1
z 23. marca 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 345/2021 Z. z. a zákona č. 415/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Poslaním vysokých škôl, ktoré súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať vedomosti,
2
zručnosti, múdrosť, tvorivosť a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.“.
2.V § 1 ods. 3 sa za slovo „vzdelávania“ vkladajú slová „v súlade s potrebami spoločnosti“.
3.V § 1 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a) umožnením prístupu k najvyššiemu vzdelaniu najmä v súlade s potrebami spoločnosti tak, aby vzdelávanie pripravilo absolventa s vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou najmä na zodpovedajúce uplatnenie v praxi a výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť,
b) poskytnutím vzdelávania v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, ktoré umožňuje získavať, rozširovať, prehlbovať alebo obnovovať znalosti z rôznych oblastí poznania a kultúry a je podstatnou súčasťou celoživotného vzdelávania na najvyššej úrovni,“.
4.§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Vysoké školy podporujú študentov a ich účasť pri výkone samosprávnych pôsobností vysokých škôl.“.
5.V § 2 ods. 6 sa slová „prvého stupňa“ nahrádzajú slovami „aspoň v jednom stupni“.
6.V § 2 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Vysoké školy umožňujú študentom aktívne sa podieľať na činnostiach a riadení vysokej školy a jej súčasti, najmä ak ide o zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, organizáciu štúdia a rozhodovanie vo veciach akademických práv a povinností študentov.“.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.
7.V § 5 ods. 2 sa slová „akademickej samosprávy 7)“ nahrádzajú slovami „verejnej vysokej školy“.
8.V § 5 ods. 3 prvá veta znie: „Verejná vysoká škola sa môže rozdeliť len na vysoké školy, zlúčiť sa alebo splynúť môže len s inou vysokou školou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.
9.V § 6 ods. 4 sa slová „ustanovenom v § 23“ nahrádzajú slovami „určenom štatútom verejnej vysokej školy“.
10. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Orgány verejnej vysokej školy
(1) Orgánmi verejnej vysokej školy orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy a ďalšie orgány verejnej vysokej školy.
(2) Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú
a)akademický senát verejnej vysokej školy,
3
b)rektor,
c)vedecká rada, umelecká rada alebo vedecká a umelecká rada (ďalej len „vedecká rada verejnej vysokej školy“) a
d)disciplinárna komisia verejnej vysokej školy pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia verejnej vysokej školy“), ak § 13 ods. 4 neustanovuje inak.
(3) Ďalšími orgánmi verejnej vysokej školy sú kvestor a správna rada verejnej vysokej školy.
(4) Verejná vysoká škola môže ako ďalší orgán verejnej vysokej školy zriadiť aj orgán na plnenie úloh v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a iné orgány.“.
11.V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Akademický senát verejnej vysokej školy sa skladá z volených zástupcov akademickej obce verejnej vysokej školy. Akademický senát verejnej vysokej školy najmenej 15 členov a najviac 66 členov, z toho najmenej jedna tretina je vyhradená pre študentov. Ak sa verejná vysoká škola člení na fakulty, v akademickom senáte verejnej vysokej školy zastúpenie každá fakulta.“.
12.V § 8 ods. 3 sa slová „prodekana, kvestora a tajomníka fakulty“ nahrádzajú slovami „kvestora, vedúceho súčasti verejnej vysokej školy podľa § 21 ods. 1 písm. b) a c) a funkciou iných orgánov vysokej školy alebo fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy“.
13.V § 8 ods. 5 druhej vete sa za slovo „kvestor“ vkladajú slová „a predseda správnej rady verejnej vysokej školy“ a za slovo „senátu“ sa vkladajú slová „verejnej vysokej školy“.
14.V § 8 ods. 8 štvrtej vete sa slovo „rokovaní“ nahrádza slovom „zasadnutí“.
15. V § 8 ods. 9 celom texte sa za slová „obdobie členov akademického senátu“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „verejnej vysokej školy“ a za slovo „zlúčia“ sa vkladajú slová „alebo zrušia“.
