýva z osobitných predpisov.“
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia a vypustenie nadbytočných slov, nakoľko povinne využívanými podkladmi a teda záväznými v ustanovení konkretizované dokumenty ako aj ostatné podklady, ktorých záväznosť musí vyplývať z osobitných predpisov, ktoré upravujú ich štruktúru a spôsob schvaľovania.“.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
49.V § 17 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Podkladom na spracovanie zadania je správa o stave územnoplánovacej dokumentácie.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak, aby bolo jasné, že zadaním sa nemožno odchýliť od potrieb v danom území vyjadrených v správe o stave územnoplánovacej dokumentácie.
50.V § 18 ods. 3 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie nižšieho stupňa musí byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, inak je v tejto časti neplatná.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
51.V § 18 ods. 6 druhej vete sa za slová „územnoplánovacej dokumentácie“ vkladá čiarka a slová „ak sú malými zmenami,“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
52.V § 18 ods. 7 sa za slová „Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie“ vkladajú slová „mikroregiónu, obce alebo zóny“ a posledná veta sa vypúšťa.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia, nakoľko nie vo všetkých úrovniach podrobnosti územnoplánovacích dokumentácií sa využíva priestorovo-funkčný celok. Zároveň vypustením poslednej vety ide o legislatívno-technickú úpravu systematiky návrhu zákona a odstránenie nadbytočnej duplicity uvedenej vety smerom k splnomocňujúcim ustanoveniam.
53.V § 19 ods. 2 písm. h) a § 20 ods. 2 písm. k) sa slovo „polohy“ nahrádza slovami „oblastí alebo koridorov pre umiestnenie zelenej infraštruktúry vo verejnom záujme a oblastí“, slovo „na“ sa nahrádza slovom „pre“ a za slová „vo verejnom záujme“ sa vkladajú slová „regionálneho a nadregionálneho významu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia, nakoľko Koncepcia územného rozvoja Slovenska a Koncepcia územného rozvoja regiónu sa nespracováva v podrobnosti územnoplánovacích dokumentácií obce či zóny s vyznačením konkrétnych trás a polôh stavieb vo verejnom záujme.
54.V § 20 ods. 2 písm. i) a v § 22 ods. 3 písm. i) sa slová „geodynamickými procesmi“ nahrádzajú slovami „geologickými javmi“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
55.K § 20
V § 20 ods. 2, písm. j) sa slová „využívania územia“ nahrádzajú slovami „funkčného využívania územia“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenie v zmysle zabezpečenia dôsledného používania návrhom zákona zavedených základných pojmov [§ 5 písm. g)].
56.V § 20 ods. 2 písm. l) sa slovo „mikroregióny“ nahrádza slovami „územie mikroregiónu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
57.V § 21 ods. 4 sa slovo „spracovanie“ nahrádza slovami „územie pre obstaranie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
58.V § 21 ods. 5 sa prvé slovo „spracovaný“ nahrádza slovom „schválený“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
59.V § 22 ods. 1 druhej vete sa za slová „územný plán obce“ vkladá bodkočiarka a slová „táto povinnosť zaniká, ak je celé územie obce súčasťou územného plánu mikroregiónu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
60.V § 22 ods. 3 písm. g) sa slová „s ohľadom na znevýhodnené osoby, alebo zraniteľné osoby“ nahrádzajú slovami „vrátane dostatočných územne priestorových podmienok pre bývanie s ohľadom na znevýhodnené osoby, alebo zraniteľné osoby, ktorými aj osoby žijúce v priestorovo separovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej chudoby“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
61.V § 22 ods. 3 písm. l) a v § 23 ods. 3 písm. g) sa za slovo „vymedzenie“ vkladajú slová „plôch pre umiestnenie zelenej infraštruktúry vo verejnom záujme a“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia z dôvodu doplnenia prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré môžu byť rovnako tak vymedzované vo verejnom záujme.
62.V § 22 ods. 5 prvej vete sa za slová „plánu obce“ vkladajú slová „alebo územného plánu mikroregiónu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
63.V § 22 sa vypúšťa odsek 7.
