NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
S p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie k návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
A. Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 18. marca 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to
1. Darinu Kalabusovú
2. Martina Tomana
3. Dagmar Valuchovú
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 80. schôdzi dňa 22. marca 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesením č. 207 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniam zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1.z v o l i l a
podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to:
1. Darinu Kalabusovú
2. Martina Tomana
3. Dagmar Valuchovú
2.voľbu členov Rady SPF na návrh vlády uskutočnila verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční formou technického zariadenia.
***
B. V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu:
Meno kandidáta:
1. Martina Lukačoviča
2. Michaelu Rakovickú
Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Výbor vo svojom uznesení č. 208 z 22. marca 2022 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1.z v o l i l a
podľa § 35a zákona č. 285/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov;
2.v y k o n a l a
opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v prípade, že vo voľbe nebude zvolený kandidát, s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení;
3.voľbu členov Rady SPF uskutočnila verejným hlasovaním formou hlasovacieho lístka.
Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
predseda výboru