Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
08/2022  
Lesné materské školy a kluby  
vo vybraných štátoch Európy  
Anotácia:  
Predložený materiál porovnáva  
legislatívnu úpravu zriaďovania  
a fungovania lesných materských  
škôl, resp. lesných klubov  
vo vybraných európskych štátoch.  
Osobitná pozornosť sa venuje  
definícii týchto zariadení  
v právnych predpisoch, osobitnej  
úprave ich fungovania, ich  
zriaďovaniu, financovaniu,  
prípadne ďalším legislatívne  
daným pravidlám ich prevádzky  
(napr. počet detí v skupinách,  
počet dospelých osôb atď.).  
Vypracovala: RNDr. Katarína Kubišová,  
Odbor Parlamentný inštitút  
Schválila:  
Mgr. Natália Švecová,  
riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút  
Kľúčové slová:  
lesná materská škola, lesný klub,  
predškolské vzdelávanie,  
zriaďovateľ, financovanie,  
príspevok rodičov, register  
predškolských zariadení  
Bratislava  
18. marca 2022  
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR SR  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní informačné,  
vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej  
poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie Parlamentná knižnica  
a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje úvodné  
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť  
Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre  
zahraničné parlamenty, stážový program pre študentov vysokých  
škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a zamestnancov Kancelárie NR SR  
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
2
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Obsah  
3
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
1. Úvod  
Lesné materské školy a kluby sú zariadenia, v ktorých sa starostlivosť o deti  
uskutočňuje predovšetkým vonku v prírodnom prostredí. Na jedného pedagóga pripadá  
presný počet detí. Tie musia mať aj tzv. zázemie, teda miesto, kde si na určitý čas môžu  
odpočinúť, najesť sa, prezliecť sa, zahriať, prípadne sa venovať kresleniu či písaniu. Taktiež je  
tu aj prístup k pitnej vode a toaletám.  
Lesné škôlky spája záujem o vzdelávanie v celoročnom každodennom kontakte  
s prírodou, s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Vzdelávanie a príroda sú v tomto prístupe  
rovnako dôležité. Cieľom pobytu v prírode je deti vzdelávať a naučiť ich nielen rozoznávať  
základné farby, písmená a počítanie, ale aj uvedomenie si základných podmienok života na  
Zemi reálnou skúsenosťou s nimi.  
Lesné škôlky sú alternatívou k tradičnému predškolskému vzdelávaniu. Kladú dôraz  
na pobyt detí v prírode a vzdelávanie mimo učebne, priamo v prostredí prírody, najčastejšie  
lesa. Odpočinok detí prebieha v zázemí, ktoré má najrôznejšie podoby (jurta, chatka,  
maringotka pod.). Tu majú deti tiež uložené náhradné oblečenie a pomôcky na von. Deti z  
lesných škôlok však netrávia celý rok len v lese. Neoddeliteľnou súčasťou programu sú aj  
1
návštevy kultúrnych podujatí a verejných inštitúcií.  
2. Situácia v Slovenskej republike  
Na Slovensku existujú Detské lesné kluby, ktoré realizujú výchovu a vzdelávanie  
v prirodzene podnetnom, zdravom a bezpečnom prostredí prírody. Detský lesný klub má  
vypracovaný vzdelávací program, z ktorého je zrejmé, že väčšina vzdelávacích aktivít v  
prípade jarných, letných a jesenných mesiacov prebieha v prírodnom prostredí mimo zázemia,  
v zimných mesiacoch sa časť aktivít môže presunúť do interiéru.  
Detské lesné kluby nie sú, na rozdiel napríklad od Českej republiky, zakotvené  
v právnych predpisoch. Väčšina z nich funguje ako občianske združenia s rôznym režimom  
starostlivosti o deti. Mnohé z nich však fungujú 5 dní do týždňa v celodennej prevádzke.  
Väčšina z nich vznikla z iniciatívy rodičov a väčšinu nákladov na ich prevádzku hradia rodičia  
detí.  
2
Asociácia detských lesných klubov na Slovensku v súčasnosti združuje 40 takýchto  
klubov z celého Slovenska, ale nie všetky kluby sa do asociácie pripojili.  
1 Asociace lesních mateřských škol. Dostupné na internete (v češtine): https://www.lesnims.cz/lesni-ms/co-je-  
lesni-skolka.html [cit. 15.02.2022]  
2 Asociácia detských lesných klubov na Slovensku. Dostupné na internete: https://www.lesnekluby.sk/ [cit.  
15.02.2022]  
4
 
 
3. Situácia vo vybraných európskych štátoch  
Súhrnná tabuľka  
Štát  
Definícia lesných  
materských škôl  
v právnych  
Osobitná právna  
úprava lesných  
materských škôl  
(alternatívnych  
materských škôl)  
Zriaďovateľ  
Maximálny  
počet detí v  
skupine  
Minimálny  
počet  
vychovávateľov  
na 1 skupinu  
Fyzická  
osoba  
Právnická  
osoba  
Obec  
predpisoch  
Česká republika  
16  
-
2
-
Dánsko  
Fínsko  
-
-
-
-
Litva  
-
-
14 - 18  
3
2
-
Nemecko  
Poľsko  
20  
-
-
Rakúsko  
-
-
-
-
-
Spojené kráľovstvo  
-
-
Švédsko  
-
-
Pozn. - chýbajúci údaj v danej kategórii.  