Navrhovanou úpravou ide sa vypúšťa možnosť pre Hlavné mesto SR Bratislavu a mesto Košice obstarávať Metropolitný územný plán, ktorý by zahŕňal aj iné ako katastrálne územia týchto metropol..
64.V § 23 ods. 2 prvej vete sa za slová „územný plán zóny,“ vkladajú slová „ak jeho spracovanie určuje územný plán obce alebo územný plán mikroregiónu, ak bol spracovaný, alebo“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak aby bolo jasné, že spracovanie územného plánu zóny nie je podmienené len jeho vymedzením v územnom pláne obce.
65.V § 23 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „a statickú dopravu vo vzťahu k vymedzenému územiu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia z dôvodu neopodstatneného uvedenia jedného z prvkov dopravnej infraštruktúry.
66.K § 23
V § 23 ods. 3 písm. f) sa slová „podmienky na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy“ nahrádzajú slovami „opatrenia na zmiernenie zmeny klímy“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky koriguje navrhované ustanovenie v zmysle v zákone použitých pojmov [napr. § 20 ods. 2 písm. i) a § 22 ods. 3 písm. i)].
67.§ 24 ods. 1 a § 24 pôvodnom odseku 8 tretej vete sa slová „o stavebnom zámere“ nahrádzajú slovami „o povolení stavby“.
Navrhovanou úpravou ide o vyhovenie požiadavky v čo najväčšej miere zachovať známe a zaužívané pojmy no s prihliadnutím na to, aby tým nedošlo k podstatnej zmene v novo navrhovanom prístupe a systematike rekodifikácie stavebnej legislatívy.
68.V § 24 ods. 2 druhej vete sa za slová „z hľadiska súladu“ vkladajú slová „stavebného zámeru alebo činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
69.V § 24 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) Koncepcia územného rozvoja Slovenska.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
70.V § 24 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa čiarka a slová „alebo územný plán obce nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa,“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Samosprávny kraj je príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska aj v časti, v ktorej územný plán obce nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak, aby samosprávny kraj v čase nesúladu územnoplánovacej dokumentácie nižšieho a vyššieho stupňa vydával záväzné stanovisko resp. aby suploval právomoc obce len v prípade a v rozsahu, v ktorom je územný plán obce nesúladný.
71.V § 24 ods. 5 sa slová „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice“ nahrádzajú slovami „orgán územného plánovania, ktorý schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, že spôsob vydávania záväzného stanoviska v Bratislave a Košiciach a príslušný subjekt na jeho vydávanie upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice a štatút daného mesta.
72.V § 24 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou ide o vypustenie ustanovenia umožňujúceho orgánu územného plánovania podmieňovať vydanie kladného záväzného stanoviska splnením dodatočných podmienok resp. dodatočnej výstavby zo strany stavebníka, ktoré nad rámec požiadaviek územnoplánovacej dokumentácie pre dané územie.
73.V § 24 pôvodnom ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo do schválenia ich zmien a doplnkov, ktoré v procese obstarávania, na ktoré musí byť v záväznom stanovisku alebo v lehote platnosti záväzného stanoviska stavebník upozornený“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová alebo do schválenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny alebo do schválenia ich zmien a doplnkov, na ktoré musí byť v záväznom stanovisku alebo v lehote platnosti záväzného stanoviska stavebník upozornený“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak, aby bola zabezpečená právna istota stavebníka.
74.K § 24
V § 24 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné a zmätočné slová vzhľadom na terminológiu návrhu zákona, v ktorej sa v súvislosti s činnosťami vyplývajúcimi z osobitných predpisov používa výhradne výraz „povolenia“ (napr. § 18 ods. 2, § 24 ods. 1).
75.V § 24 pôvodnom odseku 9 sa slovo „úradom“ nahrádza slovom „ministerstvom“.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
76.V § 24 pôvodný odsek 10 znie:
„(10) Ak ministerstvo zistí, že záväzné stanovisko bolo vydané v rozpore s ustanoveniami odsekov 2 6, upozorní na to orgán územného plánovania, ktorý záväzné stanovisko vydal. Orgán územného plánovania môže po upozornení vydať nové záväzné stanovisko, ktorým nahradí svoje rozporné záväzné stanovisko pokiaľ podnetu stavebníka alebo stavebného úradu v celom rozsahu vyhovie. Ak do 21 dní od
upozornenia orgán územného plánovania nevydá nové záväzné stanovisko, ktorým nahradí svoje rozporné záväzné stanovisko, vydá nové záväzné stanovisko ministerstvo. Zároveň upovedomí stavebníka alebo stavebný úrad, ktorý podal podnet.“.