16.§ 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1)Akademický senát verejnej vysokej školy
a)schvaľuje na návrh
1. rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. a), c) f) a j) m), a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy, aj vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. n),
2. predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15 ods. 1 písm. g) až i); zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora schvaľuje pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy,
3. dekana vnútorné predpisy fakulty, o ktorých to určí štatút verejnej vysokej školy,
b) schvaľuje na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy
1. dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
4
2. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
3. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
4. rozpočet verejnej vysokej školy,
5. metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
c) prerokúva na návrh rektora pred rokovaním správnej rady verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy,
d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
e) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy a majetkom verejnej vysokej školy a oznamuje výsledky kontroly správnej rade verejnej vysokej školy,
f) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie štatút verejnej vysokej školy nezveril inému orgánu,
g) vyjadruje sa k podnetom a stanoviskám správnej rady verejnej vysokej školy podľa § 41 ods. 12,
h) volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady vysokých škôl,
i) podáva akademickej obci verejnej vysokej školy raz za rok správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky,
j) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty určených štatútom verejnej vysokej školy, ak zriadené, za podmienok a v rozsahu určenom v štatúte verejnej vysokej školy,
k) schvaľuje výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
l) schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 3 písm. a), b) a d) f) pred ich predložením na schválenie správnej rade verejnej vysokej školy, ak je cena majetku, hodnota vkladu alebo výška úveru vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
m) berie na vedomie správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy,
n) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2) Návrhy dokumentov podľa odseku 1 písm. b) a c) prerokuje akademický senát verejnej vysokej školy do 45 dní od ich predloženia rektorom; uplynutím tejto lehoty sa dokumenty podľa odseku 1 písm. b) považujú za schválené a dokumenty podľa odseku 1 písm. c) za prerokované.
(3) Akademický senát verejnej vysokej školy pri výkone pôsobností podľa odseku 1 písm. d) a h) rozhoduje tajným hlasovaním; pri výkone ostatných pôsobností podľa odseku 1 môže rozhodovať tajným hlasovaním, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, alebo ak tak rozhodne.
(4) Pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty verejnej vysokej školy podľa odseku 1 písm. j) je akademický senát verejnej vysokej školy oprávnený vykonávať len v rozsahu
5
schvaľovania zmien vnútorných predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny neboli v rozpore so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo so štatútom príslušnej verejnej vysokej školy.
(5) Ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, štatútom verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty verejnej vysokej školy, akademický senát verejnej vysokej školy je oprávnený vykonať opatrenia, aby sa zloženie príslušného orgánu uviedlo do súladu s príslušným predpisom.
§ 10
Rektor
(1)Rektor je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy, ak § 19 ods. 7 neustanovuje inak.
(2)Rektora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky4) (ďalej len „prezident“). Návrh na vymenovanie alebo návrh na odvolanie rektora podáva prezidentovi minister školstva, ktorému ho podáva akademický senát verejnej vysokej školy do 15 dní od prijatia príslušného uznesenia.
(3)Kandidáta na rektora volí volebné zhromaždenie, ktorého členmi všetci členovia akademického senátu verejnej vysokej školy a všetci členovia správnej rady verejnej vysokej školy, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov volebného zhromaždenia. Volebné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda akademického senátu verejnej vysokej školy. Na prijatie návrhu na odvolanie rektora sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy a nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy. Návrh na odvolanie rektora sa prerokúva na spoločnom zasadnutí akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Kandidát na rektora sa volí a o návrhu na odvolanie rektora sa rozhoduje tajným hlasovaním. Hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora možno uskutočniť aj mimo spoločného zasadnutia akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy.
(4)Člen akademického senátu verejnej vysokej školy a člen správnej rady verejnej vysokej školy nemôže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora príslušnej verejnej vysokej školy počas výkonu funkcie člena akademického senátu verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady verejnej vysokej školy. Osoba, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), môže kandidovať vo voľbe kandidáta na rektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.
