______________________________________________________________________________  
Materiál na rokovanie  
Číslo: NBS1-000-070-106  
Národnej rady Slovenskej republiky  
941  
Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska  
za rok 2021  
Materiál sa predkladá:  
Návrh uznesenia:  
V zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej  
rady Slovenskej republiky č. 566/1992  
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení  
neskorších predpisov  
Národná rada Slovenskej republiky  
berie na vedomie  
„Správu o výsledku hospodárenia Národnej  
banky Slovenska za rok 2021“  
Predkladá:  
Obsah materiálu:  
1. Predkladacia správa  
Peter Kažimír  
2. Správa nezávislého audítora a Účtovná  
závierka NBS k 31. decembru 2021  
3. Dodatok správy nezávislého audítora  
k správe o výsledku hospodárenia  
Národnej banky Slovenska za rok 2021  
a Správa o výsledku hospodárenia NBS  
za rok 2021  
guvernér  
Národnej banky Slovenska  
Bratislava, marec 2022  
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
Časť 1  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2021  
________________________________________________________________________________________________________  
PREDKLADACIA SPRÁVA  
Negatívne vplyvy na ekonomiku spôsobené pandémiou pokračovali a prehlbovali sa aj v roku 2021.  
Prítomnosť opatrení centrálnych bánk chrániacich ľudí, ekonomiku a finančný sektor jednot-  
livých krajín bola nevyhnutná aj napriek sprievodným finančným nákladom. Národná banka Slo-  
venska spoločne s celým Eurosystémom preto aktívne konala v snahe pomôcť zmierňovať  
dopady pandémie. Neštandardné, no nevyhnutné opatrenia menovej politiky sa však nezaobišli  
bez negatívneho vplyvu na výnosy a náklady banky a to v celkovej sume 288 mil. EUR.  
Napriek negatívnym efektom pandémie sa zisk Národnej banky Slovenska viac než zdvojnásobil  
a dosiahol 63 mil. EUR. Zároveň sa podarilo zlepšiť vlastné imanie o 294 mil. EUR. Trend  
zlepšovania vlastného imania banky a postupného umorovania straty z minulých období  
je dlhodobý. Za posledných päť rokov sa vlastné imanie zlepšilo už o viac ako 1,5 miliardy EUR.  
Pokračovali sme v nákupoch cenných papierov v rámci Pandemic Emergency Purchase  
Programme (ďalej len „program PEPP“) a cielených refinančných operáciách programov  
Pandemic Emergency Longer-term Refinancing Operations(ďalej len „PELTRO) a Targeted  
Longer-term Refinancing Operations III (ďalej len „TLTRO III). Program PEPP s objemom  
1,85 bilióna EUR predstavuje program nákupu pandemických aktív eliminujúcich vplyv pandémie  
na ohrozenie cenovej stability a fungovanie transmisného mechanizmu v rámci menovej politiky.  
V decembri 2021 Rada guvernérov rozhodla o predĺžení časového horizontu reinvestovania istiny  
zo splatených cenných papierov minimálne do konca roka 2024. Splácanie PEPP portfólií bude  
prebiehať riadeným spôsobom, aby nedošlo k ovplyvneniu primeraného nastavenia menovej  
politiky. NBS spoločne s celým Eurosystémom takto nakúpili slovenské vládne dlhopisy  
v hodnote 25 mld. EUR, čo predstavuje približne polovicu celkového dlhu Slovenska.  
Cieľom dlhodobejších refinančných operácií TLTRO III pokračujúcich v roku 2021 s ešte vyššími  
objemami ako minulý rok, je poskytnutie dostupnej likvidity finančnému sektoru. Dostupné  
financovanie bánk zásadným spôsobom prispieva k úverovaniu podnikov a domácností,  
čo následne vplýva na investície, spotrebu a celkové oživovanie ekonomiky. Národná banka  
Slovenska od vypuknutia pandémie takto doplnila likviditu v celkovom objeme 10 mld. EUR,  
z toho väčšiu časť v roku 2021.  
Objem menovo-politického portfólia NBS sa tak za rok 2021 zvýšil o 15 mld. EUR, pričom  
9 mld. EUR smerovalo do nákupov najmä pandemických cenných papierov programu PEPP  
a 6 mld. EUR do refinančných operácií TLTRO III. Celkovo počas dvoch pandemických rokov  
vzrástol objem menovo-politického portfólia o 27,6 mld. EUR na súčasnú úroveň 50 mld. EUR.  