Odôvodnenie:
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia a doplnenie možnosti nahradenia rozporného záväzného stanoviska autoremedúrou orgánu, ktorý toto rozporné záväzné stanovisko vydal a taktiež o legislatívno-technickú úpravu vzhľadom na vypustenie odseku 7.
77.V § 24 pôvodnom ods. 11 prvej vete sa slovo „úradu“ nahrádza slovom „ministerstva“ a druhá veta znie:
„Podanie správnej žaloby podľa prvej vety má odkladný účinok.“.
Odôvodnenie:
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia a vzhľadom na jeho úpravu o vypustenie nadbytočného znenia.
78.V § 25 ods. 2 sa slová „ich obstarávateľmi“ nahrádzajú slovami „orgánmi územného plánovania“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
79.V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako platforma“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
80.V § 25 ods. 4 sa slová „účastníci konania“ nahrádzajú slovom „osoby“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak , aby zahŕňali všetky osoby v procesoch zákona o výstavbe.
81.V § 25 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „vedie“ nahrádza slovom „používa“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
82.V § 25 ods. 6 písm. b) sa za slová „územnoplánovaciu dokumentáciu“ vkladajú slová „a údaje o jej schválení orgánom územného plánovania“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
83.V § 25 ods. 6 písm. c) sa pred slová „údaje katastra“ vkladá slovo „vybrané“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
84.V § 25 ods. 6 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) ďalšie vybrané údaje evidované v informačných systémoch a registroch orgánov verejnej moci.“.
Navrhovanou úpravou ide o doplnenie ustanovenia o možnosť využitia aj iných údajov ako len údajov o území, ktoré majú vplyv na územné plánovanie a výstavbu a sú vedené v informačných systémoch a registroch orgánov verejnej moci. Ide napríklad o údaje o sieti zdravotníckych zariadení, školskej sieti, stavbách pamiatkovej ochrany, pozemkových spoločenstvách, údajoch vedených sociálnou poisťovňou o štruktúre obyvateľstva v danom území.
85.V § 25 sa za ods. 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Odsekom 6 nie je dotknuté plnenie úloh orgánov verejnej moci ako správcov informačných systémov verejnej správy podľa osobitných predpisov.
(9) Úrad poskytuje údaje z informačného systému, vrátane osobných údajov orgánom verejnej moci v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a bez súhlasu dotknutých osôb, v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov. Úrad dohodou upraví konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovania údajov.“.
Doterajšie odseky sa primerane preznačia.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia tak, aby bolo jasné, že spravovanie, vedenie, obsah údajov a ich aktualizácia v zdrojových informačných systémoch verejnej správy, ktorých údaje používa informačný systém územného plánovania a výstavby nie je zákonom o územnom plánovaní dotknutá a tieto povinnosti plnia jednotlivý správcovia. Odsekom 9 sa zabezpečuje možnosť výmeny údajov medzi orgánmi verejnej moci, ktorej rozsah, spôsob a špecifikáciu upraví zmluvná dohoda.
86.V § 27 ods. 4 písm. b) sa za slová „prípravné práce“, vkladajú slová „obstaranie a spracovanie zadania a jeho predloženie na schválenie,“.
Navrhovanou úpravou ide precizovanie ustanovenia.
87.V § 28 ods. 6 poslednej vete sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa prvej vety“.
Navrhovanou úpravou ide legislatívno-technickú úpravu vnútorného odkazu.
88.V § 29 ods. 1 písm. e) sa za slová „vypracovanie zadania“ vkladajú slová „orgánom územného plánovania v spolupráci s odborne spôsobilou osobou a spracovateľom“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu kto je oprávnený na vypracovanie zadania ako podkladu na spracovanie príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
89.V § 29 ods. 2 písm. a) sa slová „údaje zadania“ nahrádzajú slovom „zadanie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu.