(5)Voľbu kandidáta na rektora vyhlasuje verejná vysoká škola na svojom webovom sídle, na webovom sídle ministerstva školstva a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo iných inovatívnych komunikačných prostriedkov najneskôr 270 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora. Verejná vysoká škola určí na podávanie návrhov na kandidáta na rektora lehotu najmenej 90 dní a najviac 120 dní a termín voľby najneskôr 30 dní od jej uplynutia. Ak vo voľbe nie je úspešný žiaden uchádzač, opakovaná voľba sa vyhlasuje do 30 dní od ukončenia predchádzajúcej voľby. Ak vysoká škola nemá rektora a nie je vyhlásená voľba kandidáta na rektora, alebo ak sa voľba neuskutočnila, voľba kandidáta na rektora sa vyhlási do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti. Voľba kandidáta na
6
rektora sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
(6)Na zasadnutí volebného zhromaždenia sa koná verejné vypočutie uchádzačov na kandidáta na rektora. Pri verejnom vypočutí sa zisťujú riadiace skúsenosti uchádzačov, ich vzťah k vysokoškolskému vzdelávaniu, vede a technike a vzťah k poslaniu a oblasti pôsobenia príslušnej vysokej školy. Uchádzač zároveň predstaví návrh stratégie rozvoja príslušnej vysokej školy, a ak tak rozhodne volebné zhromaždenie, možno od uchádzača požadovať aj poskytnutie ďalších informácií.
(7)Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na jednej verejnej vysokej škole môže istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.
(8)Výkon funkcie rektora zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia,
b)vzdaním sa funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c)odvolaním z funkcie; výkon funkcie rektora sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d)právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e)obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)Akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy môžu navrhnúť odvolanie rektora, ak rektor
a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b) poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy alebo
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
(10)Rektora zastupujú prorektori v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a odvoláva po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rektor. Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno vymenovať za prorektora najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry. Funkčné obdobie prorektorov je štvorročné.
(11)Ak verejná vysoká škola nemá rektora, akademický senát verejnej vysokej školy poverí do vymenovania nového rektora, najviac na jeden rok, výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina celkového počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy. Túto skutočnosť oznámi akademický senát verejnej vysokej školy bezodkladne ministrovi školstva. Osobu, ktorá dočasne vykonávať funkciu rektora, môže navrhnúť akademický senát verejnej vysokej školy alebo správna rada verejnej vysokej školy. istú osobu nemožno poveriť výkonom funkcie rektora opakovane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ab znie:
3ab) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
7
17.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Pôsobnosť rektora
(1)Rektor
a)riadi verejnú vysokú školu, koná v jej mene a zastupuje ju navonok,
b)navrhuje
1. zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy a
2. zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy,
c)predkladá ministerstvu školstva na vyjadrenie dlhodobý zámer verejnej vysokej školy pred jeho predložením na vyjadrenie vedeckej rade verejnej vysokej školy a na schválenie akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy,
d)predkladá akademickému senátu verejnej vysokej školy a správnej rade verejnej vysokej školy návrh rozpočtu verejnej vysokej školy a návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy; tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať,
e)udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy, ak je zriadený, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
f)predkladá ministrovi školstva návrhy na vymenovanie profesorov schválené vedeckou radou verejnej vysokej školy,
g)udeľuje na návrh vedeckej rady verejnej vysokej školy čestný titul „profesor emeritus“,
h)určuje plat dekana po písomnom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy,
i)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.
(2) Rektor môže vziať späť svoj návrh predložený na zasadnutie kolektívneho orgánu verejnej vysokej školy do hlasovania o ňom.
(3)Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. e) má dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“), alebo v priebehu habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové konanie alebo konanie zastaviť.
8
(4)Ak rektor pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. f) dôvodné pochybnosti, že príslušný orgán nedodržal kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“), alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh príslušnému orgánu na nové konanie, alebo konanie zastaviť.“.
18.V § 11 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „[§ 9 ods. 1 písm. e)]“ a v druhej vete sa slovo „Funkčné“ nahrádza slovami „Ak štatút verejnej vysokej školy neurčuje inak, funkčné“.