Zdroj: Autorka na základe citovaných zdrojov.  
5
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
3.1 Česká republika  
V Českej republike bola prvá lesná škôlka založená v roku 2008. V roku 2011 založili  
prvé tri lesné škôlky s cieľom presadiť lesnú materskú školu ako plnohodnotnú, štátom  
uznávanú formu predškolského vzdelávania. To sa podarilo dosiahnuť v roku 2016, od tej  
doby fungujú lesné škôlky v ČR ako lesné materské školy alebo lesné kluby. V roku 2021 ich  
bolo už okolo 200, väčšina z nich (takmer 150) je členom Asociácie lesných materských škôl.  
3
Inšpiráciu získali Česi v Nemecku, kde takýto typ škôlok funguje 25 rokov. V  
Škandinávii, ktorá má jeden z najlepších systémov vzdelávania na svete, je vzdelávanie v  
úzkom kontakte s prírodou bežnou praxou celé posledné storočie.  
Lesná materská škola  
Lesná materská škola je zapísaná v Registri škôl a školských zariadení, dostáva  
finančné príspevky od štátu a deti v nej môžu plniť povinný rok predškolskej dochádzky. Je  
pod kontrolou Českej školskej inšpekcie a Krajskej hygienickej stanice. Lesnú materskú školu  
definuje zákon č. 561/2004 Sb. o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom  
a inom vzdelávaní (školský zákon) v § 34 (9):  
"Za lesnú materskú školu sa považuje materská škola, v ktorej vzdelávanie prebieha predovšetkým vo  
vonkajších priestoroch mimo zázemia lesnej materskej školy, ktoré slúži iba na príležitostný pobyt.  
4
Zázemie lesné materskej školy nesmie byť stavbou."  
Prevádzkové podmienky a vybavenie lesných materských škôl bližšie popisuje § 9  
vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požiadavkách na priestory a prevádzku zariadení  
5
a prevádzok na výchovu a vzdelávanie detí a mladistvých. Odporúčanie pre tvorbu  
podmienok zakladania a prevádzky lesných materských škôl v Českej republike bolo  
6
vypracované v spolupráci s Nemeckom . Zakladateľmi lesných materských škôl sú väčšinou  
neziskové organizácie (spolky), stále častejšie sa medzi zakladateľa radia aj obce. V obecných  
lesných materských školách bývajú poplatky v rovnakej výške ako v obecnej "kamennej"  
materskej škole a prevádzka škôlky je potom dofinancovaná z rozpočtu obce. Ostatné lesné  
materské školy musia svoju prevádzku dofinancovať prevažne z príspevkov od rodičov.  
4 Zákon č. 561/2004 Sb. o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský  
6 ODPORÚČANIE pre tvorbu podmienok zakladania a prevádzky lesných materských škôl v Českej republike.  
Doporuceni_LMS-20200717.pdf [cit. 15.02.2022]  
6
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
7
V Českej republike funguje Asociácia lesných materských škôl , ktorá združuje okolo  
150 lesných materských škôl a klubov z celej Českej republiky.  
V škôlke je väčšinou 16 detí v skupine pod vedením 2 dospelých osôb (často  
nazývaných "sprievodcovia"). V lesnej materskej škole musí byť jeden z nich kvalifikovaný  
pedagóg, druhý musí mať aspoň kvalifikáciu "opatrovateľ". Deti trávia väčšinu dňa vonku, do  
zázemia si chodia spravidla len oddýchnuť v dobe po obede, prípadne v zázemí obedujú, ak  
vonkajšie podmienky nedovoľujú jesť vonku. Na čerstvom vzduchu pri premenlivej okolitej  
teplote sa deti zároveň účinne otužujú a posilňujú imunitný systém.  
V zázemí škôlky nájdete knihy, hry a materiály pre tvorenie prevažne z prírodných  
materiálov. Hlavný materiál pre hru a rozvoj tvorivosti ponúka pestré prostredie lesa.  
Lesný klub  
Lesný klub nie je zapísaný v Registri škôl a školských zariadení, nedostáva žiadne  
pravidelné príspevky od štátu a deti v ňom nemôžu plniť povinný rok predškolskej  
dochádzky. Prevádzka klubu nepodlieha žiadnym povinným kontrolám. Zvyčajne sa jedná o  
dlhodobý komunitný neziskový projekt, ktorý svoju prevádzku šije na mieru možnostiam,  
podmienkam a v neposlednom rade potrebám komunity a miesta, kde sa nachádza. Každá  
takáto organizácia má etický záväzok obhajovať česť vzdelávania v prírode a je na rodičovi,  
8
aby bol dôsledným kontrolným orgánom v záujme detí.  
