NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z.......2022
k návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 953 a 954)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 35a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
z v o l i l a
1. na návrh vlády Slovenskej republiky
1. Darinu Kalabusovú
2. Martina Tomana
3. Dagmar Valuchovú
2. na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
1.
do funkcie členov Rady Slovenského pozemkového fondu na funkčné obdobie tri roky
dňom .......... (nasledujúci deň po zvolení)