19.V § 11 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Členmi vedeckej rady verejnej vysokej školy, ktorí členmi akademickej obce tejto verejnej vysokej školy, môžu byť len osoby, ktoré pôsobia na funkčnom mieste profesora alebo na funkčnom mieste docenta alebo výskumní pracovníci s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo s vedeckým kvalifikačným stupňom I alebo umeleckí pracovníci.“.
20.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Vedecká rada verejnej vysokej školy
a) vyjadruje sa na návrh rektora k dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy,
b) hodnotí pravidelne, najmenej však raz ročne, úroveň verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
c) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole a školiteľov na doktorandské štúdium uskutočňované na vysokej škole,
d) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
e) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,
f) schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením príslušnému orgánu fakulty,
g) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte, schvaľuje ich na návrh orgánu fakulty určeného štatútom verejnej vysokej školy,
h) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov; ak ide o obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte, schvaľuje ich na návrh orgánu fakulty
9
určeného štatútom verejnej vysokej školy,
i) udeľuje významným osobnostiam čestný titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr.h.c.“),
j) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum" (v skratke „DrSc.“),5)
k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady verejnej vysokej školy rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy,
l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov príslušnej verejnej vysokej školy.“.
21.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Ak verejná vysoká škola uskutočňuje študijné programy len na fakultách, disciplinárna komisia verejnej vysokej školy sa zriaďuje, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy. Ak fakulta nemá zriadený orgán, ktorý prejednáva disciplinárne priestupky študentov, disciplinárna komisia verejnej vysokej školy sa zriaďuje vždy a prerokúva aj disciplinárne priestupky študentov príslušnej fakulty.
(5) Disciplinárna komisia po prerokovaní disciplinárneho priestupku predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.“.
22.V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slovo „hospodársky“ vkladá čiarka a slovo „prevádzkový“ a v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorému zodpovedá za svoju činnosť.“.
23.V § 15 ods. 1 písm. d) a § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „funkcií profesorov“ nahrádzajú slovami „funkčných miest profesorov“.
24.V § 15 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora,“.
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená i) až n).
25.V § 15 ods. 1 písm. n) a § 48 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 21 ods. 3)“.
26.V § 15 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) ustanovenia o orgánoch verejnej vysokej školy a systéme akademickej samosprávy, vrátane podmienok, za ktorých kolektívne orgány verejnej vysokej školy oprávnené vykonávať pôsobnosť kolektívnych orgánov fakulty, najmä ak kolektívny orgán fakulty koná v rozpore s právnymi predpismi, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty, ak kolektívny orgán fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty, alebo ak zloženie kolektívneho orgánu fakulty nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom, vnútornými predpismi verejnej vysokej školy alebo s vnútornými predpismi fakulty,“.
27.V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).
10
28.V § 15 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „(§ 23 ods. 1)“.
29.V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) postup pri schvaľovaní vnútorného systému tak, aby ho schvaľoval orgán vysokej školy, ktorého členmi sú študenti.“.
30.V § 16 ods. 1 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „a podnikateľskej činnosti“.
31.V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 89 (ďalej len „dotácia“)“.
32.V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) výnosy z podnikateľskej činnosti verejnej vysokej školy.“.
33.V § 16 ods. 5 sa slovo „rozvoja“ nahrádza slovom „rozvoj“.
34.V § 16 ods. 7 celom texte a ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa § 89“.
35.Nadpis § 16a znie: „Fondy verejnej vysokej školy“.
36.V § 16a ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „finančné“.
37.V § 16a odsek 2 znie:
„(2) Fondy verejnej vysokej školy okrem fondov podľa odseku 1 písm. e) sa tvoria z kladného celkového výsledku hospodárenia verejnej vysokej školy (ďalej len „zisk verejnej vysokej školy“) a výnosov z neho a z finančných prostriedkov podľa odsekov 4, 6 a 7. Účelovo určené peňažné dary a účelovo určené dedičstvo sa použijú v súlade s ich určením. Celkový výsledok hospodárenia verejnej vysokej školy je súčet jej výsledku hospodárenia v hlavnej činnosti a výsledku hospodárenia v podnikateľskej činnosti po zdanení.“.