3.2 Dánsko  
Prvé dánske prírodné (lesné) materské školy majú viac ako 70 rokov. Ani lesné kluby,  
ani lesné materské školy však zákon o dennej starostlivosti LBK č. 1326 z 09.09.2020 priamo  
neupravuje. Keďže sú však lesné materské školy/kluby spravidla súčasťou denných služieb  
obce, musia tento právny predpis dodržiavať. V súlade s článkami 19 (2-5) a 21 (2 a 3) sú  
obecné/mestské zastupiteľstvá zodpovedné za služby dennej starostlivosti a za zriadenie  
takejto ustanovizne dennej starostlivosti vo vlastnej obci. Denná starostlivosť môže byť  
zriadená ako denná škôlka/denný stacionár, a to buď ako komunálny alebo súkromný subjekt,  
alebo súkromná osobná denná starostlivosť podľa zákona.  
Na lesné materské školy/kluby sú kladené rovnaké požiadavky ako na bežné materské  
školy. Na zriadenie a prevádzku lesných materských škôl však majú vplyv aj iné právne  
predpisy, napr. zákon o územnom plánovaní, LBK 287 zo 16. apríla 2018, v ktorom sa  
7 Asociácia lesných materských škôl. Dostupné na internete(v češtine): https://www.lesnims.cz/asociace-lms/co-je-  
asociace-lesnich-ms.html [cit. 15.02.2022]  
8 Asociace lesních mateřských škol. Dostupné na internete (v češtine): https://www.lesnims.cz/lesni-ms/co-je-  
lesni-skolka.html [cit. 15.02.2022]  
7
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
požaduje, aby obecné zastupiteľstvo schválilo akýkoľvek rozvoj alebo nové využitie budov  
alebo nevyužívaných oblastí vo vidieckych zónach, využitie skromných budov iba pre  
9
skautov, lesné materské školy, apod.  
3.3 Fínsko  
Všetky formy raného vzdelávania sú súčasťou rovnakého koordinovaného systému,  
ktorý spravuje Fínska národná agentúra pre vzdelávanie (FNAE OPH). Lesné materské školy  
neupravuje osobitný právny predpis. Na miestnej úrovni môžu obce klásť dôraz a podporovať  
strediská lesnej starostlivosti alebo lesné predškolské zariadenia, ak to považujú za prínosné.  
Iniciatívu v tejto oblasti často vyvíjajú miestni aktéri alebo organizácie (súvisiace s prírodou a  
životným prostredím).  
Predškolské vzdelávanie môže byť organizované v rôznych formách: centrá ECEC  
(vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve), rodinná celodenná starostlivosť alebo napríklad  
krúžky a aktivity na detskom ihrisku. Rozsah kontroly závisí od rozsahu starostlivosti. Fínska  
10  
národná agentúra pre vzdelávanie (Opetushallitus)  
všeobecných pravidiel pre ECEC.  
je zodpovedná za navrhovanie  
Pre lesné materské školy platia rovnaké právne predpisy ako pre každé iné  
predškolské vzdelávacie zariadenie. Najdôležitejšími z nich sú zákon o ranom vzdelávaní a  
11  
12  
starostlivosti a zákon o základnom vzdelávaní . Zatiaľ čo vyhláška Fínskej národnej  
agentúry pre vzdelávanie je napísaná na všeobecnejšej úrovni, rôzne obce môžu podporovať  
poskytovanie služieb súkromnými poskytovateľmi. Príkladov tohto druhu miestnych stredísk  
13  
alebo klubov lesnej starostlivosti o deti je niekoľko, napr. Pilkepäiväkodit .  
Podobne, ako iné vzdelávacie aktivity, sú aj lesné materské školy financované  
z verejných zdrojov s regulovaným príspevkom rodičov detí (regulovaným zákonom).  
8
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
3.4 Litva14  
V roku 2021 boli v Litve na celoštátnej úrovni 2 lesné materské školy. Požiadavky na  
prevádzku lesných materských škôl upravuje Hygienické nariadenie HN 75: 2016 „Všeobecné  
požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pri realizácii programov predškolského  
predprimárneho vzdelávania“ , schválené ministrom zdravotníctva Litovskej republiky.  
a
15  
V súlade s ustanoveniami nariadenia je lesná materská škola definovaná ako  
poskytovateľ vzdelávania, vykonávajúci program predškolského a/alebo predprimárneho  
vzdelávania v exteriéri.  
V lesných materských školách sa vytvárajú skupiny z detí, ktoré majú najmenej 2 roky.  
V lesných materských školách musí byť veľkosť detských skupín stanovená podľa veku detí  
(pod-odsek 5 nariadenia):  
1) pre skupinu vo veku od 2 do 3 rokov je maximálny počet detí 14;  
2) pre skupinu vo veku od 2 rokov do začiatku základného vzdelávania je maximálny  
počet detí 15;  
3) pre skupinu vo veku od 3 rokov do začiatku základného vzdelávania je maximálny  
počet detí 18.  
Je potrebné poznamenať, že súčasne musia byť v skupinách lesných materských škôl  
najmenej 3 zamestnanci, z toho najmenej 2 učitelia (učitelia predškolskej výchovy). Ak je počet  
detí v skupine vyšší alebo rovný jednej tretine, musia súčasne pracovať najmenej 2  
zamestnanci, pričom jeden z nich musí byť učiteľom (pod-odsek 7 nariadenia).  
