1
z 24. marca 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019
Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) pôsobil ako športovec najmenej tri roky v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky, ak ide o
1.učiteľa prvého stupňa základnej školy,
2.učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo
3.školského trénera.“.
2. V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) pôsobil ako športovec najmenej päť rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky, ak ide o
1.učiteľa prvého stupňa základnej školy,
2.učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo
3.školského trénera.“.
2
3. § 30 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Riaditeľ môže školského trénera, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec pôsobil ako športovec najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.
(5) Riaditeľ môže učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa predmetu telesná výchova a športová výchova alebo školského trénera, ktorý vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo príslušnú podkategóriu pedagogického zamestnanca, zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak pedagogický zamestnanec pôsobil ako športovec najmenej sedem rokov v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky, obdobnej súťaži v zahraničí alebo v športovej reprezentácii Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky