VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE HOSPODÁRSKE ZÁLEŽITOSTI
Číslo: CRD - 721/2022 - VHZ105. schôdza výboru
Záznam
K spoločnej správe výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 950a) bola zvolaná 105. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 23. marca 2022.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
overovatelia výboru
Maroš K o n d r ó t
Peter L i b a