V súlade s ustanoveniami nariadenia sú lesné materské školy na území, v ktorom  
vykonávajú predškolské alebo predprimárne vzdelávanie, povinné zabezpečiť:  
1) ochranu detí pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami (vietor, zrážky) a  
priamym slnečným žiarením (inštalácia stanov, altánkov, jurty). Lesné materské školy  
sú zodpovedné aj za sušenie detského oblečenia, obuvi a individuálnych potrieb. V  
chladnom období sa deti musia vedieť poriadne zahriať;  
2) prístup k toaletám. V oblasti, kde funguje lesná materská škola/materské školy je  
možné použiť bio toalety so samostatnými nádržami. Toaleta musí byť umiestnená v  
kabíne s dverami alebo iným krytom. Ak sa dvere zamykajú zvnútra, musí byť možné  
ich otvoriť zvonku. Vzdialenosť medzi miestom detského odpočinku, spánku,  
15 Hygienické nariadenie HN 75: 2016 „Všeobecné požiadavky na zdravotnú bezpečnosť pri realizácii programov  
9
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
stravovania a toaletou nesmie presiahnuť 150 m. Pre jednu skupinu v lesnej materskej  
škole by mali byť k dispozícii najmenej 2 toalety;  
3) umývanie si rúk vodou. Pre jednu skupinu v lesnej materskej škole by mali byť k  
dispozícii najmenej 2 umývadlá;  
4) primeraný počet výrobkov osobnej hygieny (toaletný papier, mydlo, jednorazové  
uteráky atď.). V prípade odpočinku detí alebo spánku vonku musí byť každému  
dieťaťu poskytnutý individuálny inventár prispôsobený poveternostným  
podmienkam (napríklad podložky na spanie a spacie vaky, prikrývky, mobilné postele  
atď.). Individuálny inventár, ktorý sa poskytuje deťom, musí byť označený, v dobrom  
stave, čistý a suchý. Rodičia (opatrovníci) dieťaťa môžu tiež poskytnúť potrebný  
inventár na odpočinok a spánok. Počas temných dní môžu lesné materské školy  
organizovať aktivity pre deti iba v osvetlených priestoroch. Lesné škôlky musia mať  
schválený akčný plán na zaistenie bezpečnosti detí v nepriaznivých poveternostných  
situáciách.  
Zriaďovateľmi lesných materských škôl môžu byť aj súkromné osoby. Takáto inštitúcia  
by mala mať status verejnej inštitúcie, ktorá nie je obecným subjektom. Všetky podmienky a  
požiadavky na zriadenie takejto inštitúcie upravuje zákon o verejných orgánoch Litovskej  
16  
republiky.  
Lesné materské školy je možné financovať zo súkromných zdrojov, bankových  
pôžičiek na rozvoj podnikania a zdrojov obce, v ktorej sídlia lesné materské školy. Lesné  
materské školy môžu byť financované aj zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej  
únie.  
Napríklad jedna z existujúcich lesných materských škôl (https://misko-  
darzelis.lt/#!mokomes-lauke-lt) má fixný mesačný poplatok 350 EUR. Mesačne je 100 EUR  
z poplatku za každé dieťa financovaných správou obce. V dôsledku toho je rodičom  
(opatrovníkom) detí účtovaný mesačný poplatok 250 EUR za služby poskytované lesnou  
materskou školou.  
3.5 Nemecko  
Východiskom pre systém výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti v Nemecku je  
ustanovenie čl. 22 a nasl. ôsmej knihy zákonníka o sociálnom zabezpečení, o pomoci deťom a  
mladistvým (Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - ďalej SGB VIII.).  
Vyššie uvedené ustanovenie SGB VIII. rozlišuje: 1. zariadenia dennej starostlivosti (v ktorých  
sa dieťa zdržiava časť dňa alebo celý deň a je vychovávané v rámci skupiny -  
10  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Tageseinrichtungen) a 2. dennú starostlivosť o dieťa (ktorá je poskytovaná vhodnou  
ošetrujúcou osobou buď v mieste jej bydliska, alebo v bydlisku dieťaťa - Kindertagespflege).  
Bližšie vymedzenie zariadení dennej starostlivosti a dennej starostlivosti o dieťa obsahujú  
zákony a vykonávacie predpisy jednotlivých spolkových krajín.  
Predškolská výchova v Nemecku je nepovinná, dobrovoľná. Povinná školská  
dochádzka sa začína až od šiesteho roku života dieťaťa a trvá spravidla 9-10 rokov.  
Lesné škôlky nie sú v nemeckej legislatíve nijako odlišované od klasických  
„kamenných“, nemajú v zákone žiadnu zvláštnu definíciu. Lesné škôlky sú skrátka jedným z  
konceptov materských škôl, pre ktoré je typický kladený dôraz na vzdelávanie v prírode.  
Zriaďovanie lesných materských škôl (Waldkindergärten, Kindergarten ohne Dach  
und Wände, Natur, Naturkindertagesstätten) nie je na celoštátnej úrovni jednotne upravené,  
s tým, že ani samotný pojem lesnej materskej školy celoštátna legislatíva explicitne nedefinuje.  