Pokračujúce zefektívňovanie správy investičných rezerv zásadným spôsobom prispelo  
k čistému výnosu z finančných činností, ktorý v minulom roku dosiahol 159 mil. EUR.  
Z cenných papierov v menovo-politickom portfóliu banka odviedla do štátneho rozpočtu zrážkovú  
daň v objeme 47 mil. EUR. Pre pokrytie finančných rizík v kontexte neustávajúceho rastu menovo-  
politických portfólií banka zároveň navýšila všeobecnú rezervu na finančné riziká o ďalších  
100 mil. EUR na takmer 1 miliardu EUR.  
Čisté náklady emisných činnosti v roku 2021 dosiahli objem 4 mil. EUR. Banka realizovala  
robu 23 mil. ks bankoviek v nominálnej hodnote 20 EUR, razbu 34 mil. ks obehových euromincí  
ako aj ďalšie emisie súborov obehových euromincí, pamätných euromincí a 9 typov zberateľských  
min.  
Prevádzkové náklady v roku 2021 dosiahli celkom 102 mil. EUR. klady na zamestnancov,  
vrátane sociálnych nákladov, predstavujú čiastku 70 mil. EUR. Správne a prevádzkové náklady  
v roku 2021 vzrástli v súlade s priemernou infláciou za rok 2021 o 3%. NBS v minulom roku začala  
1
Časť 1  
RODBANKA SLOVENSKA  
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2021  
________________________________________________________________________________________________________  
implementovať zmeny vyplývajúce z redizajnu inštitúcie a po prvý krát sa za takmer 10 rokov znížil  
evidenčný počet zamestnancov. Ide o výsledok prvých výstupov z redizajnu procesov v Národnej  
banke Slovenska, ktorý pokračuje aj v roku 2022.  
Investície do finančného vzdelávania, ktoré patrí medzi strategické priority NBS, sa medzi-  
ročne viac než zdvojnásobili na úroveň 1 mil. EUR. K zlepšovaniu finančnej gramotnosti obyva-  
teľov Slovenska prispieva prostredníctvom projektu „5 peňazí”. Projekt prináša verejnosti  
informácie, rady a poučenia, ktoré jej majú pomôcť zorientovať sa v oblasti financií. Ide najmä  
o online aktivity, využívanie webovej stránky 5penazi.sk či vzdelávací obsah vytvorený pre sociálne  
siete a grantovú podporu vybraných projektov.  
Ostatné výnosy boli tvorené príspevkami a poplatkami dohliadaných subjektov a prijatými poplat-  
kami za využívanie tuzemského medzibankového platobného systému SIPS. Spolu  
s prevádzkovými výnosmi dosiahli sumu 12 mil. EUR. Výška výnosov pritom zohľadňuje mimo-  
riadne odpustenie príspevkov dohliadaným subjektom finančného trhu v prvom polroku 2021  
vo výške 7,5 mil. EUR v nadväznosti na rozhodnutie NBS z roku 2020, ktorého účelom bolo zmier-  
niť negatívny vplyv pandémie na finančný sektor.  
„Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021je v lade so zákonom  
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska predložená Národnej rade Slovenskej republiky  
v zákonnom termíne do 31. marca 2022.  
Súčasťou predkladaného materiálu je Správa nezávislého audítora a účtovná závierka NBS  
k 31.decembru 2021 (časť 2 materiálu) a Dodatok správy nezávislého audítora k správe o výsledku  
hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021 a Správa o výsledku hospodárenia NBS za rok  
2021 (časť 3 materiálu). Audítor vydal k účtovnej závierke Národnej banky Slovenska  
k 31. 12. 2021 nemodifikovanú správu nezávislého audítora, tzn. vyjadril názor, že účtovná závierka  
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie banky k 31. decembru 2021 a výsledku jej hos-  
podárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s usmernením ECB, Medzinárodnými  
štandardmi pre finančné vykazovanie a zákonom o účtovníctve.  
Dodatok správy nezávislého audítora k správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska  
za rok 2021 potvrdzuje konzistentnosť údajov medzi účtovnou závierkou a hodnotením výsledkov  
hospodárenia.  
2
Časť 2  
Správa nezávislého audítora  
a
Účtovná závierka  
Národnej banky Slovenska  
k 31. decembru 2021