NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
954
N á v r h
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
P r e d k l a d á: Materiál obsahuje:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky 1. Návrh uznesenia NR SR
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 2. Správu k návrhu na voľbu
členov Rady SPF
3. Návrhy kandidátov na členov
Rady SPF
Bratislava, marec 2022