Väčšina lesných materských škôl vzniká na základe tzv. "Rodičovskej iniciatívy"  
(Elterninitiative), ktorá založí združenie a nesie zodpovednosť za zriadenie a prevádzku lesnej  
materskej školy a záležitosti s ňou spojené. Lesná materská škola pritom môže byť  
prevádzkovaná ako právne uznaná škôlka postavená na roveň ostatným škôlkam až potom,  
čo dostane príslušné povolenie na prevádzku od spolkového úradu starostlivosti o deti  
(Landesjugendamt) podľa ustanovenia čl. 45 a nasledujúcich SGB VIII. Okrem vyššie  
uvedeného je jej činnosť podmienená celým radom ďalších povolení zo strany úradov  
zaoberajúcich sa ochranou zdravia (Ämter des Gesundheitsschutzes), úradov pre otázky  
životného prostredia (Umweltbehörde), lesných úradov (Forstämter), vlastníkov lesov  
(Waldbesitzer) atď. Legislatívne uznaným lesným materským školám prislúcha nárok na  
17  
finančnú podporu od spolkovej krajiny a obcí.  
Pre lesné materské školy platia rovnaké základné pravidlá ako pre ostatné materské  
školy. Navyše, lesné materské školy musia mať (napríklad):  
krytú základňu  
poistenie, ktoré kryje akcie s deťmi v lese  
možnosť poskytnúť teplý obed  
18  
správcovia musia mať prístup k mobilným telefónom a pod.  
V Nemecku funguje Bundesverband der Natur-und Waldkindergärten in Deutschland  
(ďalej len BvNW). BvNW je nezisková organizácia, ktorá sa stará o to, aby boli lesné škôlky  
schopné obstáť v konkurencii klasických predškolských zariadení, združuje lesné škôlky a  
17 Křížová, J., Urbancová, E.: Lesné materské školy v legislatíve Nemecka a Rakúska. Parlamentný inštitút  
Poslaneckej snemovne ČR, 2014.  
11  
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
zasluhuje sa o to, že majú vo vzdelávacom systéme svoje miesto. Ponúka odborné kurzy,  
konferencie a workshopy, funguje ako poradca pri zakladaní a vedení lesnej škôlky,  
spolupracuje s najrôznejšími asociáciami a nadáciami, ale aj s vyššími správnymi orgánmi aj v  
medzinárodnom meradle. Asociácia bola založená v roku 2000.  
V Nemecku môže byť v jednej skupine maximálne 20 detí na dvoch sprievodcov, u  
ktorých sa ešte navyše požaduje príslušné vzdelanie. Nad pätnásť detí je odporúčaný ďalší  
človek; ten už ale nemusí mať pedagogické vzdelanie.  
Nemecké lesné škôlky (ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky) zriaďované  
úradmi danej spolkovej krajiny sú financované miestnou správou (tzv. Kommune), ďalej  
potom spolkovou krajinou a v neposlednom rade potom na chod škôlky prispievajú aj rodičia.  
Rodičovský príspevok sa vypočítava podľa čistého ročného príjmu rodičov a väčšinou  
prihliada aj k počtu detí v rodine či k počtu potomkov, ktorí navštevujú dané zariadenie.  
Trochu odlišné je to u súkromných lesných škôlok. Tie síce financujú tiež miestne úrady,  
spolková krajina i rodičia, ale okrem toho sa tiež samotná inštitúcia snaží získať financie z  
iných zdrojov.  
3.6 Poľsko19  
V roku 2021 bolo v Poľsku približne 56 vzdelávacích projektov, ktoré spadajú do  
kategórie lesného predškolského vzdelávania.  
Neexistuje jednotná oficiálna definícia lesných materských škôl. Všeobecne sa  
považujú za vzdelávacie zariadenia, v ktorých deti bez ohľadu na poveternostné podmienky  
trávia čas hraním a učením sa hlavne vonku v prírodnom prostredí, vo vymedzenej prírodnej  
oblasti a s použitím prírodných vzdelávacích materiálov.  
V Poľsku nemajú lesné materské školy presné právne postavenie. Sú identifikované  
ako alternatívna forma predškolského vzdelávania.  
Tie z nich, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení ministra národného  
školstva z 28. augusta 2017 o iných formách predškolského vzdelávania, podmienkach  
20  
vytvárania a organizácie týchto foriem vzdelávania a spôsobe, akým pôsobia , sú zaradené  
20 Nariadenie ministra národného školstva z 28. augusta 2017 o iných formách predškolského vzdelávania,  
[cit. 15.02.2022]  
12  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
do oficiálneho zoznamu vzdelávacích zariadení a následne čiastočne dotované z obecných  
fondov.  
Ostatné fungujú ako vzdelávacie projekty vedené nadáciami a združeniami. Tieto  
závisia predovšetkým od financovania rodičmi, aj keď môžu mať nárok aj na rôzne granty, ak  
sú k dispozícii.  
3.7 Rakúsko  
Systém výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti v Rakúsku na spolkovej úrovni  
jednotne upravuje dohoda uzatvorená podľa článku 15a Rakúskej spolkovej ústavy, o  
inštitucionálnej štruktúre výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti (Vereinbarung Gemäß  
Artikel 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots - ďalej  
Dohoda o štruktúre výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti). Podľa ustanovenia čl. 3  
Dohody o štruktúre systému výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti sa rozlišujú: 1. detské  
inštitucionálne zariadenia (institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen), a 2. starostlivosť  
o dieťa (Kinderbetreuung).  