90.V § 29 ods. 5 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
Navrhovanou úpravou ide o predĺženie lehoty na podanie námietok alebo podnetov zo strany verejnosti k oznámeniu o začatí obstarávania príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
91.§ 29 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Orgán územného plánovania po skončení prerokovania podľa odseku 5 vyhodnotí pripomienky z prerokovania a upraví zadanie podľa výsledku prerokovania.
(8) Upravený návrh zadania predloží orgán územného plánovania schvaľujúcemu orgánu územného plánovania na schválenie. Schválené zadanie orgán územného plánovania zverejní na svojom webovom sídle, úradnej tabuli a v mieste obvyklým spôsobom.
(9) Schválené zadanie je záväzným podkladom na vypracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie vrátane vypracovania zmien a doplnkov príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. Schválené zadanie stráca platnosť po uplynutí dvoch rokov od schválenia, ak sa nezačalo s obstarávaním návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“.
Navrhovanou úpravou ide a precizovanie textu ustanovenia, nakoľko ide o vyhodnotenie pripomienok z prerokovania, úpravu, schválenie zadania a následné určenie jeho záväznosti.
92.V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo inej činnosti“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
93.K § 30 a 35
V § 30 ods. 1 a § 35 ods. 4 sa slová „§ 6 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. b)“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
94.V § 30 ods. 3 prvej vete sa za druhým slovom „uzávera“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob určenia, výšku náhrady a spôsob uplatnenia si nároku za obmedzenie práv vlastníka pozemku“.
Navrhovanou úpravou ide o vypustenie vyplácania náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva stavebnou uzáverou. Zároveň sa v § 40 vypúšťa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vyhlášky, ktorá určuje spôsob výpočtu takejto náhrady.
95.K § 30
V § 30 ods. 3 poslednej vete sa za slovom „území“ vypúšťa čiarka a slová „ktorého vlastnícke právo je riešeným územím dotknuté“.
Pozmeňujúci návrh vypúšťa nadbytočné slová, nakoľko v prípade vyhlásenia stavebnej uzávery je potencionálne dotknuté vlastnícke právo všetkých vlastníkov resp. správcov nehnuteľností na riešenom území.
96.K § 31
V § 31 ods. 5 sa slová „Oznámenie o prerokovávaní“ nahrádzajú slovami „Oznámenie o začatí prerokovania“ a v ods. 12 sa slová „v oznámení o prerokovaní“ nahrádzajú slovami „v oznámení o začatí prerokovania“.
Pozmeňujúci návrh zabezpečuje dôsledné uplatňovanie legislatívnej skratky zavedenej v § 31 ods. 5 návrhu zákona.
97.V § 31 ods. 5 sa slová „ako 30 dní“ nahrádzajú slovami „ako 45 dní“.
Navrhovanou úpravou sa sleduje doplnenie ustanovenia o predĺženie lehoty na uplatnenie pripomienok verejnosti, najmä v mestách s mestskými časťami alebo s väčším počtom obyvateľov.
98.V § 31 ods. 6 sa za slovo „nevyjadria“ vkladajú slová „alebo ak v tejto lehote nepožiadajú orgán územného plánovania o predĺženie lehoty s odôvodnením najviac o 30 dní“.
Navrhovanou úpravou sa sleduje doplnenie ustanovenia o možnosť pre dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby, požiadať orgán územného plánovania o predĺženie lehoty na vyjadrenie, nakoľko v niektorých prípadoch je potrebné z ich strany vykonať hlbšie preskúmanie podkladov, archívnych materiálov a prípadne vykonať nové merania či zamerania sietí v území .
99.V § 31 ods. 8 druhej vete sa za slovom „pôsobnosť“ vypúšťa čiarka a vkladá slovo „a“ a vypúšťajú sa slová „a môže určiť časovú platnosť svojho stanoviska“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v záujme zachovania právnej istoty.