38.V § 16a ods. 3 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom svojho rozpočtu 16 ods. 3 písm. g)] a“ a slovo „finančných“.
39.V § 16a odsek 9 znie:
„(9) Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty verejnej vysokej školy za predchádzajúci kalendárny rok možno uskutočniť po schválení výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy, a to najneskôr do konca bežného kalendárneho roka.“.
40.V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Úlohu kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy plní správna rada verejnej vysokej školy.“ a tretia veta sa vypúšťa.
41.V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je verejná vysoká škola povinná previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet verejnej vysokej školy vedený v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z predaja tohto majetku môže verejná vysoká škola použiť len na účel a v rozsahu určenom správnou radou verejnej vysokej školy.“.
11
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
42.V § 18 ods. 1 sa slová „s § 15 ods. 2 písm. m)“ nahrádzajú slovami „so štatútom verejnej vysokej školy“.
43.V § 18 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „nie“.
44.V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
45.V § 19 ods. 3 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
46.V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a schválený rozpočet“.
47.V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“ nahrádzajú slovom „agentúre“.
48.V § 20 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. b)]“.
49.V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) iné súčasti určené štatútom verejnej vysokej školy.“.
50.V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Súčasti verejnej vysokej školy zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a po vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy; to platí aj ak ide o zmenu názvu alebo o zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
51.§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Štatút verejnej vysokej školy môže určiť, že na účely verejného obstarávania je fakulta samostatnou prevádzkovou jednotkou.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 6 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
52.§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Fakulta
(1) Fakulta
a) prispieva k plneniu poslania vysokej školy,
12
b) zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh verejnej vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej názov,
c) uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch a
d) vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť.
(2) Fakultu riadi dekan, ktorého vymenúva na štvorročné funkčné obdobie a odvoláva rektor. Na jednej fakulte môže istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Dekana vymenúva rektor na základe výberového konania, alebo ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, na základe voľby. Na výberové konanie na obsadenie funkcie dekana sa vzťahuje osobitný predpis,21b) ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak.
(3) Výberové konanie na obsadenie funkcie dekana vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje verejná vysoká škola; výberové konanie sa vyhlasuje v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. Výberové konanie vyhlasuje verejná vysoká škola na svojom webovom sídle a na webovom sídle určenom ministerstvom školstva najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, výberové konanie sa vyhlasuje do 30 dní od skončenia výkonu tejto funkcie. Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie dekana je verejné vypočutie uchádzačov.
(4) Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana sedem členov. Troch členov výberovej komisie volí a odvoláva kolektívny samosprávny orgán fakulty určený štatútom verejnej vysokej školy, ak je zriadený, inak ich volia a odvolávajú členovia akademickej obce fakulty; najmenej jedným z nich je zástupca študentov. Dvoch členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva rektor. Jedného člena výberovej komisie volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy z osôb, ktoré nie členmi akademickej obce príslušnej fakulty. Jedného člena výberovej komisie vymenúva a odvoláva správna rada verejnej vysokej školy. Ak sa funkcia dekana obsadzuje voľbou, volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, aby v ňom osoby vymenované rektorom mali jednu štvrtinu hlasov, a ostatné osoby boli zástupcami akademickej obce fakulty.
(5) Dekan je v pracovnom pomere s vysokou školou, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Rektor pri vymenovaní dekana uzatvára s dekanom na čas funkčného obdobia zmluvu o výkone funkcie, ktorá obsahuje merateľné ukazovatele na účel zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania zabezpečovaného fakultou a úrovne výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a ciele, ktoré vyplývajú z dlhodobého zámeru verejnej vysokej školy.
(6) Osobu, ktorá vykonávala funkciu člena výkonnej rady agentúry, možno za dekana vymenovať najskôr po uplynutí troch rokov od skončenia členstva vo výkonnej rade agentúry.