1. Medzi detské inštitucionálne zariadenia patria:  
jasle (zariadenia určené výlučne pre deti do troch rokov - Kinderkrippen)  
materské školy (Kindergarten)  
vekovo-zmiešané skupiny (altersgemischte Gruppen).  
stacionáre (pre deti, na ktoré sa vzťahuje povinná školská dochádzka - Horte).  
2. Starostlivosť o dieťa zahŕňa:  
celodennú starostlivosť o dieťa  
poldennú starostlivosť o dieťa.  
21  
Zriaďovateľom výchovno-vzdelávacieho zariadenia môže byť 1. územná korporácia,  
2. fyzická alebo právnická osoba. Oba uvedené subjekty nesú zodpovednosť za splnenie  
priestorových, materiálnych a personálnych požiadaviek na prevádzkovanie týchto inštitúcií.  
Dohoda o štruktúre výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti ďalej stanovuje podrobné  
zásady, týkajúce sa zabezpečenia financovania ich inštitucionálnej výstavby. Ako štát, tak  
jednotlivé spolkové krajiny (vrátane obcí) sú v tejto súvislosti povinné výchovno-vzdelávacím  
zariadeniam poskytnúť účelovo viazané prostriedky.  
Zriaďovanie a prevádzkovanie lesných materských škôl nie je na celoštátnej úrovni  
jednotne upravené (táto právna úprava je v kompetencii jednotlivých spolkových krajín).  
21 Křížová, J., Urbancová, E.: Lesné materské školy v legislatíve Nemecka a Rakúska. Parlamentný inštitút  
Poslaneckej snemovne ČR, 2014.  
13  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Podobne ako v prípade Nemecka tiež absentuje ich legálna definícia. Na spolkovej úrovni tiež  
nenájdeme žiadne ustanovenie týkajúce sa vymedzenia povoľovacieho orgánu a  
22  
kvalifikačných predpokladov pedagogického personálu.  
Federácia a regióny podpísali a ratifikovali niektoré dohody, ktoré zaručujú štandardy  
kvality a rozšírenie materských škôl v regiónoch, ako aj finančnú podporu federálnej vlády.  
23  
Príklad – lesné materské školy v regióne Viedeň  
Vo Viedni existuje iba jedna „Kindergruppe", ktorá je porovnateľná s nami  
definovanou lesnou materskou školou. Deti trávia väčšinu času vonku, aby spoznali prírodu.  
Majú veľký stan („Jurte“), v ktorom môžu jesť, relaxovať, prezliekať sa alebo sa zahriať, ale k  
dispozícii sú aj izby.  
Pre lesnú materskú školu neexistujú žiadne špeciálne ustanovenia; táto  
„Kindergruppe“ bola schválená podľa všeobecných viedenských ustanovení o pravidelnej  
starostlivosti o deti vo veku od 0 do 16 rokov (Wiener Tagesbetreuungsgesetz, LGBI. Nr.  
73/2001 idF 34/2019).  
Pravidelnú starostlivosť o deti vo Viedni upravuje Wiener Tagesbetreuungsgesetz,  
LGBI. č. 73/2001 idF 34/2019 a zákon Wiener Kindergartengesetz - WKGG, LGBL. Č. 40/2003  
idF 35/2019.  
Hlavnými oblasťami upravenými týmito zákonmi sú:  
rozsah pôsobnosti ustanovení: pravidelná starostlivosť o deti predškolského veku,  
ktorú nevykonávajú príbuzní  
výchovná povinnosť, pedagogické zásady  
maximálny počet detí v triede  
požiadavka na personál  
miestnosti  
hygienické normy  
povinná dochádzka detí vo veku 5 rokov.  
Wiener Kindergartengesetz umožňuje jednu výnimku (§ 3, Abs 1b WKGG).  
Zriaďovateľ môže navrhnúť alternatívny koncept materskej školy. Tým pádom nemusí spĺňať  
niektoré povinné ustanovenia Wiener Kindergartengesetz (okrem hlavných ustanovení o  
cieľoch a vzdelávacích povinnostiach stanovených v § 1 ods. 2 a 2 WKGG) a zavádza  
alternatívny spôsob starostlivosti a vzdelávania detí. Ak je to potrebné, kompetentný orgán  
22 Tamtiež.  
14  
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
môže určiť dodatočné právne požiadavky na projekt. Pokiaľ ide o požiadavku na lesné  
materské školy, v súčasnosti nie je požadovaný ani schválený žiaden takýto projekt.  
24  
3.8 Spojené kráľovstvo (Anglicko)  
V Anglicku sa termín „lesná škôlka“ zvyčajne vzťahuje na týždenné „školenia“, ktoré  
sa uskutočňujú ako súčasť tradičných školských alebo predškolských osnov, a nie ako  
alternatíva k dennému predškolskému/školskému vzdelávaniu.  
