Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
09/2022  
Porovnanie právnej úpravy podmienok  
dedenia poľnohospodárskej pôdy a  
poľnohospodárskych spoločností  
vo vybraných krajinách EÚ  
Anotácia:  
Predložená porovnávacia  
analýza sa venuje  
porovnaniu opatrení  
vybraných štátov, ktoré  
súvisia s témou dedenia  
poľnohospodárskych  
fariem a poľnohospodárskej  
pôdy. Analýza porovnáva  
legislatívnu úpravu proti  
fragmentácii  
Vypracovala: Ing. Martina Hogenová, Odbor Parlamentný inštitút  
poľnohospodárskej pôdy  
a/alebo farmy počas  
dedenia.  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru Parlamentný  
inštitút  
Kľúčové slová:  
dedenie,  
poľnohospodárska pôda,  
poľnohospodárska farma  
Bratislava  
18. marca 2022  
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky a  
zamestnancov Kancelárie NR SR a nemôže  
v plnej miere nahrádzať právne alebo iné  
odborné poradenstvo v danej oblasti.  
Údaje, použité v materiáli, sú aktuálne  
k dátumu jeho zverejnenia. Zverejňovanie  
materiálu je možné iba so súhlasom  
Odboru Parlamentný inštitút a autorov.  
2
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
Obsah  
3
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
4
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
5
 
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
Úvod  
V národoch, kde sa dedičský zákon zakladá na práve prvorodeného, pozemkové vlastníctvo prechádza z  
generácie na generáciu bez toho, aby sa delilo. Z toho vyplýva, že rodinný duch sa takrečeno zhmotňuje  
v pôde. Rodina predstavuje pôdu, pôda predstavuje rodinu, udržiava jej meno, jej pôvod, jej slávu, jej  
moc, jej cnosti. Keď dedičský zákon zavádza rovné delenie, ničí tesné puto, ktoré existovalo medzi  
rodinným duchom a zachovaním pôdy; pôda prestáva predstavovať rodinu, lebo je jasné, že ak sa v  
priebehu jednej alebo dvoch generácií musí rozdeliť, bude sa neustále zmenšovať, až napokon celkom  
zmizne.  
1
Alexis de Tocqueville: O demokracii v Amerike  
Obrázok 1:  
2
Vznik spoluvlastníckych podielov na základe dedenia  
Zdroj: Slovensko krajina neznámych vlastníkov - Komora pozemkových úprav SR  
Pozemkové vlastníctvo na Slovensku je typické svojou rozdrobenosťou. Vplyvom  
historických udalostí, ako aj vplyvom starších právnych noriem, nastal stav, že v roku 1993  
pripadalo na jeden pozemok v extraviláne priemerne 12-15 spoluvlastníkov.  
Zákazom drobenia pozemkov sa podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých  
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov rozumie  
zákaz rozdeliť pozemok umiestnený v extraviláne obce na určité malé časti. Ak sa pozemky  
nachádzajú v extraviláne obce, zákon zakazuje, aby na základe právneho úkonu (kúpna,  
1 SLOVENSKO KRAJINA NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV - Komora pozemkových úprav SR, Dostupné na:  
2 Prečo pozemkové úpravy? Dostupné na: http://geodezia.studiovano.sk/jpu/precopozemkoveupravy.pdf, [cit.  
14.2.2022]  
6
Porovnávacia analýza: Porovnanie právnej úpravy podmienok dedenia poľnohospodárskej  
pôdy a poľnohospodárskych spoločností vo vybraných krajinách EÚ  
darovacia, zámenná zmluva) alebo rozhodnutia súdu o vysporiadaní spoluvlastníctva alebo  
rozhodnutia o dedičstve vznikol rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako  
2
2
2 000 m , ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m , ak ide o  
3
lesný pozemok.  
Pozemkové úpravy – dôvody, obsah a dôsledky:  
Dôvody pozemkových úprav  
-
-
Neusporiadané/rozdrobené pozemkové vlastníctvo.  
Vykonanie zmien/zásahov v krajine vo verejnom záujme.  
Obsah pozemkových úprav  
-
-
Usporiadanie pozemkového vlastníctva (scelenie pozemkov, komasácia).  
Plánovanie funkčného využitia krajiny (návrh zariadení a opatrení – komunikačných,  
ekologických, protieróznych, protipovodňových....).  
Dôsledky rozdrobenosti pozemkového vlastníctva  
-
-
Brzdí rozvoj trhu s pôdou.  
Vedie k užívateľskej homogenizácii poľnohospodárska pôda je obrábaná v obrovských  
celkoch negatívny dopad na ekologickú stabilitu územia, erózne procesy.  
Zložité a nákladné vysporiadanie (výkup) pozemkov pri investičnej výstavbe.  
Akákoľvek investičná činnosť alebo pozitívne ochranné zásahy do krajiny (napr.  
protipovodňová ochrana).  
-
-
-
Pozemkové vlastníctvo drobných vlastníkov sa stáva „umŕtveným kapitálom“ –  
spoluvlastnícke podiely sú tak malé, že je ekonomicky nevýhodné s nimi akokoľvek nakladať.  
4
3 VANEK, J.: Usporiadanie pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike. Dostupné na:  
4 Prečo pozemkové úpravy? Dostupné na: http://geodezia.studiovano.sk/jpu/precopozemkoveupravy.pdf, [cit.  
14.2.2022]  
7