(7) Výkon funkcie dekana zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie dekana sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie dekana sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
13
e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8) Rektor môže odvolať dekana, len ak dekan
a) neplní závažným spôsobom svoje povinnosti,
b) neplní merateľné ukazovatele a ciele dohodnuté v zmluve o výkone funkcie alebo
c) porušil závažným spôsobom právne predpisy alebo vnútorné predpisy verejnej vysokej školy.
(9) Rektor môže odvolať dekana len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov osobitnej komisie zriaďovanej na tento účel, ktorej členovia sa ustanovujú postupom podľa odseku 4. Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, môže rektor odvolať dekana len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov volebného zhromaždenia podľa odseku 4.
(10) Rozsah pôsobnosti fakulty, jej ďalšie orgány, ak ich verejná vysoká škola zriadi, a pôsobnosť orgánov fakulty určí verejná vysoká škola štatútom verejnej vysokej školy. Ak sa zriaďujú ďalšie orgány fakulty, štatút verejnej vysokej školy určí, ktoré z nich samosprávne orgány fakulty.
(11) Ak sa štatútom verejnej vysokej školy zriaďujú kolektívne samosprávne orgány fakulty, najmenej jednu tretinu ich členov tvoria študenti fakulty. Ak kolektívny samosprávny orgán fakulty prejednáva vec, ktorá na úrovni vysokej školy zodpovedá pôsobnosti vedeckej rady verejnej vysokej školy, študenti o veci nehlasujú, ak štatút verejnej vysokej školy neurčí inak. Ak sa štatútom verejnej vysokej školy zriaďujú kolektívne orgány fakulty, ich zasadnutia verejné, okrem prerokúvania disciplinárneho priestupku.
(12) Na novozriadenej fakulte sa ustanovia orgány fakulty do šiestich mesiacov odo dňa jej zriadenia. Do ustanovenia týchto orgánov vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu ich pôsobnosť osoby poverené rektorom.
(13) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ďalší zamestnanci zaradení na fakulte, ak tak určí štatút verejnej vysokej školy (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).
(14) Fakulta právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami vysokej školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
53.§ 23 až 33 sa vypúšťajú.
54.V § 34 odsek 2 znie:
„(2) Na verejné bohoslovecké vysoké školy, bohoslovecké fakulty verejných vysokých škôl a konfesijné verejné vysoké školy sa ustanovenia § 4 6, 8 10a, § 16, 17 a 19, § 21 ods.
14
4, § 22 ods. 2 9 a 11, § 40 ods. 2 12, § 58 ods. 9, § 66, 67, 70 72, § 75 ods. 2 8 a § 102 ods. 3 písm. c) vzťahujú primerane v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti.“.
55.§ 40 a 41 vrátane nadpisov znejú:
㤠40
Správna rada verejnej vysokej školy
(1)Správna rada verejnej vysokej školy je orgánom, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti v súlade s poslaním vysokej školy. Správna rada verejnej vysokej školy uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy.
(2)Správna rada verejnej vysokej školy najmenej päť členov; počet členov správnej rady verejnej vysokej školy určí štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej jednej štvrtine počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy a aby bol nepárny. Jedného člena správnej rady verejnej vysokej školy volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej rady verejnej vysokej školy; ak ho členovia správnej rady verejnej vysokej školy nezvolia do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie príslušného člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied. Jednu polovicu ostatných členov správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva akademický senát verejnej vysokej školy, z toho najmenej jedného člena správnej rady verejnej vysokej školy volí a odvoláva len jeho študentská časť; počet členov správnej rady verejnej vysokej školy, ktorých volí študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy, určí štatút verejnej vysokej školy. Druhú polovicu ostatných členov správnej rady verejnej vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva.
(3)Členmi správnej rady verejnej vysokej školy najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií,25) obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá. Ak ide o konfesijnú verejnú vysokú školu, návrhy na členov správnej rady konfesijnej verejnej vysokej školy môže predkladať aj príslušná cirkev alebo príslušná náboženská spoločnosť.
(4)Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby.25a) Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo
15
príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy. Študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy môže voliť príslušného člena správnej rady verejnej vysokej školy aj z členov akademickej obce príslušnej vysokej školy okrem členov akademického senátu príslušnej verejnej vysokej školy.