100.V § 31 ods. 14 sa slovo „úrad“ nahrádza slovom „ministerstvo“ a slovo „Úrad“ sa nahrádza slovom „Ministerstvo“.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
101.K § 31
V § 31 ods. 19 prvej vete sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „svojom“ a v druhej vete sa slovo „jeho“ nahrádza slovom „jej“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
102.V § 31 ods. 22 sa slovo „úradu“ nahrádza slovom „ministerstvu“ a slovo „Úrad“ sa nahrádza slovom „Ministerstvo“.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
103.V § 31 odsekoch 21 24 sa slová „desiatich dní“ nahrádzajú slovami „30 dní od doručenia návrhu územnoplánovacej dokumentácie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v záujme zachovania právnej istoty.
104.V § 31 ods. 24 sa slová „odboru posudzovania vplyvov“ nahrádzajú slovami „orgánu posudzovania vplyvov“.
Navrhovanou úpravou sa prerozdeľujú kompetencie medzi Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky na úseku územného plánovania.
105.V § 31 ods. 26 sa vypúšťajú slová „štátnej správy“ a za slová „ak došlo“ sa vkladajú slová „k technickej chybe v písaní, počítaní alebo inej zrejmej chybe alebo zrejmej nesprávnosti, ak došlo“.
Navrhovanou úpravou ide precizovanie ustanovenia a o doplnenie ďalšieho liberačného dôvodu kedy sa môže dotknutý orgán odchýliť v opakovanom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie od svojho pôvodného stanoviska.
106.V § 31 ods. 27 sa za slová „schvaľujúcemu orgánu“ vkladajú slová „územného plánovania“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie:
„Ak dôjde k predloženiu a schváleniu návrhu územnoplánovacej dokumentácie bez splnenia podmienky podľa prvej vety, takáto územnoplánovacia dokumentácia je v celom rozsahu neplatná.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v záujme zachovania právnej istoty.
107.V § 32 odsekoch 5 a 6 sa za slová „v lehote siedmich dní“ vkladajú slová „od doručenia správy o stave územnoplánovacej dokumentácie“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v záujme zachovania právnej istoty.
108.K § 32
V § 32 ods. 6 sa slovo „zaujmú“ nahrádza slovom „zaujme“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
109.K § 33
V § 33 ods. 1 sa slová „stavby diaľnice, cesty I. triedy, železničnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry, stavieb vo verejnom záujme a opatrenia na ochranu pred povodňami“ nahrádzajú slovami „stavieb vo verejnom záujme“.
Pozmeňujúci návrh z výpočtu druhov stavieb vypúšťa tie, ktoré sa v zmysle § 5 písm. w) návrhu zákona považujú za druh stavieb vo verejnom záujme.
110.V § 33 ods. 2 sa slová „iným obvyklým spôsobom“ nahrádzajú slovami „iným v mieste obvyklým spôsobom“ a v tretej vete sa slová „podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ a posledná veta sa vypúšťa.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v záujme zachovania právnej istoty a odstránenia zmätočnosti.
111.§ 34 sa vypúšťa.
Doterajšie paragrafy sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa vypúšťa možnosť zabezpečenia obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
112.V pôvodnom § 35 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v nadväznosti na zrušenie možnosti zabezpečenia obstarania
a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
113.K § 36
V § 36 ods. 1 sa slová „§ 24 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 4“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávne uvedený vnútorný odkaz, ktorý určuje územnú príslušnosť subjektov samosprávy na vypracovanie záväzného stanoviska.
114.V pôvodnom § 36 sa vypúšťajú odseky 2 4. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia v nadväznosti na zrušenie možnosti zabezpečenia obstarania a spracovania územnoplánovacej dokumentácie fyzickou alebo právnickou osobu so záujmom v území.
115.V pôvodnom § 39 odsekoch 1 a 2 sa vypúšťa posledná veta.
Navrhovanou úpravou ide o legislatívno-technickú úpravu systematiky návrhu zákona a odstránenie nadbytočnej duplicity uvedených viet smerom k splnomocňujúcim ustanoveniam.
116.K § 40
V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „o územnotechnických požiadavkách“ nahrádzajú slovami „územnotechnické požiadavky“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
117.V pôvodnom § 40 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená sa primerane preznačia.
Navrhovanou úpravou ide o vypustenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vyhlášky, ktorá určuje spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva stavebnou uzáverou v nadväznosti na vypustenie tejto náhrady v § 30 ods. 3.