V Anglicku neexistuje samostatná regulácia lesných škôl/škôlok. Poskytovatelia  
lesných škôlok podliehajú regulácii rovnako ako všetci ostatní poskytovatelia predškolského  
vzdelávania. Ak by teda organizácia chcela prevádzkovať lesnú školu/škôlku na plný úväzok  
ako alternatívu k tradičnému predškolskému vzdelávaniu, podliehala by rovnakému  
regulačnému rámcu ako ktorýkoľvek iný poskytovateľ predškolského vzdelávania.  
25  
Podľa zákona o starostlivosti o deti z roku 2006 sa väčšina organizácií, ktoré sa starajú  
o deti mladšie ako 8 rokov viac ako 2 hodiny denne v Anglicku, musí zaregistrovať na Úrade  
pre štandardy vo vzdelávaní, detských službách a schopnostiach (Ofsted) a spĺňať určité  
požiadavky. Bližšie informácie vrátane registračných požiadaviek sú k dispozícii v pokynoch  
26  
vydaných spoločnosťou Ofsted: Opatrovatelia detí a poskytovatelia starostlivosti o deti .  
Existujú dva registre Ofsted:  
register starostlivosti počas prvých rokov: pre poskytovateľov starostlivosti o deti od  
narodenia do približne 5 rokov  
register starostlivosti o deti: pre poskytovateľov starostlivosti o deti vo veku od 5 rokov  
do dovŕšenia 8. roku. Existuje aj dobrovoľný register pre poskytovateľov starostlivosti  
o deti vo veku 8 a viac rokov.  
Poskytovatelia registrovaní v registri raných ročníkov sa musia riadiť Štatutárnym  
27  
rámcom pre fázu prvých rokov , ktorý zverejňuje ministerstvo školstva. Ofsted tiež vykonáva  
pravidelné kontroly poskytovateľov zapísaných v registri starostlivosti počas prvých rokov.  
25 Zákon o starostlivosti o deti z r. 2006. Dostupné na internete (v angličtine):  
requirements [cit. 15.02.2022]  
STATUTORY_FRAMEWORK_2017.pdf [cit. 15.02.2022]  
15  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Z požiadavky na registráciu existujú určité výnimky, napríklad v prípade, ak činnosti  
trvajú menej ako dve hodiny alebo ak rodičia počas aktivít zostanú s dieťaťom.  
Ak vzdelávanie v rámci hodín lesných škôlok organizuje priamo predškolské  
zariadenie, budú spadať pod registráciu Ofsted v predškolskom zariadení a nebudú sa musieť  
registrovať samostatne. To platí aj v prípade, že vzdelávanie sa koná v rámci hodín v  
predškolských zariadeniach a uskutočňuje ho organizácia, ktorá má zmluvu s predškolským  
zariadením.  
Organizácie, ktoré by chceli organizovať lesné škôlky pre deti predškolského veku  
nezávisle od predškolského zariadenia, by sa však museli zaregistrovať u spoločnosti Ofsted  
(pokiaľ nespĺňajú jedno z kritérií pre výnimku) a splniť požiadavky na registráciu. To platí aj  
v prípade predškolského vzdelávania na otvorenom priestranstve bez budov.  
3.9 Švédsko28  
29  
Švédsky školský zákon upravuje všetky druhy vzdelávania a starostlivosti v ranom  
detstve. Predškolské zariadenia sú tiež upravené v záväzných učebných osnovách pre  
30  
predškolské zariadenia . Obce sú podľa školského zákona povinné poskytovať verejne  
dotované predškolské aktivity a starostlivosť o deti všetkým deťom od 1 roka. V roku 2019  
navštevovalo predškolské zariadenie 85,4 percenta detí vo veku 1-5 rokov.  
Okrem predškolských zariadení existuje aj domáca starostlivosť známa ako  
pedagogická starostlivosť, ktorú vykonávajú registrovaní opatrovatelia detí a je možné ju  
organizovať rôznymi spôsobmi (t. j. buď v domácnostiach opatrovateľov alebo inde). Mnoho  
obcí ponúka služby aj v otvorených predškolských zariadeniach, kde rodičia alebo  
opatrovatelia detí prichádzajú so svojimi deťmi, kedykoľvek chcú.  
Obce dostávajú príjmy z obecných daní na financovanie svojich aktivít. Okrem toho sa  
obciam vyplácajú aj štátne prostriedky. Každá obec potom pridelí zdroje všetkým  
predškolským zariadeniam v rámci svojej pôsobnosti. Predškolské zariadenie taktiež účtuje  
poplatky za úhradu časti svojich nákladov. Suma je regulovaná a maximálny poplatok je  
stanovený centrálne.  
800 [cit. 15.02.2022]  
30 Učebné osnovy pre predškolské zariadenia. Dostupné na internete (v anglickom jazyku):  
16  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
Väčšinu predškolských zariadení vedú obce a väčšina detí je zapísaná do obecných  
predškolských zariadení. Alternatívni poskytovatelia sú možní, rovnako ako rôzne  
pedagogické koncepcie, pokiaľ sú dodržané príslušné právne predpisy. Schvaľovanie  
nezávislých predškolských zariadení, prevádzkovaných spoločnosťou, združením, nadáciou  
alebo súkromnou osobou, je v kompetencii obce, v ktorej sa poskytuje predškolské  
vzdelávanie. Obce rozdeľujú granty nezávislým predškolským zariadeniam a sú tiež  
zodpovedné za zabezpečenie toho, aby prevádzky spĺňali požiadavky na kvalitu a  
bezpečnosť. Rovnaké zákony a rámce platia pre nezávislé predškolské zariadenia a obecné  
predškolské zariadenia. Zamestnanci predškolského zariadenia určujú, ako sa majú dosiahnuť  
ciele osnov v súlade s nastavenými rámcami a zákonmi. Cieľom tejto práce je podporovať  
rozvoj a učenie sa každého dieťaťa.  