(5)Akademický senát verejnej vysokej školy zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z doručených návrhov kandidátov na člena správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte. Po voľbe a výbere zorganizuje verejná vysoká škola verejné vypočutie kandidátov. Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda akademického senátu verejnej vysokej školy na vyjadrenie ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených akademickým senátom verejnej vysokej školy a minister školstva predloží návrh ním vymenúvaných kandidátov na vyjadrenie akademickému senátu verejnej vysokej školy. Ak sa akademický senát alebo minister školstva k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril. Po uplynutí tejto lehoty rozhodne akademický senát verejnej vysokej školy tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby a minister školstva vymenuje členov správnej rady verejnej vysokej školy alebo odmietne kandidátov. Ak akademický senát verejnej vysokej školy nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, alebo ak minister školstva nevymenuje niektorého kandidáta, opakuje sa postup podľa tohto odseku z pôvodne doručených návrhov.
(6)Funkčné obdobie členov správnej rady verejnej vysokej školy je päťročné.
(7)Správna rada verejnej vysokej školy volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy upraví jej štatút. Ak správna rada verejnej vysokej školy nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu podpredseda; ak správna rada verejnej vysokej školy nemá ani podpredsedu, jeho funkciu do zvolenia nového predsedu správnej rady verejnej vysokej školy vykonáva najstarší člen správnej rady.
(8)Členstvo v správnej rade verejnej vysokej školy zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň,
c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena správnej rady verejnej vysokej školy sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie,
d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nezlučiteľného s funkciou člena správnej rady,
g) vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády, štátnemu tajomníkovi, rektorovi, prorektorovi, dekanovi alebo vedúcemu súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou alebo
h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(9)Člena správnej rady verejnej vysokej školy môže odvolať ten, kto ho do funkcie zvolil alebo vymenoval. Člena správnej rady verejnej vysokej školy možno odvolať, len ak sa člen správnej rady verejnej vysokej školy nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia na troch po
16
sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady verejnej vysokej školy, alebo ak poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy. Ak člen správnej rady verejnej vysokej školy poškodil závažným spôsobom záujem verejnej vysokej školy, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia voľby rektora do jej konania.
(10)Ak niektorému z členov správnej rady verejnej vysokej školy zanikne členstvo, alebo ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu verejnej vysokej škole zvýši počet členov správnej rady, akademický senát verejnej vysokej školy zvolí, členovia správnej rady verejnej vysokej školy zvolia alebo minister školstva vymenuje nového člena správnej rady verejnej vysokej školy bez zbytočného odkladu tak, aby sa zachovalo zloženie správnej rady verejnej vysokej školy podľa odsekov 2 až 5.
(11)Ak sa v dôsledku zmeny počtu členov akademického senátu verejnej vysokej školy zníži počet členov správnej rady verejnej vysokej školy, na jej prvom zasadnutí po zmene počtu členov sa žrebom určia členovia správnej rady verejnej vysokej školy, ktorých členstvo nasledujúcim dňom zaniká. Žrebom sa určí rovnaký počet členov správnej rady verejnej vysokej školy zvolených akademickým senátom verejnej vysokej školy a vymenovaných ministrom školstva.
(12) Štatút správnej rady verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy správna rada verejnej vysokej školy a registruje ho ministerstvo školstva postupom podľa § 103.
(13)Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy verejné. Na žiadosť rektora alebo najmenej jednej tretiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy je predseda správnej rady verejnej vysokej školy povinný zvolať zasadnutie správnej rady verejnej vysokej školy najneskôr do 30 dní. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, predseda akademického senátu verejnej vysokej školy a zástupca študentskej časti akademickej obce verejnej vysokej školy právo vystúpiť na zasadnutí správnej rady verejnej vysokej školy v súlade s jej štatútom kedykoľvek, keď o to požiada.