118.V pôvodnom § 40 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) podrobnosti o rozsahu, štruktúre, forme a spôsobe evidencie údajov v informačnom systéme a o obsahu elektronického výpisu z informačného systému,“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
119.V pôvodnom § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo ich miestne časti, ak tak ustanoví štatút mesta,“ a slová „nariadením mesta“ sa nahrádzajú slovom „nariadením“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
120.V pôvodnom § 41 ods. 1 sa za slovo „zachované“ vkladá čiarka a slová „ak nie je ustanovené inak“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
121.V pôvodnom § 41 odsek 2 znie:
„(2) Obec, ktorá nemá územný plán je povinná obstarať a schváliť územný plán obce podľa tohto zákona do 31. marca 2032. Ak obec nemá územný plán obce, vydáva do času schválenia územného plánu vyjadrenie pre rozhodnutie o povolení stavby a pre povoľovaný zámer činnosti, ktoré má odporúčací charakter.“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
122.V pôvodnom § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 33“.
Legislatívno-technická úprava prechodných ustanovení zohľadňujúca pripravenosť informačného systému územného plánovania a výstavby, ktorý je podmienkou aplikácie nových pravidiel stavebnej legislatívy do praxe.
123.K § 41
V pôvodnom § 41 ods. 4 sa slová pre rozhodovanie o stavebnom zámere nahrádzajú slovami „pre rozhodovanie o stavebnom zámere podľa zákona o výstavbe“.
Pozmeňujúci návrh dopĺňa citované prechodné ustanovenie v zmysle doplnenia odkazu na predmetný právny predpis tak, ako je to napr. v § 18 ods. 2, § 22 ods. 5, § 24 ods. 1 návrhu zákona.
124.V pôvodnom § 41 ods. 5 sa slová „pred účinnosťou tohto zákona“ nahrádzajú slovami „podľa doterajších predpisov a neskončilo schválením územnoplánovacej dokumentácie do 31. marca 2024“.
Legislatívno-technická úprava prechodných ustanovení zohľadňujúca pripravenosť informačného systému územného plánovania a výstavby, ktorý je podmienkou aplikácie nových pravidiel stavebnej legislatívy do praxe.
125.V pôvodnom § 41 odsek 6 znie:
„(6) Orgán územného plánovania je povinný obstarať a schváliť záväznú časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska do 31. marca 2027 a záväznú časť Koncepcie územného rozvoja regiónu do 31. marca 2028.“.
Legislatívno-technická úprava prechodných ustanovení zohľadňujúca pripravenosť informačného systému územného plánovania a výstavby, ktorý je podmienkou aplikácie nových pravidiel stavebnej legislatívy do praxe.
126.V pôvodnom § 41 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu nadbytočnosti predmetného ustanovenia.
127.V pôvodnom § 41 pôvodnom ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa § 13 ods. 1 písm. c)“ a slovo „desať“ sa nahrádza slovom „pätnásť“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia lehôt a nediskriminácie.
128.V pôvodnom § 41 pôvodnom ods. 10 sa za slovo „sprístupní“ vkladajú slová „k 1. aprílu 2024“ a slová „kapacít stavieb dopravnej infraštruktúry“ sa nahrádzajú slovami „kapacít stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
129.V pôvodnom § 41 pôvodnom ods. 11 sa slová „projektu schváleného stavebného zámeru“ nahrádzajú slovami „platného stavebného povolenia“.
Navrhovanou úpravou ide o precizovanie textu ustanovenia.
130.V pôvodnom § 44 sa slová „1. januára 2023“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2024“.
V súvislosti s touto zmenou sa
-v § 41 ods. 3 slová „31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „31. marca 2024“, slová „31. decembra 2030“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2032“ a slová „1. januára 2031“ sa nahrádzajú slovami „1. apríla 2032“.
-v § 41 odsekoch 4, 8, 9 a 11 sa slová „31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „31. marca 2024“.
Legislatívno-technická úprava účinnosti návrhu zákona zohľadňujúca pripravenosť informačného systému územného plánovania a výstavby, ktorý je podmienkou aplikácie nových pravidiel stavebnej legislatívy do praxe.