Niektoré predškolské zariadenia používajú alternatívne pedagogické metódy, napr.  
Montessori, Waldorf atď. A niektoré sa špecializujú na oblasti ako šport, veda, umenie a  
remeslo, počítače, príroda a ekológia. Niektorí tiež trávia väčšinu času vonku v takzvaných  
predškolských zariadeniach „Rain or shine“ („Ur och skur förskola“), kde sa činnosti ako  
umelecká a pedagogická práca, stravovanie atď. odohrávajú vonku, buď v blízkosti  
predškolského zariadenia, alebo v prírode.  
17  
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
4. Záver  
Za účelom získania priamych doplnkových informácií sme oslovili vybrané krajiny  
31  
prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).  
Spolu s vlastným výskumom na základe uvedených zdrojov informácií sme porovnali právnu  
úpravu a fungovanie lesných materských škôl v 9 štátoch (okrem Slovenska): Česká republika,  
Dánsko, Fínsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.  
Definícia lesnej materskej školy sa nachádza v právnych predpisoch dvoch z týchto  
štátov: Česká republika a Litva.  
Osobitné právne predpisy, upravujúce prevádzku a vybavenie lesných materských  
škôl (respektíve alternatívnych materských škôl) platia v Českej republike, Litve a Poľsku.  
Ostatné sledované štáty uvádzajú, že alternatívne materské školy musia spĺňať  
rovnaké požiadavky a podmienky, ako ktorékoľvek iné materské školy. V Nemecku  
a Rakúsku je takáto právna úprava v kompetencii jednotlivých spolkových krajín. Vo Švédsku  
je schvaľovanie alternatívnych materských škôl v kompetencii príslušných obcí.  
Zriaďovateľom lesných materských škôl môže byť fyzická osoba, alebo právnická  
osoba (nezisková organizácia), alebo obec. Od toho závisí aj spôsob ich financovania.  
V prípade zriaďovateľa fyzickou, alebo právnickou osobou sú to súkromné prostriedky,  
prípadne rôzne granty a prostriedky rodičov detí. V niektorých prípadoch môžu byť aj takéto  
lesné materské školy čiastočne dotované obcou. V prípade lesných materských škôl  
zriaďovaných obcou sú prostriedky na ich fungovanie hradené obcou (prípadne štátom)  
a čiastočne aj rodičmi detí.  
V niektorých štátoch sú právne upravené aj počty detí v skupinách a počty  
vychovávateľov (opatrovateľov) detí. Maximálny počet detí v skupine je: 16 (Česká republika),  
14-18 (podľa veku detí) (Litva), 20 (Nemecko). Minimálny počet vychovávateľov  
(opatrovníkov) na jednu detskú skupinu je 2 (Česká republika a Nemecko) až 3 (Litva).  
Na záver treba pripomenúť, že predchádzajúce závery sa týkajú najmä tých  
predškolských zariadení (lesných materských škôl), ktoré sú zahrnuté v oficiálnom registri  
poskytovateľov predškolskej výchovy a sú teda postavené na úroveň klasických  
predškolských zariadení. Okrem toho môžu v jednotlivých štátoch fungovať ešte ďalšie  
zariadenia, ktoré môžu a nemusia poskytovať celodennú starostlivosť o deti a väčšinou sú  
18  
 
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
založené neziskovými organizáciami, alebo združeniami rodičov a sú financované z väčšej  
časti z príspevkov rodičov detí.  
19  
Porovnávacia analýza: Lesné materské školy a kluby vo vybraných štátoch Európy  
5. Použité zdroje  
1. Požiadavka Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu ECPRD č.  
databáza).  
3. Asociácia detských lesných klubov na Slovensku. Dostupné na internete:  
https://www.lesnekluby.sk/ [cit. 15.02.2022]  
5. ODPORÚČANIE pre tvorbu podmienok zakladania a prevádzky lesných materských  
[cit. 15.02.2022]  
8. Basic Education Act. Dostupné na internete (v angličtine):  
orientations/nature/ [cit. 15.02.2022]  
10. Hygienické nariadenie HN 75: 2016 „Všeobecné požiadavky na zdravotnú  
bezpečnosť pri realizácii programov predškolského a predprimárneho vzdelávania“.  
12. Křížová, J., Urbancová, E.: Lesné materské školy v legislatíve Nemecka a Rakúska.  
Parlamentný inštitút Poslaneckej snemovne ČR, 2014.  
13. Nariadenie ministra národného školstva z 28. augusta 2017 o iných formách  
predškolského vzdelávania, podmienkach vytvárania a organizácie týchto foriem  
[cit. 15.02.2022]  
20