NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ......... 2022
k návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu
(tlač 953)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 35a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
zvolila
na návrh vlády Slovenskej republiky
Darinu Kalabusovú
Martina Tomana
Dagmar Valuchovú
do funkcie členov Rady Slovenského pozemkového fondu na funkčné obdobie tri roky
dňom ............................... 2022