(14) Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú nárok na poskytnutie odmeny za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady a náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.25b) Pravidlá poskytnutia a určenia výšky odmeny a náhrady výdavkov určí na návrh rektora akademický senát príslušnej verejnej vysokej školy. Účasť členov správnej rady verejnej vysokej školy na zasadnutí správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom záujme.25c)
(15)Členovia správnej rady verejnej vysokej školy majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora verejnej vysokej školy.
(16)Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti správnej rady verejnej vysokej školy zabezpečuje príslušná verejná vysoká škola.
§ 41
Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy
17
(1) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy rozpočet verejnej vysokej školy a metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(2) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa § 89 na súčasti verejnej vysokej školy.
(3)Správna rada verejnej vysokej školy udeľuje predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný majetok,
b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako tristonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,
c) zriadiť vecné bremeno k majetku verejnej vysokej školy na čas dlhší ako päť rokov,
d) zriadiť predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy, ktorého cena je vyššia ako dvadsaťnásobok sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu3ab) považujú za hmotný majetok,
e) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do inej právnickej osoby alebo
f) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru; správna rada verejnej vysokej školy súhlas neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy alebo splácanie úveru podľa nej môže ohroziť zabezpečenie hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.
(4) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh rektora po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy
a) dlhodobý zámer verejnej vysokej školy,
b) zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy,
c) zriadenie, zlúčenie, splynutie, zrušenie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla súčasti verejnej vysokej školy.
(5) Správna rada verejnej vysokej školy schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu verejnej vysokej školy po predchádzajúcom schválení akademickým senátom verejnej vysokej školy zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora.
(6) Správna rada verejnej vysokej školy prerokúva podnety podané akademickým senátom verejnej vysokej školy alebo orgánom fakulty.
(7)Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje k veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží rektor alebo predseda akademického senátu verejnej vysokej školy.
(8)Správna rada verejnej vysokej školy určuje plat rektora v súlade s osobitným predpisom.2) Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia správnej rady verejnej vysokej školy výšku a zloženie funkčného platu. Rektorovi možno poskytnúť odmenu podľa osobitného predpisu25d) len z dôvodu plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov vopred
18
dohodnutých medzi správnou radou verejnej vysokej školy a rektorom. Dohodnuté ciele a merateľné ukazovatele a vyhodnotenie ich plnenia k 31. decembru príslušného roka sa každoročne zverejňujú na webovom sídle vysokej školy do 31. januára nasledujúceho roka.
(9) Na schválenie úkonov podľa odsekov 1 5 sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady verejnej vysokej školy.
(10)Správna rada verejnej vysokej školy prijíma svoje závery formou uznesenia.
(11)O návrhoch podľa odseku 4 musí správna rada verejnej vysokej školy rozhodnúť do 45 dní odo dňa postúpenia návrhu schváleného akademickým senátom verejnej vysokej školy správnej rade verejnej vysokej školy. Ak správna rada verejnej vysokej školy v tejto lehote nerozhodne, platí, že návrh schválila.
(12)Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje.
(13)Správna rada verejnej vysokej školy najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti. Správu o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy prerokúva pred jej zverejnením akademický senát verejnej vysokej školy. Správa o činnosti správnej rady verejnej vysokej školy obsahuje najmä informácie o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady verejnej vysokej školy k činnosti verejnej vysokej školy a zoznam prijatých uznesení.
(14) Správna rada verejnej vysokej školy si môže vyžiadať od orgánov verejnej vysokej školy najmä
a) návrhy rozpočtov súčastí verejnej vysokej školy,
b) výročné správy o činnosti verejnej vysokej školy a jej súčastí,
c) výročné správy o hospodárení verejnej vysokej školy a jej súčastí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25d znejú:
25) § 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25a) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.
25b) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25c) § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
25d) § 20 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 553/2003 Z. z.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 sa vypúšťajú.
56.V § 43 ods. 5 písm. a), c) a d), § 44 ods. 3 písm. a) až c), § 45 ods. 3 písm. a) až c), § 47c ods. 1 celom texte a § 102 ods. 3 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „republiky“.
57.V § 43 ods. 16 sa slová „a), c), g) i), n), o) a s), § 10 ods.