Predkladacia správa
Podľa § 35a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
Nadväzne na zánik členstva v rade šiestim členom rady na základe uplynutia funkčného obdobia Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. februára 2022 zvolila na návrh vlády Slovenskej republiky (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1285 zo dňa 17. februára 2022) troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu - Branislava Skladaného, Štefana Žida a Petra Radošinského na funkčné obdobie troch rokov odo dňa 16. februára 2022.
Dňa 16. marca 2022 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 186/2022 schválila návrh na voľbu ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu - Dariny Kalabusovej, Martina Tomana a Dagmar Valuchovej na funkčné obdobie v trvaní troch rokov.
V súlade s § 35a ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu.
Predložený materiál vzhľadom na jeho charakter nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľskú sféru, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana a nebude mať vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.