Zoznam kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhnutých vládou Slovenskej republiky
1.Ing. Darina Kalabusová
Rok narodenia: 1960
Vzdelanie:
1975 – 1979 – Gymnázium, Nové Zámky
1979 – 1984 - Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra, odbor meliorácie
Súčasné zamestnanie: dôchodkyňa, predtým Slovenský pozemkový fond
Kandidátka vyjadrila súhlas s kandidatúrou na členku Rady Slovenského pozemkového fondu, nie je zamestnankyňou Slovenského pozemkového fondu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2.JUDr. Martin Toman
Rok narodenia: 1978
Vzdelanie:
1996 – 2001 – Univerzita Komenského, Bratislava, Právnická fakulta
2002 rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce na tému: Občianska neposlušnosť, výhrada svedomia a právo na odpor (titul „doktor práv“ – JUDr.)
Súčasné zamestnanie: SZČO právne poradenstvo v oblasti tvorby práva a konzultačná činnosť v oblasti tvorby práva
Kandidát vyjadril súhlas s kandidatúrou na člena Rady Slovenského pozemkového fondu, nie je zamestnancom Slovenského pozemkového fondu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
3.JUDr. Dagmar Valuchová
Rok narodenia: 1958
Vzdelanie:
1973 - 1977 – Gymnázium Vazovova, Bratislava
1977 - 1981 – Univerzita Komenského, Bratislava, Právnická fakulta
1982 – rigorózna skúška (titul „doktor práv“ – JUDr. )
Súčasné zamestnanie: advokátska kancelária – advokátka
Kandidátka vyjadrila súhlas s kandidatúrou na členku Rady Slovenského pozemkového fondu, nie je zamestnankyňou Slovenského pozemkového fondu podľa § 35 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov